IMG_20160805_183830

Yn dilyn yr Eisteddfod Genedlaethol lwyddiannus iawn a noddwyd gan Gyngor Sir Fynwy ar Ddolydd y Castell yn y Fenni ym mis Awst 2016, gellid dweud fod y Gymraeg mewn sefyllfa gref iawn, a allai ymddangos ychydig yn anhebygol o ystyried ei bod mor agos i’r ffin.

Bu’n amser prysur iawn i’r Gymraeg gyda’r dilynol yn digwydd:

  • Fel canlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, dyrannwyd set o Safonau’r Gymraeg i’r cyngor.
  • Mae wedi cyhoeddi ei Strategaeth ar gyfer y Gymraeg yn ddiweddar sy’n nodi’r weledigaeth ar gyfer y Gymraeg yn y sir am y 5 mlynedd nesaf.
  • Mae’r Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc wedi cyhoeddi ei Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 3 blynedd
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sylw i’w strategaeth ar gyfer y Gymraeg gyda’r uchelgais o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050

Safonau’r Gymraeg Cyngor Sir Fynwy

Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg Cyngor Sir Fynwy 2018 – 19

Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg Cyngor Sir Fynwy 2017-2018

Safonaur-Iaith-Gymraeg Addroddiad Cydymffurfiaeth -CYM-20171128

Strategaeth 5 mlynedd Cyngor Sir Fynwy

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Fynwy

Strategaeth Iaith Gymraeg y Llywodraeth

Mae addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir yn parhau i ffynnu, gyda rhieni yn sylweddoli gwerth addysg Gymraeg i’w plant. Mae’n sicr i’r Eisteddfod gynyddu diddordeb mewn addysg Gymraeg. Mae gan y Sir ddwy ysgol gynradd ar hyn o bryd, un yn y Fenni a’r un yng Nghil-y-coed ac mae darpariaeth uwchradd ar gael yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl a’r ysgol newydd – Ysgol Gyfun Gwent Is Coed yng Nghasnewydd.

Manteision addysg ddwyieithog 

Byw yng Nghymru: Dysgu’n Gymraeg 

Ysgol y Fenni

Ysgol y Ffin

Ysgol Gwynllyw

Ysgol Gwent Is Coed

Mae galw mawr am ddosbarthiadau Cymraeg i oedolion a chynhelir dosbarthiadau ym mhob rhan o’r sir yn ystod y dydd a gyda’r nos mewn amrywiaeth fawr o drefi a lleoliadau.

Consortiwm Cymraeg i Oedolion Coleg Gwent

Mae’r Fenter Iaith leol (Blaenau Gwent Torfaen Mynwy) yn mynd o nerth i nerth ac mae nifer o aelodau newydd ar ei phwyllgor fydd yn cynyddu ei gallu i gynyddu ei dylanwad ar draws y 3 sir y mae’n eu cefnogi ar hyn o bryd – Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy. Hefyd mae’r Fenter wedi sefydlu Cymdeithas Gymraeg Torfaen yn diweddar.

Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen Mynwy

Yn olaf mae nifer o glybiau a chymdeithasau Cymraeg yn Sir Fynwy ac ardaloedd cyfagos lle gellir siarad ac ymarfer yr iaith:

Cymdeithas Cymraeg Trefynwy

Cymdeithas Cymraeg Cas-gwent Cil-y-coed a’r cyffiniau

Cymreigyddion y Fenni

Yr Urdd

Cyfleoedd dysgu ac ymarfer

Sir Fynwy

Torfaen

Blaenau Gwent

Os dych chi eisiau trafod unrhyw mater am y Gymraeg cysylltwch a Alan Burkitt (Swyddog yr Iaith Gymraeg) ar 01633 644010 neu alanburkitt@monmouthshire.gov.uk

Yr Iaith Gymraeg