Skip to Main Content

Gall unrhyw gwpl ddewis cydnabod bod eu perthynas yn cael ei chydnabod yn gyfreithiol trwy gofrestru partneriaeth sifil a dod yn bartneriaid sifil. Yn anffodus ni allwn eich cynghori a yw priodas neu bartneriaeth sifil yn fwy priodol i chi felly os ydych yn ansicr byddem yn argymell eich bod yn ceisio cyngor cyfreithiol.

Sut ydyn ni’n trefnu ein partneriaeth sifil?

Yn gyntaf, dylech chi benderfynu ble a phryd yr hoffech chi ffurfio’ch partneriaeth sifil. Gall hyn fod yn y Swyddfa Gofrestru ym Mrynbuga neu unrhyw le arall yng Nghymru neu Loegr, neu yn un o’n lleoliadau cymeradwy.

Yna dylech gysylltu â’r Cofrestrydd Arolygu i archebu dros dro. Gellir gwneud hyn cyn gynted ag y byddwch wedi archebu’r lleoliad.

Pwy all gofrestru?

Dau berson sydd:

 • Yn 16 oed neu’n hŷn (gyda chaniatâd os o dan 18)
 • Ddim eisoes wedi priodi neu mewn partneriaeth sifil
 • Ddim yn perthyn yn agos.

Sut ydyn ni’n cofrestru?

 • Yn gyntaf rhaid i chi roi rhybudd o’ch bwriad i gofrestru i’ch awdurdod Cofrestru lleol.
 • Yna ar ôl 28 diwrnod clir gallwch gofrestru’ch partneriaeth sifil yn ystod seremoni trwy lofnodi atodlen partneriaeth sifil o flaen y cofrestrydd a dau dyst, ein polisi yn Sir Fynwy yw gofyn ichi ailadrodd rhai ymadroddion yn uchel fel cadarnhad o’ch bwriadau.
 • Bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd i roi rhybudd ac am y seremoni ffurfio.

Sut ydyn ni’n rhoi Rhybudd?

 • Rhaid i’r ddau ohonoch fod yn bresennol yn bersonol i roi rhybudd i berson awdurdodedig ardal yr awdurdod lleol lle rydych chi wedi byw am 7 diwrnod yn union cyn rhoi rhybudd.
 • Rhaid i chi ganiatáu 28 diwrnod clir rhwng yr hysbysiad a ffurfio’r bartneriaeth.
 • Bydd yn rhaid i chi gynhyrchu dogfennau i brofi enw, oedran, cenedligrwydd a chyfeiriad. Bydd y Cofrestrydd yn gallu eich cynghori.
 • Os yw’r ddau ohonoch yn byw yn yr un Ardal Gofrestru mae’n ddefnyddiol i’r ddau ohonoch fod yn bresennol pan roddir yr Hysbysiad.
 • Os ydych chi’n byw yn Sir Fynwy, mae’r Swyddfa Gofrestru yn Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.

Nid yw un neu’r ddau ohonom yn Ddinasyddion Prydeinig

Os nad ydych yn

 • Ddinesydd Prydeinig,
 • yn genedlaethol o wlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)
 • neu os nad oes gennych dystysgrif hawl i breswylio yn y DU rydych chi’n destun rheolaeth fewnfudo a rhaid i chi roi rhybudd mewn Swyddfa Gofrestru Ddynodedig.  Mae mwy o wybodaeth ar gael gan y Cofrestrydd Arolygu Ffôn: 01873 735435 neu gan y Swyddfa Gartref

Faint mae’n ei gostio i roi Rhybudd o bartneriaeth sifil?

Y ffi am bob rhybudd yw £35.00, yn daladwy ar adeg rhoi’r Rhybudd.

A oes angen i ni wneud apwyntiad?

Oes, i wneud apwyntiad, neu i gael unrhyw gyngor arall ar bartneriaethau sifil, dylech ffonio’r Swyddfa Gofrestru yn uniongyrchol ar 01873 735435 neu e-bostio:  ceremonies@Monmouthshire.gov.uk 

Beth sy’n digwydd ar ôl i ni roi Rhybudd o Bartneriaeth Sifil?

 • Bydd y Cofrestrydd yn cyhoeddi ‘atodlen partneriaeth sifil’ yn yr ardal lle mae’r bartneriaeth i gael ei chofrestru, 28 diwrnod clir ar ôl i’r ddwy ochr roi Rhybudd.
  Mae’r atodlen yn ddilys am ddeuddeng mis yn unig o’r dyddiad y byddwch yn rhoi Rhybudd.

A allwn ni gael seremoni?

Cewch.  Er y gall y seremoni ffurfio fod yn syml a phersonol, efallai yr hoffech wahodd eich teulu a’ch ffrindiau i ddathlu gyda chi ar yr adeg arbennig hon.  Mae Sir Fynwy yn cynnig dewis o seremonïau y gallwch eu cynyddu gyda darlleniadau a cherddoriaeth.  Bydd y Cofrestrydd Arolygu yn hapus i’ch cynghori.

Ble allwn ni ffurfio ein partneriaeth?

Faint fydd yn ei gostio?

Gweler rhestr ffioedd, am gostau.