Skip to Main Content

Bu ymwelwyr â Chanolfan Gymunedol Bulwark  wrthi yn gweithio fel rhan o ymdrech i hyrwyddo dull mwy gwyrdd o dyfu bwyd.

Wedi’i drefnu gan dîm Be Community Cyngor Sir Fynwy a GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent), cefnogwyd y digwyddiad ‘tyfu eich cynnyrch eich hun’ gan Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU.

Roedd gweithdy’r Rhwydwaith Gweithredu Cymunedol wedi’i anelu at unrhyw un o bob gallu a oedd â diddordeb mewn cynhyrchu bwyd cynaliadwy neu a allai fod wedi bod yn tyfu eu cynnyrch eu hunain eisoes.

Rhoddwyd hyfforddiant am ddim ar wneud compost organig a’i ddefnyddiau niferus, garddio ‘heb gloddio’, gwella iechyd y pridd a hyd yn oed sut i wneud eich bresych picl eich hun.

Roedd Angharad Underwood o’r Gymdeithas Cadwraeth yn bresennol fel siaradwr gwadd ar gyfer y sesiwn.

Mae Angharad yn gynhyrchydd jam sydd wedi ennill sawl gwobr ac yn cynnal cyrsiau ledled Cymru. Mae hi hefyd wedi dechrau’r Cookalong Clwb, gan ddysgu plant cynradd i goginio gyda’u teuluoedd.

Dywedodd un person a oedd yn bresennol ei fod yn “dda iawn” clywed awgrymiadau ar sut i gadw bwyd a lleihau gwastraff.

“Fel rhiant, mae’n ddiddorol clywed pa mor bwysig yw annog plant ifanc i mewn i’r gegin i baratoi bwyd,” medden nhw.

“Mae Rhwydwaith Gweithredu Cymunedol Cas-gwent yn ymrymuso ac yn cefnogi prosiectau cymunedol, er budd pobl a’r amgylchedd fel ei gilydd.”

avatar


Y Cynghorydd. Catrin Maby

Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

“Drwy ddysgu sut i dyfu ein bwyd iach a blasus ein hunain gartref, gallwn helpu i leihau effaith amgylcheddol cludo bwyd.”

Mae Rhwydweithiau Gweithredu Cymunedol yn rhoi cyfle i grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr i rwydweithio, cronni adnoddau a chydweithio. Os ydych chi’n rhan o grŵp cymunedol neu’n wirfoddolwr lleol, ac yn dymuno elwa o ddigwyddiad rhwydweithio a dysgu sydd wedi’i deilwra i’ch ardal chi, e-bostiwch fredweston@monmouthshire.gov.uk  neu ffoniwch 07890 559566.

Tags: , , ,