Amserau agor

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Sir Fynwy ar agor rhwng 8am a 5:50pm.

Mae’r safleoedd ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Mae pob safle ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Bydd y canolfannau ailgylchu ar agor fel arfer ar Wyliau Banc eraill ond gallant fod yn brysur iawn.

 • Caerwent Chwarel Five Lanes A48 Caerwent
 • Llan-ffwyst Heol Blaenau o’r Cymoedd A465 mynediad ar hyd Heol Merthyr Llan-ffwyst Y Fenni NP7 9AQ
 • Llanfihangel Troddi Ger y B4293 Llanfihangel Troddi Trefynwy NP25 4HX
 • Usk Maryport Sreet NP15 1A

Darperir y safleoedd hyn ar gyfer ailgylchu a gwaredu â gwastraff o’r cartref yn unig.

Yn ystod cyfnod yr haf gall canolfan ailgylchu Llanfihangel Troddi yn arbennig fod yn brysur iawn a gall cyfnewid sgipiau achosi bod yn rhaid cau’r safle dros dro. Ceisiwn wneud hyn ar gyfnodau tawelach ond gall hyn weithiau fod yn anodd yn yr haf oherwydd faint o draffig sy’n ymweld â’r safle.

Mwy o wybodaeth am gau dros dro Canolfan Ailgylchu Llanfihangel Troddi – Cwestiynau Cyffredin

Yn lle hynny gallwch ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst sy’n safle mwy ac sy’n gallu ymdopi gyda mwy o ymwelwyr.

Dylech ddefnyddio cwmni sgipiau gydag enw da os ydych yn gwneud gwaith adnewyddu tŷ neu ardd. Gellir casglu gwastraff gardd o ochr y palmant am cyn lleied â 50c yr wythnos. Ni ddylid mynd â gwastraff busnes yn cynnwys deunyddiau a gaiff ei adael gan grefftwyr sy’n gweithio ar eich cartref i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref; dylid mynd â’r gwastraff hwn i Llanffwyst neu Five Lanes a thalu amdano dros y bont bwyso.

Gweld yr hyn y gellir mynd ag ef i bob canolfan ailgylchu.

Gweld ein Polisi Asbestos ar gyfer preswylwyr.

Ffonio: 01633 644644

Yn eich Hyb Cymunedol lleol

Cyfyngiadau ar gerbydau masnachol

Caiff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref eu darparu ar gyfer gwaredu â gwastraff domestig aelwydydd dan Adran 51 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 ac maent ar gyfer preswylwyr Sir Fynwy yn unig. Ni ddarperir y safleoedd ar gyfer gwaredu â chyfeintiau mawr o wastraff DIY neu wastraff o weithgareddau masnachol. Mae hyn yn cynnwys gwastraff gan fasnachwyr, gweithgaredd busnes, safleoedd masnachol, clirio tai a landlordiaid eiddo gyda thenantiaid.

Mae gan fusnesau ddyletswydd statudol i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’u gwastraff eu hunain (cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ar gyfreithiau gwastraff busnes). Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gellir gwaredu â gwastraff/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar gyfraddau masnachol cystadleuol (manylion ar y safleoedd). I sicrhau cydymffurfiaeth â thrwyddedau’r safleoedd, dylid dangos “Trwydded Cludwyr Gwastraff” ddilys cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd personél y safle yn hapus i helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r safle ynglŷn â gwaredu â gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.

Trwyddedau

O 1 Ebrill, ni chaniateir i gerbydau o fath masnachol a threlars ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu G wastraff y Cartref heb ganiatâd ymlaen llaw gan Gyngor Sir Fynwy. Rydym felly’n cyflwyno cynllun trwyddedau.

Gall preswylwyr gael mynediad i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref heb drwydded mewn:

 • Ceir
 • Cerbydau gyriant pedair olwyn (cerbydau math Discovery – gyda seddi cefn a ffenestri)
 • Faniau gwersylla
 • Cerbydau cludo pobl
 • Ceir yn tynnu trelars (hyd tua 6 troedfedd o hyd).

Gall preswylwyr gael mynediad i’r Canolfannau yn y dilynol GYDA THRWYDDED:

 • Pic-yps
 • Faniau
 • Land Rovers (math amaethyddol heb ffenestri yn y cefn)
 • Trelar tynnu (dros 6 troedfedd o hyd)
 • Ceir gydag arwyddion arnynt

Os mai cerbyd math masnachol yw’ch unig gerbyd ac na chaiff ei ddefnyddio ar gyfer dibenion busnes, gallwch wneud cais am drwydded i ganiatau gwaredu â gwastraff domestig yn unig.

Ni ellir cymryd bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu. Rydym yn darparu cyfleusterau i ailgylchu’r eitemau sydd wedi’u gwahanu yn y ganolfan ailgylchu ond ni ellir casglu’r bagiau ailgylchu cymysg o ochr y ffordd yn unig. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o fagiau ailgylchu y gallwch eu rhoi allan.

I wneud cais am drwydded mae angen i chi e-bostio copi o’r llyfr log a’r dystysgrif yswiriant yn dangos fod gan y cerbyd yswiriant ar gyfer defnydd preifat a domestig yn unig. Gofynnir i chi esbonio pam eich bod yn defnyddo’r safle, pa mor aml y bydd angen i chi ymweld a pha fath o wastraff. Anfonwch yr wybodaeth hon a dogfennau at wasteandstreetservices@Monmouthshire.gov.uk os gwelwch yn dda.

Gofynnir i chi nodi y bydd gweithwyr safleoedd yn herio ac y gallant wrthod mynediad i unrhyw gerbyd yr amheuir eu bod yn cludo gwastraff masnach.

Casglu gwastraff swmpus

Neu gallwch drefnu i gael gwastraff swmpus neu gelfi wedi eu casglu o’ch cartref. Cynigiwn gasgliad gwastraff swmpus; darperir y gwasanaeth hwn gan elusen o’r enw Homemakers – cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Ailddefnyddio

Rhowch fywyd newydd i’ch hen eitemau trwy eu gwerthu neu eu rhoi i rywun. Mae nifer o wefannau cyfnewid lle gallwch roi neu werthu eich eitemau dieisiau. Mae’r rhain yn cynnwys rhwydwaith Freecycle, Freegle, Gumtree, ac eBay. Neu rhowch eitemau i’ch siop elusen leol i gael eu defnyddio a hefyd gefnogi achos da.