Skip to Main Content

Gofynnir i grwpiau, gan gynnwys sefydliadau sector cyhoeddus a gwirfoddol, gofrestru eu diddordeb ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Mae’r cyllid wedi’i gyfyngu’n llym felly dim ond nifer cyfyngedig o gynigion fydd yn gallu cael eu datblygu.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb erbyn 13eg Hydref 2023 ar gyfer cyllid y gellir ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau o dan y categorïau: Pobl a Sgiliau, Cefnogi Busnesau Lleol, neu Gymuned a Lle.

Gall grwpiau prosiect o’r sector preifat neu gyhoeddus, gwasanaethau’r Awdurdod Lleol, sefydliadau’r trydydd sector neu’r sector gwirfoddol, sefydliadau addysg uwch a chydweithwyr addysg bellach gofrestru ar gyfer prosiectau sy’n bodloni’r meini prawf, sydd i’w gweld ar wefan y Cyngor yma – www.monmouthshire.gov.uk/cy/dewch-i-chwarae-rhan/, ynghyd â’r ffurflen gofrestru.

Y Cynghorydd Y Cynghorydd Sirol Paul Griffiths, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy a’r Aelod Cabinet dros Economi Cynaliadwy “Mae hwn yn gyfle gwych i ystod eang o grwpiau fynegi diddordeb mewn cyllid ar gyfer prosiectau amrywiol a allai sicrhau manteision gwirioneddol i fusnesau, cymunedau lleol a’r amgylchedd.  Mae’r cyllid yn gyfyngedig felly byddwn yn annog sefydliadau neu grwpiau, sy’n teimlo y gallai fod ganddynt brosiect a fyddai’n elwa o gyllid, i ymweld â gwefan y Cyngor a darganfod mwy. Mae’r ffurflen gais ar agor o’r 5ed Medi hyd at y 13eg Hydref 2023.”

Dylai prosiectau fod o fewn un neu fwy o’r categorïau canlynol:

Cymuned a Lle
Cyllid ar gyfer gwelliannau i ganol trefi a’r stryd fawr, gan gynnwys hygyrchedd gwell i bobl anabl.
Mesurau cymunedol i leihau costau byw, gan gynnwys trwy fesurau i wella effeithlonrwydd ynni, a brwydro yn erbyn tlodi tanwydd a newid yn yr hinsawdd.

Cefnogi Busnesau Lleol
Cefnogi Mabwysiadu Gweithgynhyrchu’n Gallach: Darparu cyngor arbenigol wedi’i deilwra, grantiau cyfatebol a hyfforddiant arweinyddiaeth i alluogi busnesau bach a chanolig gweithgynhyrchu i fabwysiadu datrysiadau technoleg ddigidol ddiwydiannol.
Buddsoddi mewn seilwaith menter a phrosiectau datblygu safleoedd cyflogaeth/arloesi.
Buddsoddi mewn seilwaith gwydnwch ac atebion sy’n seiliedig ar natur sy’n amddiffyn busnesau lleol ac ardaloedd cymunedol rhag peryglon naturiol gan gynnwys llifogydd ac erydu arfordirol.

Pobl a Sgiliau
Cyrsiau sgiliau gwyrdd sydd wedi’u targedu at sicrhau bod gennym y gweithlu medrus i gyflawni uchelgeisiau amgylcheddol sero net ac ehangach y llywodraeth.
Ailhyfforddi ac uwchsgilio cefnogaeth i’r rhai mewn sectorau carbon uchel, gyda ffocws penodol ar drosglwyddo i swyddi gwyrdd a diwydiannau 4.0 a 5.0.

Ewch i www.monmouthshire.gov.uk/cy/dewch-i-chwarae-rhan/ i ddarllen mwy am gymhwysedd ac i gofrestru mynegiant o ddiddordeb (trwy ffurflen ar y dudalen we).

Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin yn Sir Fynwy >

Tags: