Skip to Main Content

Pan ydw i angen trwydded safle?

Mae angen trwydded safle os ydych yn dymuno darparu un neu fwy o’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol:

 • Cyflenwi alcohol
 • Darparu adloniant wedi’i reoleiddio
 • Darpariaeth hwyr lluniaeth nos (hynny yw gwerthu bwyd poeth neu diod ar unrhyw adeg rhwng 11yp a 5yb i’w fwyta ar neu oddi ar y safle)

Sut allwn gwneud cais am drwydded safle?

Weld y Polisi Deddf Trwyddedu i’n helpu i ymdrin â cheisiadau yn gyflym ac hefyd yn caniatáu i chi wybod yn gynnar a yw eich cais yn debygol o gael eu cefnogi.

Dylid cyflwyno ceisiadau gyda gweithredu Atodlen cynllun o’r safle a ffurflen ganiatâd gan y Goruchwyliwr safle dynodedig (ar gyfer ceisiadau lle bydd gwerthu alcohol fod yn weithgaredd trwyddedadwy). Mae’n rhaid hysbysebu hysbysiad cyhoeddus.

Clwb yn gweithredu Atodlen yn ddogfen sy’n rhaid fod mewn fformat penodol ac sy’n cynnwys gwybodaeth ar:

 • Gweithgareddau y safle
 • Mae amseroedd y gweithgareddau yn cymryd lle
 • Amseroedd agored eraill
 • Os ydych yn cyflenwi alcohol i yfed ar neu oddir safle neu dau, y camau mae’r safle yn bwriadu cymryd i hyrwyddo amcanion trwyddedu
 • Unrhyw wybodaeth arall sydd ei angen

Y ffi am y cais yn dibynnu ar y drethi annomestig busnes (trethi busnes) a cheir tâl wahanol i hysbysebu’r hysbysiad cyhoeddus mewn papur newydd.

Band A – £100     Band B – £190     Band C -£315

Band D – £450     Band E -£635

Rhowch cais ar-lein ffurflen gais am drwydded safle .

Ffioedd blynyddol ar gyfer trwydded safle.

Rhaid idych gorfod talu ffi blynyddol ar gyfer bob blwyddyn a bydd eich trwydded safle yn parhau. Gallwch wneud taliad ar-lein ar gyfer y ffi flynyddol. Mae’r ffi blynyddol yn dibynnu ar y drethi annomestig busnes (trethi busnes)

Band A – £70     Band B -£180     Band C -£295

Band D – £320     Band E -£350

Sut i newid fy trwydded safle?

Os ydych am newid unrhyw agwedd o eich trwydded safle unwaith a rhoddwyd, bydd angen i chi wneud cais i’ch cyngor lleol am lawn amrywiad neu mân amrywiad.

Amrywiadau llawn

Mae’r broses amrywiad llawn yn debyg iawn i’r broses am cais ychwanegol drwydded safle ac mae’r ffi yr un peth. Dylech ddefnyddio’r broses hon os ydych am wneud newid sylweddol i eich trwydded, er enghraifft, newid yr oriau pan ydych yn gwerthu alcohol neu ychwanegu ail llawr i’r trwydded.  Mae gais ar-lein ar gyfer amrywiad llawn i drwydded safle.

Mân amrywiadau

Os ydych am wneud newid bach, risg isel i eich trwydded safle, efallai byddwch yn gallu defnyddio’r broses mân amrywiad. Mae hyn yn rhatach ac yn gyflymach nag y cais amrywio llawn.

Gall newidiadau bach cynnwys: dileu weithgaredd trwyddedadwy, lleihau nifer yr oriau rydych yn eu gwerthu alcohol, gwneud newidiadau bach i cynllun eich safle.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer mân amrywiad ac os caiff eich cais ei wrthod, nid ydych yn gallu i apelio. Fodd bynnag, gallwch chi ailymgeisio gan ddefnyddio’r broses amrywiad llawn. Cais ar-lein ar gyfer mân amrywiad i drwydded safle.

I newid y Goruchwyliwr safle dynodedig ar y drwydded safle

Gallwch wneud cais ar-lein i newid y Goruchwyliwr safle dynodedig ar y drwydded safle. Rhaid cyflwyno’r cais gyda’r ffurflen ganiatâd gan y Goruchwyliwr safle dynodedig. Rhaid ir goruchwyliwr safle dynodedig bod yn deiliad Trwydded bersonol hefyd.

