Os ydych yn dymuno i yrru cerbydau hacnai neu gerbyd llogi preifat, mae angen i fod yn gymwys ar gyfer trwydded yrru cerbydau hacnai/llogi preifat.

Sut ydw i’n gael trwydded?

Rhaid i chi fod yn 21 mlwydd oed neu uwch a rhaid allu profi bod gennych hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gofyn i bob ymgeisydd newydd i basio prawf gwybodaeth (gan gynnwys prawf map o Sir Fynwy) a fynychu cwrs diogelu gan ein ddewiswyd darparwr hyfforddiant – Torfaen Training. Gallwch trefnu prawf a gael y gwaith papur angenrheidiol gan gysylltu â Torfaen Training ar 01633 875929.

Pan wyt ti’n llwyddiannus ac yn dal tystysgrif gan Torfaen Training fyddwyn yn dderbyn cais yn yr adran trwyddedu. Rhaid i’r adran trwyddedu fod yn fodlon bod yr ymgeisydd yn addas a phriodol i ddal trwydded, felly byddwn yn gofyn am y canlynol;

 • Ywch na 21 ac efo drwydded yrru Brydeinig (deiliad trwydded yrru GE/AEE gyda’r ddogfen cyfatebol GB) am o leiaf 12 mis
 • Llenwch y ffurflen gais berthnasol
 • Gwblhau yn ffurflen lle geni
 • Gynhyrchu tystysgrif feddygol grŵp 2 gan eich canolfan meddygol cofrestredig
 • Rhowch cais DBS ar gael or Adran Trwyddedu (Cais ar-lein)
 • Rhoi caniatad trwydded DVLA, ar e bost
 • Talu’r ffi gofynnol £310.30 (trwydded 3 blynedd, gan gynnwys DBS)
 • Gynhyrchu ddilys UK pasbort neu dystysgrif geni gyda Rhif Yswiriant Gwladol

Bydd rhai euogfarnau troseddol a throseddau moduro yn gofyn am y cais a gyflwynir gerbron y Pwyllgor rheoleiddio a trwyddedu i benderfyniad gael ei wneud. Gall hyn olygu oedi wrth brosesu’r cais. Os ydych yn poeni am euogfarn flaenorol mae gan Cyngor Sir Fynwy adran o’r bolisi am euogfarnau, gallwch ddefnyddio hwn i ddarparu canllaw i benderfynu ar geisiadau sydd ag euogfarnau blaenorol. Noder dim ond Dogfen canllawiau yw hon ac rydym yn trin pob cais ar deilyngdod ei hun.  Anfonir dogfen Polisi Amodau Tacsi a Llogi Preifat Cyngor Sir Fynwy 2020 at bob ymgeisydd newydd trwy’r post.  Os hoffech weld y polisi, cysylltwch a’r adran Drwyddedu.

Sut ydw i’n adnewyddu fy drwydded?

Rhaid adnewyddu trwydded yrru cerbydau hacnai/llogi preifat cyn y dyddiad dod i ben, rydym yn gofyn fod ceisiadau wedi anfo ir adran trwyddedu 7 diwrnod cyn dod i ben. Bydd yr adran drwyddedu yn methu dyroddi trwydded adnewyddu os nad bydd cais y drwydded ar amser. I adnewyddu drwydded sydd wedi dod i ben bydd rhaid i chi pasio prawf gwybodaeth cyn dal trwydded eto. I adnewyddu trwydded, rhaid i chi gyflwyno y canlynol at yr adran drwyddedu;

 • Ffurflen adnewyddu cais gan gynnwys gwiriad treth ar-lein
 • Llun pasport diweddar
 • Adnewyddu Tistysgrif Diogelu gysylltu â Torfaen Training ar 01633 875929.
 • Talu’r ffi gofynnol (£221)

Os hoffech drafod gyrrwr tacsi trwyddedig neu weld cofrestr o’r holl cwmniau hacnai/llogi preifat cysylltwch ar adran trwyddedu.

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Adran Trwyddedu, Canolfan Ieuenctid a Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL