Mae’r Cyngor yn darparu cludiant dewisol i ddysgwyr Ôl-16 a’r dysgwyr hynny mewn addysg statudol nad ydynt yn gymwys i dderbyn cludiant o’r cartref am ddim. Gwahoddir rhieni i gwblhau cais am deithio consesiynol ac os oes sedd wag ar y contractau presennol efallai y byddwch yn cael lle yn unol â’r polisi teithio consesiynol. Nodwch nad oes sicrwydd y byddwch yn derbyn sedd os gwnewch gais gan y bydd unrhyw geisiadau am gludiant dewisol Ôl-16 cael eu blaenoriaethu dros geisiadau cludiant consesiynol. 

Wrth ystyried ceisiadau am gludiant dewisol, dim ond os nad oes goblygiad ariannol i’r cyngor y bydd seddi’n cael eu dyrannu; dim newid na tharfu ar y llwybr cludiant ac mae’r dysgwr yn cael ei gymryd i’r man codi agosaf ar y llwybr fel y penderfynir gan y gweithredwr neu’r Tîm Comisiynu.  Bydd y cyngor yn codi tâl o £440 y flwyddyn, a bydd yn ymdrechu i ddyfarnu seddi consesiynol o fewn cyfnod o bythefnos ar ôl dechrau’r flwyddyn academaidd. Mae rhieni’n gyfrifol am drefnu cludiant amgen nes bod sedd yn cael ei dyfarnu.  Gellir trefnu talu’n llawn neu drwy orchmynion sefydlog gyda’r Tîm Mân Ddyledwyr unwaith y bydd anfonebau wedi’u cyhoeddi. Bydd angen talu’r swm llawn o fewn y flwyddyn academaidd ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau ar gyfer dysgwyr sydd â balansau’n ddyledus o flwyddyn academaidd flaenorol.

Os nad ydych yn byw yn Sir Fynwy ond bod gennych blentyn sy’n mynychu ysgol yn Sir Fynwy, ni fyddant fel arfer yn gymwys i gael cludiant.  Er hynny, os oes gennym seddi sbâr yn weddill ar ôl i holl geisiadau trigolion Sir Fynwy gael eu prosesu, byddwn yn ystyried ceisiadau gan drigolion nad ydynt yn byw yn Sir Fynwy. Os bydd seddi’n cael eu dyfarnu nid oes sicrwydd y bydd y sedd ar gael drwy gydol y flwyddyn academaidd, oherwydd bydd cais gan ddysgwr sy’n gymwys i gael cludiant statudol yn arwain at ail-ddyrannu’r sedd iddynt.

Nodwch nad yw’r ffurflenni cais ar gyfer Cludiant Consesiynol ar gyfer y flwyddyn academaidd 23/24 ar gael ar hyn o bryd.  Bydd y rhain ar gael o’r 1af Mai 2023, ni chaiff unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir cyn y dyddiad hwn ar gyfer 23/24 eu hystyried a byddant yn cael eu tynnu o’n system, yna bydd yn rhaid i chi ailymgeisio o’r 1af Ebrill 2023. Pwrpas hyn yw sicrhau bod pawb yn cael yr un cyfle i wneud cais am gludiant consesiynol a chael hynny wedi’i ddyfarnu

Nid yw cludiant consesiynol yn wasanaeth statudol ac mae’n cael ei gynnig yn ôl disgresiwn, ac oherwydd hynny nid oes hawl apelio os na chewch chi sedd gonsesiynol.

Ni fydd disgyblion yn cael yr hawl i ddefnyddio lleoliad consesiynol tan i’r Uned Cludiant Teithwyr gadarnhau hynny’n swyddogol.  Os dyfernir cludiant i chi ac rydych yn symud ysgol neu gyfeiriad, yna dylech hysbysu’r Uned Cludiant Teithwyr ar unwaith yn ysgrifenedig fel y gallwn ailasesu a ydych o hyd yn gymwys ar gyfer y cludiant. Os caiff eich sedd ei chanslo wedyn, byddwn yn adolygu’r balans ar unrhyw daliadau ac os oes angen, rhowch ad-daliad i chi.  Os ydych yn talu drwy randaliadau, byddwn yn cyfrifo’r ffi sy’n ddyledus ar y pwynt bod y cludiant yn cael ei dynnu’n ôl a’ch cynghori yn unol â hynny. Byddwch yn parhau i fod yn atebol am unrhyw daliadau sy’n weddill. 

Bydd ceisiadau am deithio consesiynol yn cau ddydd Gwener 4ydd Awst 2023. Pe bai seddi gwag yn parhau ar ôl ystyried y ceisiadau a ddaeth i law, byddwn yn gwahodd ceisiadau pellach a bydd mwy o fanylion ar gael ar ein gwefan os bydd y sefyllfa honno’n codi. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am gludiant, cyfeiriwch at y nodiadau canllaw sydd i’w gweld drwy ddilyn y ddolen isod. Darllenwch dros y canllawiau ac yna cwblhewch y ffurflen gais ar-lein ar Fy Sir Fynwy ar gyfer Cludiant Consesiynol Rhwng y Cartref a’r Ysgol. Os nad ydych yn barod wedi cofrestru ar gyfer Fy Sir Fynwy, bydd angen i chi wneud hyn, gan ddefnyddio’r ddolen isod, cyn cwblhau’r ffurflen gais.

Trwy gofrestru a chwblhau’r ffurflen ar-lein gallwch olrhain cynnydd eich cais a derbyn diweddariadau wrth iddi gael ei phrosesu. Ar ôl cofrestru, bydd y ffurflen gais ar gael yn adran Ysgolion a Dysgu Fy Sir Fynwy.

Os ydych wedi cofrestru eisoes gan ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows, yna gallwch ddefnyddio’r un e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Cliciwch yr eicon islaw i lenwi’r ffurflen –