I ddatgymhwyso Goruchwyliwr safle dynodedig ar y drwydded safle

Os oes gennych safle cymunedol, efallai byddai’n bosibl cael gwared ar y gofyniad i gael Goruchwyliwr dynodedig sy’n gyfrifol am ac werthu alcohol o eich safle.

I drosglwyddo trwydded safle

Gallwch wneud cais ar-lein drosglwyddo y drwydded safle. Rhaid cyflwyno’r cais gyda y ffurflen ganiatâd i drosglwyddo’r drwydded.

I newid manylion enw a chyfeiriad ar drwydded safle

Gallwch wneud cais ar-lein i newid y manylion enw a chyfeiriad y drwydded safle .

Beth sy’n digwydd os bydd deiliad y trwydded safle yn marw, yn datgan yn feddyliol analluog neu yn mynd yn fethdalwr?

Gall deiliad y drwydded safle fod gan unigolyn neu gwmni. Os bydd y deiliad yn unigol, bydd y drwydded yn dod i ben os ydynt yn feddyliol analluog, ar eu marwolaeth neu os ydynt yn mynd yn fethdalwr. Os cwmni yw’r deiliad, bydd y drwydded yn dod i ben ar y diddymiad neu ansolfedd y cwmni hwnnw. Bydd y drwydded yn parhau i ddod i ben oni chyflwynwyd hysbysiad awdurdod dros dro i awdurdod trwyddedu perthnasol. Rhaid cyflwyno awdurdod dros dro o fewn 28 diwrnod syn dechrau y diwrnod ar ôl i’r drwydded dod i ben. Gallwch wneud cais ar-lein ar gyfer cais am awdurdod dros dro .

Unwaith y bydd person yn dod yn ddeiliad y drwydded safle o dan awdurdod dros dro, rhaid iddynt hysbysu goruchwyliwr safle dynodedig o’r ffaith hon ac gall y busnes parhau i weithredu fel o’r blaen. Y cyfnod mwyaf gall awdurdod dros dro hysbysiad cael effaith yw 3 mis. Mae angen cais i drosglwyddo trwydded o fewn yr amser hwn. Fel arall, byddair drwydded yn dod i ben ac bydd angen gwneud cais am drwydded safle newydd.

Sut gallaf gael gwybod am newidiadau i drwydded sy’n ddiddordeb iddo?

Mae gan berson fuddiant eiddo mewn safle sy’n darparu ganddo/ganddi:

 • Diddordeb cyfreithiol yn y fangre fel rhydd-ddeiliad neu lesddeiliad
 • Bod morgeisai cyfreithiol (o fewn ystyr Deddf Cyfraith Eiddo 1925) mewn perthynas â safle
 • Mewn meddiant o’r fangre
 • Fod diddordeb rhagnodedig yn y fangre

Gellir rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i drwydded safle a ddyroddir gan ein. Gallwch wneud cais ar-lein ar gyfer cais am hysbysiad o ddiddordeb yn y safle. Mae hysbysu diddordeb hysbysiad yn cael effaith am gyfnod o 12 mis sy’n dechrau ar y diwrnod mae’n cael ei dderbyn gan yr awdurdod trwyddedu.

Fel arall, gallwch gysylltu â adran drwyddedu ar gyfer ffurflenni cais.

Cynllunio Digwyddiadau ac Ystyriaethau Gwrthderfysgaeth.

Mae’r bygythiad gan derfysgaeth yn real, ac yn anffodus, mae’n anodd rhagweld beth sydd yn medru digwydd o fewn mannau cyhoeddus a phrysur sydd yn medru bod yn darged i derfysgwyr.   Hoffem i chi ystyried yr hyn y gallwch ‘chi’ ei wneud er mwyn lleihau’r risg a lliniaru effaith y fath ymosodiad. Rydym yn argymell felly eich bod yn cwblhau’r  ACT Awareness e-Learning ar wrth-derfysgaeth.

Mae canllawiau am Cynllunio Digwyddiadau ac Ystyriaethau Gwrthderfysgaeth ar gael yma.

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y byddwn yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler NFI gwybodaeth ar wefan CSF