Daw Hud y Nadolig i Sir Fynwy gan ddod â hwyl i ni ar ôl blwyddyn anodd

Bydd trefi a phentrefi Sir Fynwy yn cael eu gweddnewid fel ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio gyda’r nod o gefnogi busnesau yn y cyfnod cyn y Nadolig. 

Nod ymgyrch Nadolig ‘Siopa Lleol, Siopa Sir Fynwy’ Cyngor Sir Fynwy yw dod â rhywfaint o hwyl nadolig i’n strydoedd mawr, tra’n hyrwyddo busnesau unigryw’r sir, eu cynnyrch a’u gwasanaethau.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy:  “Mae busnesau wedi cael eu taro’n galed gan effaith ariannol y pandemig eleni ac rwyf am ofyn i bawb gofio i Siopa’n Lleol a helpu i gadw ein strydoedd mawr yn ffynnu.

“Gallwn oll helpu. O archebu ein twrci Nadolig mewn cigydd neu siop fferm leol, i gasglu llysiau ffres o groser annibynnol neu fasnachwr marchnad, gellir prynu popeth sydd eu hangen ar gyfer Nadolig gwych, yma yn Sir Fynwy. A phan ddaw’n fater o anrhegion, gwn fod pob un o’n trefi a’n pentrefi yn cynnig llawer iawn o ysbrydoliaeth a dewisiadau.  Felly, byddwn yn gofyn i bawb ymuno a mynd y tu ôl i fusnesau lleol pan fydd eu hangen fwyaf arnynt.

Marchnad y Fenni wedi’i haddurno â baneri Siopa Lleol y Nadolig

Er mwyn helpu i annog siopwyr, cyhoeddodd y cyngor yn ddiweddar parcio am ddim ar benwythnosau yn ei feysydd parcio, drwy gydol mis Rhagfyr. Mae cadw siopwyr yn ddiogel yn flaenoriaeth, a bydd mesurau dros dro gan gynnwys llwybrau cerdded wedi’u lledu yn aros mewn trefi a phentrefi, cyn belled â bod rheoliadau COVID-19 ar waith, er mwyn caniatáu i breswylwyr allu cynnal ymbellhau cymdeithasol tra’n casglu eu hanfodion Nadolig. Bydd siopwyr yn gweld addurniadau a phosteri lliwgar ‘Siopa Lleol, Siopa Sir Fynwy’ yn hyrwyddo rhai o’r ystod o wasanaethau y mae busnesau’n eu cynnig, gan gynnwys talebau anrhegion, bod yn ‘gyfeillgar i gŵn’, cynnig Clicio a Chasglu, a hyd yn oed danfoniadau cartref.

Mae siopwyr Sir Fynwy yn cael eu hannog i gefnogi eu busnesau lleol, gyda chynnig i barcio am ddim wrth i nesáu at y Nadolig.

Unwaith eto, mae’r cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn darparu parcio am ddim ar benwythnosau ym mhob maes parcio sy’n eiddo i’r Cyngor o ddydd Sadwrn 5ed Rhagfyr tan, a gan gynnwys, Gŵyl San Steffan. Ewch lawr i’ch stryd fawr leol er mwyn manteisio ar yr amrywiaeth wych o fusnesau lleol sy’n gwerthu popeth o roddion cynnyrch â llaw i gynnyrch lleol, oll mewn pryd ar gyfer y diwrnod mawr. Gobeithir y bydd y cynnig o barcio am ddim yn y tair tref (Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy) yn annog pawb i siopa’n lleol.

Cyflwyniad

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o’n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Mae’r ap yn rhan o’n rhaglen raddfa fawr profi ac olrhain cysylltiadau’r coronafeirws (COVID-19) o’r enw Profi, Olrhain, Diogelu y GIG. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy’n profi’n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach.

Mae’r ap yn galluogi pobl i adrodd am symptomau, archebu prawf coronafeirws, cofrestru mewn lleoliadau drwy sganio côd QR ac mae’n helpu’r GIG i olrhain unigolion a allai fod wedi cael y coronafeirws.

Bydd yr ap yn helpu’r GIG i ddeall a yw’r feirws yn lledaenu mewn ardal benodol, ac felly bydd modd i awdurdodau lleol ymateb yn gyflym i’w atal rhag lledaenu ymhellach ac achub bywydau.

Mae’r ap yn gwneud hyn wrth ddiogelu anhysbysrwydd y defnyddiwr. Fydd neb, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy yw defnyddiwr penodol neu ble mae e.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho o siop Apple app neu siop Google Play.

Drwy lawrlwytho a defnyddio’r ap, gallwch helpu i gadw eich teulu a’ch ffrindiau yn ddiogel. Po fwyaf o bobl sy’n defnyddio’r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig

logo