Skip to Main Content

Mae gan Sir Fynwy nifer o ddarpariaethau arbenigol i helpu a chefnogi pobl ifanc dan 25 oed sydd dan fygythiad digartrefedd neu wedi dod yn ddigartref.

Tîm Opsiynau Tai Cysylltu â ni:

Rhif ffôn: 01633 644 644

Cyfeiriad E-bost: housingoptions@monmouthshire.gov.uk

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Iau 8.45 – 5.00pm, Dydd Gwener 8.45 – 4.30pm

Gwasanaeth argyfwng tu allan i oriau: 01633 644 644

Pobl ifanc 16-17 oed

Os ydych yn 16 neu 17 oed ac yn pryderu am ddod yn ddigartref, neu wedi dod yn ddigartref, gallwch siarad gyda’ch gweithiwr ieuenctid  Compass yn yr ysgol neu gysylltu’n uniongyrchol gyda’r Tîm Opsiynau Tai.

Bydd swyddog Opsiynau Tai yn siarad gyda chi am eich sefyllfa tai bresennol a bydd Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd yn cynnal aesiad i sicrhau eich bod yn ddiogel a fod yr hyn rydych ei angen gennych.

Os nad yw pethau yn wych rhyngoch chi a’ch rhieni neu warcheidwaid neu os gofynnwyd i chi adael cartref y teulu, gall eich swyddog Opsiynau Tai eich cyfeirio ar gyfer cyfryngu. Os nad oes gennych unrhyw le i aros bydd eich swyddog Opsiynau Tai yn eich cyfeirio am lety dros dro.

Pobl ifanc 18-25 oed

Os gofynnwyd i chi adael eich cartref neu’r lle y buoch yn aros, y peth cyntaf i’w wneud yw cysylltu â ni yn syth. Bydd Swyddog Opsiynau Tai yn siarad gyda chi am eich sefyllfa bresennol. Lle mae hynny’n briodol, bydd eich swyddog Opsiynau Tai yn cysylltu â’ch rhiant neu warcheidwad ac yn eich cyfeirio chi a nhw at y gwasanaeth cyfryngu. Cewch hefyd eich cyfeirio am gymorth ychwanegol drwy wasanaeth Allgymorth Ieuenctid Sir Fynwy, neu MOYO.

Beth os nad yw hyn y gweithio/mod i yn ddigartref?

Os ydych yn dal i fod yn ddigartref yn dilyn cyfryngu, neu os penderfynir nad yw cyfryngu yn addas, bydd eich swyddog Opsiynau Tai yn parhau i fynd drwy’r broses cais digartref gyda chi. Mae mwy o wybodaeth am y broses yma, yn cynnwys llety dros dro ar gael yma (cliciwch i weld y ddolen Digartrefedd).

Byddwch hefyd yn parhau i dderbyn cymorth drwy wasanaeth MOYO Sir Fynwy.

Beth yw cyfryngu?

Cyfryngu yw pan fo trydydd parti diduedd yn gweithio gyda chi a’ch teulu i geisio datrys unrhyw wrthdaro neu ddadl. Y nod yw datrys unrhyw faterion rhyngoch chi a’r sawl sy’n rhoi gofal i chi sy’n eich atal rhag medru byw yn eich cartref.

MOYO

Mae MOYO – Gwasanaeth Allgymorth Ieuenctid Sir Fynwy – yn darparu cymorth allgymorth arbenigol sy’n ymwneud â thai i Bobl Ifanc ledled Sir Fynwy gan gefnogi Pobl Ifanc

(16-24) ag ystod eang o anghenion cymorth. Bydd gweithwyr cymorth MOYO yn cyfarfod â Phobl Ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd wedi’u lleoli mewn llety dros dro i asesu a helpu i nodi’r cymorth y gallai fod ei angen arnynt, gan gynnwys:

 • Sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogel.
 • Eu cefnogi i feithrin sgiliau i ennill a chynnal llety diogel a sefydlog.
 • Gwneud y mwyaf o’u hincwm, cynllunio cyllideb, a’u cefnogi i ddelio â materion yn ymwneud â dyledion/biliau.
 • Cefnogi unigolion i nodi eu dyheadau o ran defnydd ystyrlon o amser, gan gynnwys mynediad a mynychu hyfforddiant / addysg / cyflogaeth.
 • Cefnogaeth i gael mynediad at wasanaethau iechyd a defnyddio strategaethau i reoli eu lles meddyliol a chorfforol.

Dylud gwneud atgyfeiriad i MOYO drwy’r Porth Cymorth Tai:-

Ffôn: 01633 740730

E-bost:HousingSupportService2@monmouthshire.gov.uk

Compass

Mae tîm Compass yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Mae gweithwyr Compass ar gael mewn ysgolion uwchradd ac allan yn y gymuned. Os hoffech gael eich cyfeirio at dîm Compass gallwch siarad gyda nhw yn yr ysgol/chweched dosbarth neu gyfeirio eich hyn yn uniongyrchol drwy eu gwefan (cliciwch yma i fynd i wefan Compass).

Mae tîm Compass yn cynnig:

 • Dynodiad cynnar i helpu atal digartrefedd, yn cynnwys ymwybyddiaeth ohono.
 • Eiriolaeth i’ch helpu i gyflwyno a chael mynediad i gymorth os dewch yn ddigartref.
 • Cymorth emosiynol, meddyliol a seiliedig ar broblem.
 • Eiriolaeth a chymorth i’ch helpu gyda ac i gynnal perthynas teulu.
 • Cymorth i gael mynediad i a datblygu sgiliau byw annibynnol a threfnu arian.
 • Cael mynediad i hyfforddiant a chyflogaeth.
 • Gweithio fel rhan o neu helpu i adeiladu rhwydwaith cymorth o’ch cwmpas gyda phartneriaid sy’n cynnwys ysgolion, colegau, gwasanaethau iechyd a mwy.

Rwyf wedi gadael gofal

Os ydych yn 21 oed neu iau, yn ddigartrefedd ac yr oeddech yn blentyn derbyn gofal, bydd eich swyddog Opsiynau Tai yn siarad gyda chi am eich digartrefedd i gynnal asesiad ac yn eich cyfeirio am lety dros dro.

Nid yw’n rhaid i chi fod yn ddigartref i gael cymorth. Os oes gennych unrhyw bryderon am le i fyw, gallwch gyfeirio eich hunan i gael cymorth (cliciwch i weld Cymorth Tai).

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth a thudalennau ffeithiau.