Skip to Main Content

Galwad Agored (Nawr wedi cau)

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal galwad agored am ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer cyllid grant ar gyfer blwyddyn ariannol 2024-25. Mae uchafswm o £900,000 ar gael ar gyfer prosiectau a all helpu i gryfhau cymunedau, adeiladu balchder yn eu lle, a sicrhau budd economaidd.


Uchafswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer un prosiect yw £200,000.

Os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno mynegiant o ddiddordeb i Gyngor Sir Fynwy ar gyfer cyllid grant y Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Pwy all wneud cais?
 • Gwasanaethau Awdurdod Lleol
 • Sefydliadau Sector Preifat (i gyflawni prosiectau, nid i gefnogi datblygiad busnes)
 • Sefydliadau Trydydd Sector neu Sector Gwirfoddol
 • Sefydliadau Addysg Uwch
 • Colegau Addysg Bellach
 • Sectorau Cyhoeddus Eraill.
Beth mae modd ei ariannu?

Bydd disgwyl i brosiectau sy’n cyflwyno ac yn mynegi diddordeb neu gais am gyllid ddangos:

 • y gallu i fodloni meini prawf Llywodraeth y DU ar gyfer y rhaglen a chyflawni canlyniadau o fframwaith y rhaglen
 • diwallu anghenion lleol a fydd yn ategu ac nid yn dyblygu’r ddarpariaeth bresennol
 • ymgysylltu lleol sylweddol â rhanddeiliaid a buddiolwyr posibl
 • maent yn gallu cyflawni o fewn yr amserlen fer ar gyfer y rhaglen
 • profiad a gallu noddwr y prosiect
 • y gallu i nodi a rheoli risgiau’n effeithiol
 • gwerth am arian ac na ellir ariannu’r prosiect yn unman arall
 • y gellir cydymffurfio â rheoliadau rheoli cymhorthdal Llywodraeth y DU
 • y bydd y ddarpariaeth yn ystyried dyletswyddau cydraddoldeb, y Gymraeg ac arfer da amgylcheddol
 • cyfraniad at ddiwallu anghenion strategol yr ardal fel y nodir yn y Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol 2022-28 a strategaethau perthnasol eraill

Gellir gwneud cais am wariant cyfalaf a refeniw. Mae gwariant cyfalaf yn cyfeirio at gyllid a ddefnyddir i gael, adeiladu neu uwchraddio asedau ffisegol. Mae gwariant refeniw yn cyfeirio at gostau trefniadol parhaus sydd eu hangen i redeg gweithgareddau’r prosiect a nodir mewn cais cymeradwy. Er enghraifft:

 • costau staff (gan gynnwys cyflog, yswiriant gwladol, a phensiwn)
 • teithio a chynhaliaeth sy’n gysylltiedig â phrosiect
 • defnyddiau
 • marchnata a chyhoeddusrwydd
 • costau cyfranogwyr hyfforddiant e.e. costau teithio, gofal plant

Telir holl gyllid y Gronfa Ffyniant Gyffredin mewn ôl-daliadau bob chwarter ac mae’n seiliedig ar wariant gwirioneddol (hyd at yr uchafswm a ddyfarnwyd). Bydd disgwyl i brosiectau gyflwyno rhestrau trafodion ariannol a data perfformiad prosiectau bob chwarter.

Bydd angen i brosiectau sicrhau eu bod yn gweithio gydag ymyriadau SPF, allbynnau, a chanlyniadau i Gymru (dysgu mwy isod) ac yn targedu’r ‘Ardaloedd Ymyrraeth ar gyfer Sir Fynwy’ a amlinellir yn yr adran ganlynol.

Meysydd Ymyrraeth ar gyfer Sir Fynwy

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan brosiectau a all dargedu’r ymyriadau canlynol:

Cymuned a Lle

 • Cyllid ar gyfer gwelliannau i ganol trefi a strydoedd mawr, gan gynnwys hygyrchedd gwell i bobl anabl (W1)
 • Mesurau cymunedol i leihau costau byw, gan gynnwys drwy fesurau i wella effeithlonrwydd ynni, a brwydro yn erbyn tlodi tanwydd a newid yn yr hinsawdd (W13)

Cefnogi Busnes Lleol

 • Cefnogi Datrysiadau Doethach: Darparu cyngor arbenigol wedi’i deilwra, grantiau cyfatebol a hyfforddiant arweinyddiaeth i alluogi busnesau bach a chanolig gweithgynhyrchu i fabwysiadu datrysiadau technoleg ddigidol ddiwydiannol (W18)
 • Buddsoddi mewn seilwaith menter a phrosiectau datblygu safleoedd cyflogaeth/arloesedd (W22)
 • Buddsoddi mewn seilwaith cydnerthedd ac atebion seiliedig ar natur sy’n amddiffyn busnesau lleol ac ardaloedd cymunedol rhag peryglon naturiol gan gynnwys llifogydd ac erydu arfordirol (W33)

Pobl a Sgiliau

 • Cyrsiau sgiliau gwyrdd wedi’u targedu at sicrhau bod gennym y gweithlu medrus i gyflawni sero net y llywodraeth ac uchelgeisiau amgylcheddol ehangach (W40)
 • Cymorth ailhyfforddi ac uwchsgilio ar gyfer y rheini yn y sectorau carbon uchel, gan ganolbwyntio’n benodol ar drosglwyddo i swyddi gwyrdd, a Diwydiant 4.0 a 5.0 (W41)
Sut a phryd i wneud cais

Mae’r alwad agored am fynegiannau o ddiddordeb yn cael ei gynnal mewn dau gam.

Cam 1 – Datganiad Cychwynnol o Ddiddordeb

Yn agor ar 5ed o Fedi 2023 ac yn cau ar 13eg o Hydref 2023.

Cynigion amlinellol i gynnwys:

 • Manylion y sefydliad arweiniol, unrhyw bartneriaid, a’r prif gyswllt
 • Gweithgaredd/gwaith i gael ei gyflawni gan y prosiect
 • Amcanion a chanlyniadau a fwriedir
 • Cais ariannol ac ar beth y bydd yn cael ei wario

Bydd sefydliadau sydd wedi dangos yn ddigonol y gallant fodloni’r meini prawf a ddangosir yn yr adran ‘Beth ellir ei ariannu?’ yn cael eu gwahodd i gyflwyno mynegiant o ddiddordeb terfynol.

Gellir gofyn am fformatau gwahanol o sharedprosperityfund@monmouthshire.gov.uk.

Dogfen Ganllaw

Dylai pob sefydliad sy’n cyflwyno datganiad o ddiddordeb ddarllen y ddogfen ganllaw yn gyntaf.