Mae’n rhaid i bob Awdurdod Cynllunio yng Nghymru sicrhau bod digon o dir ar gael neu y bydd digon ar gael ar gyfer cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai. Mae Polisi Cynllunio Cenedlaethol (Nodyn Cyngor Technegol 1) yn mynnu bod pob Awdurdod yn paratoi’n flynyddol Astudiaeth Ddichonoldeb ar y Cyd o Dir ar gyfer Tai.

Mae’r astudiaethau’n rhan o’r drysorfa dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ac fe’u defnyddir hefyd yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer y CDLl. O fewn yr astudiaeth cynhwysir safleoedd Tai’r CDLl sydd â chaniatâd cynllunio cyfredol, anheddau a adeiladwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, neu sydd ar hyn o bryd yn cael eu codi a’r rheiny a ddynodwyd at ddibenion preswyl yn y Cynllun Datblygu Mabwysiedig. Mae’r Astudiaeth Ddichonoldeb ar y Cyd o Dir ar gyfer Tai. (Gorffennaf 2019) yn dangos bod: –

  • 443 o anheddau newydd wedi eu hadeiladu yn 2018/2019.
  • Ar 1af Ebrill 2019, roedd gan Sir Fynwy gyflenwad 4.0 mlynedd o dir ar gyfer tai.

Mae’r holl safleoedd yn yr astudiaeth ar gael mewn Rhestr fanwl Astudiaeth Ddichonoldeb ar y Cyd o Dir ar gyfer Tai (2019).

Astudiaeth Ddichonoldeb ar y Cyd o Dir ar gyfer Tai 2015.

Astudiaeth Ddichonoldeb ar y Cyd o Dir ar gyfer Tai 2016.

Astudiaeth Ddichonoldeb ar y Cyd o Dir ar gyfer Tai 2017. 

Astudiaeth Ddichonoldeb ar y Cyd o Dir ar gyfer Tai 2018.