Siopa Lleol

Mae angen cymorth ar drefi a phentrefi Sir Fynwy yn fwy nag erioed yn dilyn effaith pandemig COVID-19. Rhan sylfaenol o’r cymorth hwn yw’r hyn y gallwn i gyd ei wneud i helpu busnesau lleol.  Mae hyn yn golygu siopa’n lleol lle bynnag y bo modd. 

Mae cymaint o fusnesau lleol – gan gynnwys siopau, caffis, tafarndai, canolfannau garddio, masnachwyr, campfeydd, salonau gwallt, ymhlith cynifer o rai eraill – yn cael eu rhedeg gan bobl leol.  Mae pob punt a wariwch yn mynd tuag at gefnogi’r teulu lleol y tu ôl i’r busnes hwnnw ac yn helpu i ddiogelu swyddi pobl leol.

Ar y tudalennau hyn, bydd gennym wybodaeth i ymwelwyr â threfi, i siopwyr ac i fusnesau.  Dan Newidiadau yn eich Tref gallwch gael gwybod beth sydd wedi’i wneud i wneud siopa’n fwy diogel, mesurau ymbellhau cymdeithasol, newidiadau parcio, parciau bach newydd (yr enw am estyniadau palmant sy’n darparu lle ar gyfer amwynderau ychwanegol, megis byrddau a chadeiriau), a llawer mwy. Cadwch at bellter cymdeithasol, gan ddiheintio eich dwylo a gwisgo mwgwd pan fyddwch mewn mannau cyhoeddus dan do. Chwiliwch am yr arwyddion Siopa Lleol ar eich stryd fawr, a chadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein negeseuon a fydd yn tynnu sylw at rai o fusnesau a lleoedd anhygoel y sir i ymweld â nhw. Dewch o hyd i ni ar Twitter.

Dangoswch eich cefnogaeth i’r ymgyrch Siopa Lleol

Os hoffech ymuno â’r ymgyrch Siopa Lleol gallwch nawr lawrlwytho casgliad o bosteri, baneri ac asedau cyfryngau cymdeithasol (megis delweddau pen tudalen Facebook a Twitter), oll wedi’u brandio gyda dyluniad hafaidd Siopa Lleol.

Mae croeso i chi ddefnyddio’r rhain ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ar ffenestri eich busnes… unrhyw le y gallwch, i ddangos eich cefnogaeth i’r neges Siopa Lleol, Siopa Sir Fynwy ac i helpu i annog pawb i gefnogi busnesau lleol.

Os oes gennych geisiadau penodol am waith dylunio byddwn yn gwneud ein gorau i helpu – e-bostiwch communications@monmouthshire.gov.uk gyda’r llinell pwnc yn nodi ‘Gwaith Dylunio Siopa Lleol’ ar gyfer unrhyw ymholiadau neu geisiadau.

Cyflwyniad

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o’n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Mae’r ap yn rhan o’n rhaglen raddfa fawr profi ac olrhain cysylltiadau’r coronafeirws (COVID-19) o’r enw Profi, Olrhain, Diogelu y GIG. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy’n profi’n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach.

Mae’r ap yn galluogi pobl i adrodd am symptomau, archebu prawf coronafeirws, cofrestru mewn lleoliadau drwy sganio côd QR ac mae’n helpu’r GIG i olrhain unigolion a allai fod wedi cael y coronafeirws.

Bydd yr ap yn helpu’r GIG i ddeall a yw’r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol, ac felly bydd modd i awdurdodau lleol ymateb yn gyflym i’w atal rhag lledaenu ymhellach ac achub bywydau.

Mae’r ap yn gwneud hyn wrth ddiogelu anhysbysrwydd y defnyddiwr. Fydd neb, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy yw defnyddiwr penodol neu ble mae e.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho o siop Apple app neu siop Google Play.

Drwy lawrlwytho a defnyddio’r ap, gallwch helpu i gadw eich teulu a’ch ffrindiau yn ddiogel. Po fwyaf o bobl sy’n defnyddio’r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig

logo