Hysbysiadau Cyhoeddus

Er mwyn mynd i’r afael a Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ym Maes Parcio Fairfield a’r Parc Sglefrio yn Y Fenni, mae ymgynghoriad cyhoeddus 21 diwrnod yn dechrau heddiw gyda golwg ar wneud Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus o dan y Ddeddf Troseddu a Phlismona 2014.  Gweler hysbysiadau yma am fanylion y Gorchymyn.  Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech chi gadarnhau eich cefnogaeth neu wrthwynebiad i’r Gorchymyn, cyflwynwch eich barn i: Communitysafety@monmouthshire.gov.uk

Fairfield

SkatePark

Map 1 – PSPO Area FCP

Map 1 – PSPO Area SP

170518_Fairfield_PSPO_Welsh version

170518_Skate Park_Welsh version


Os oes gennych gŵyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich ardal, dylech yn gyntaf roi adroddiad amdano i’r heddlu yn defnyddio’r cysylltiadau perthnasol islaw:

Os yn argyfwng: ffoniwch ‘999’ a gofyn am yr HEDDLU, os oes angen ymateb ar unwaith.

Ar gyfer adroddiadau arferol, ffoniwch ‘101’ i gofnodi’r digwyddiad gyda’r heddlu.

Rhoddir rhifau eraill ar gyfer yr Heddlu Cymdogaeth lleol islaw, fodd bynnag nid yw’r rhifau hyn yn cael eu staffio drwy’r amser ond gellir gadael neges. Peidiwch â’u defnyddio pan fo angen ymateb ar unwaith.

 • Tîm Plismona Cymdogaeth y Fenni: 01495 233917
 • Tîm Plismona Cymdogaeth Trefynwy: 01495 233903/233904
 • Tîm Plismona Cymdogaeth Cil-y-coed: 01633 880308
 • Tîm Plismona Cymdogaeth Cas-gwent: 01699 642397
 • Tîm Plismona Cymdogaeth Brynbuga: 01495 233905

Mae holl fanylion plismona lleol ar gael ar wefan Heddlu Gwent:   www.gwent.police.uk

Gallwch hefyd wneud adroddiad am broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol lleol i Hybiau Cymunedol Cyngor Sir Fynwy:

 • Siop Un Stop Y Fenni: Neuadd y Farchnad, Stryd Groes, Y Fenni, NP7 5HD: 01633 644644
 • Hyb Cymunedol Cas-gwent: Manor Way, Cas-gwent, NP16 5HZ: 01633 644644
 • Hyb Cymunedol Cil-y-coed: Woodstock Way, Cil-y-coed, NP26 5DB: 01633 644644
 • Hyb Cymunedol Trefynwy: Neuadd Rolls, Trefynwy, NP25 3BY: 01633 644644
 • Hyb Cymunedol Brynbuga: 35 Stryd Maryport, Brynbuga, NP15 1AE: 01633 644644

Gellir cysylltu â’r ganolfan gyswllt ar 01633 644644

Grŵp Sir Fynwy Ddiogelach

Cafodd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Fynwy ei diddymu ym mis Ebrill 2012 yn dilyn papur Llywodraeth Cymru ‘Cydamcanu, Cydymdrechu’. Cafodd y gofynion statudol eu trosglwyddo i Fwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Fynwy a ddaeth yn 2016 y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae Grŵp Sir Fynwy Ddiogelach yn ymgymryd yn ffurfiol â chyfrifoldeb statudol y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn unol gyda Deddf Troseddu ac Anrhefn 1998, (Rhan 1:56) sy’n cynnwys strategaethau i ostwng troseddu ac anrhefn, strategaethau ar gyfer atal camddefnyddio cyffuriau ac alcohol a sylweddau eraill a strategaethau ar gyfer gostwng ail-droseddu.

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol diwygiedig yn dod ynghyd â phrif swyddogion sefydliadau allweddol yn Sir Fynwy i drafod yr agenda partneriaeth. Caiff ei gadeirio gan Brif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy ac mae Arweinydd y Cyngor yn mynychu. Mae’r partneriaid allweddol yn cynnwys Heddlu Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Tân ac Achub, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Cafodd y Cynllun Integredig Sengl 2013/2017 ei greu ar ran y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n cynnwys diogelwch y gymuned. Mae gan y Cynllun Integredig Sengl dair prif thema: peidio gadael neb ar ôl; pobl yn hyderus, galluog ac yn cymryd rhan; ein sir yn ffynnu.

Y dilynol yw’r nodau sy’n dod o fewn cylch gorchwyl Grŵp Sir Fynwy Ddiogelach yng nghyswllt diogelwch y gymuned.

 1. Camddefnydd alcohol a chyffuriau dim yn effeithio ar fywydau pobl
 2. Teuluoedd yn cael eu cefnogi.
 3. Pobl yn teimlo’n ddiogel.

Caiff blaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Grŵp Sir Fynwy Ddiogelach eu cyflwyno gan bedwar tîm Gweithredu Diogelwch Cymunedol lleol sef:

 • Bryn y Cwm:
 • Canol Sir Fynwy:
 • Gwy Isaf:
 • Glannau Hafren:

Mae’r rhain yn grwpiau aml-asiantaeth a drefnwyd ar sail ardal ac maent yn delio gyda phroblemau lleol.

Enghreifftiau o brosiectau diweddar a gefnogwyd gan y Timau Gweithredu Diogelwch Cymunedol yw:

 • Yng Nghil-y-coed, cynhaliwyd rhaglen adferiad cymunedol i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc yn y dref.
 • Gwella diogelwch personol drwy gyrchu a hyrwyddo pecyn diogelwch teulu.
 • Defnyddio camerâu teledu symudol mewn ardaloedd lle mae llawer o ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Rhoi cefnogaeth ariannol a hwyluso prosiectau atal graffiti gan bobl ifanc yn Nhrefynwy a Chas-gwent.
 • Darparu larymau sied i helpu atal troseddau gwledig a rhoi sicrwydd.
 • Gweithio gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid i gefnogi gostwng problemau’n gysylltiedig gyda noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt, Operation Bang, bob blwyddyn
 • Defnyddio Gorchymyn Lle Cyhoeddus Dynodedig i reoli ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gysylltiedig gydag yfed alcohol yn Nhrefynwy.

Gallwch hysbysu’r Timau Gweithredu Diogelwch Cymunedol am fater drwy’r Hybiau Cymunedol, manylion uchod, neu drwy Gydlynydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol: Andrew Mason 01633 644210