Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws, mae’r cyngor wedi gweithredu nifer o fesurau treialu er mwyn sicrhau y gall siopwyr ymweld yn ddiogel â busnesau ac amwynderau’r dref. Mae rhai o’r camau cychwynnol a gymerwyd yng Nghas-gwent wedi cynnwys cau’r Stryd Fawr, cyhoeddusrwydd yn annog pobl i ddefnyddio busnesau lleol, a darparu baneri a phlanwyr er mwyn gwella golwg canol y dref. Rydym wedi ceisio ymateb i adborth i wella’r mesurau treialu, er enghraifft cynyddu’r ddarpariaeth o leoedd parcio i bobl anabl. Mae Cyngor Tref Cas-gwent wedi darparu baneri ychwanegol yn hysbysebu bod y dref ar agor ar gyfer busnes fel arfer, yn ogystal â phlanwyr ychwanegol, ac mae wedi bod yn cynnal a chadw’r arwyddion rheoli traffig yn ogystal â dyfrio’r holl blanhigion ledled y dref.

Mae’r cyngor bellach yn gweithredu ystod arall o fesurau treialu dros dro, er mwyn ceisio gwella amgylchedd canol y dref ymhellach. Mae’r cynigion hyn yn ceisio lleihau cyflymder traffig a gwella cysylltedd rhwng y Stryd Fawr a Heol y Santes Fair a bwriedir iddynt ddechrau ddiwedd mis Mawrth a byddant yn parhau i ganol mis Ebrill. Mae’r gwaith hwn (gweler y cynllun isod) yn cynnwys ymestyn Sgwâr Beaufort, drwy leihau Ffordd yr Orsaf a darparu llwyfan wedi’i chodi i gymryd lle’r groesfan signalau bresennol. Bydd hyn yn adlewyrchu’n well sut mae cerddwyr yn croesi’r ffordd yn yr ardal hon ar hyn o bryd, a bydd yn gwneud y dref yn fwy cyfeillgar i gerddwyr. Bydd y gwaith yn defnyddio deunyddiau o ansawdd uchel sydd dros ben o gynllun gwreiddiol y Stryd Fawr. Yn ogystal, defnyddir llinellu a phlannwyr wrth Arch y Dref i ddiffinio’r gerbytffordd a chaniatáu dileu’r rhwystrau traffig coch a gwyn presennol.

Yn olaf, bydd y dodrefn stryd a’r planwyr dros dro yn cael eu gosod i ddarparu ar gyfer y Farchnad Sul yn y ffordd gorau a byddwn yn gweithio gyda’r contractwr i leihau’r tarfu ar y dref.

*Ffotograffau at ddibenion eglurhaol yn unig.
Trwy garedigrwydd Chris Gentle (RobertsLimbrick Architects)

Dim ond ar ôl ymgynghori’n llawn â’r gymuned ehangach ac ar ôl cymeradwyaeth Aelod Cabinet Cyngor Seilwaith Cyngor Sir Fynwy y bydd penderfyniadau tymor hwy ar ganol y dref a threfniadau traffig yn cael eu gwneud. Mae’r gwaith a ddisgrifir uchod wedi’i gynllunio fel y gellir adfer traffig dwyffordd pe bai’r penderfyniad yn cael ei wneud i ddychwelyd i’r trefniadau traffig cyn COVID.

Gobeithiwn fod y daflen hon wedi bod yn ddefnyddiol a’i bod wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwaith a gynlluniwyd, a bod y mesurau’n llwyddo i gefnogi’r dref wrth i’r ardal cyfyngiadau symud gael ei lleddfu.

Sgwâr Beaufort

Cynlluns