Ewch am dro rithiol drwy ysgol 3-19 pob oed y Fenni.

Mae ysgol pob oed yn cyfuno o leiaf gyfnodau cynradd ac uwchradd addysg ac weithiau feithrin a chyfnod uwch o fewn un sefydliad, ac yn darparu addysg barhaus ar gyfer ei disgyblion drwy gydol cyfnodau. Mae’r ysgol yn aml ar un safle gydag un corff llywodraethu. Mae tystiolaeth yn awgrymu fod gan ysgolion pob oed effeithiau buddiol ar wahanol agweddau o rediad dydd i ddydd ysgol, datblygiad proffesiynol staff a phrofiad a deilliannau addysgol eu disgyblion. Mae mwy o wybodaeth ar ysgolion pob oed ar gael yma:

Hafan | Fforwm Pob Ysgol Oed | Fforwm Ysgolion Pob Oed (allageschoolsforum.cymru)

Ysgolion Pob Oed: Tirwedd Newidiol Cymraeg | Fforwm Pob Ysgol Oed | Fforwm Ysgolion Pob Oed | (allageschoolsforum.cymru)

Ysgolion pob oed yng Nghymru – Adroddiad ar heriau a llwyddiannau sefydlu ysgolion pob oed | Estyn (llyw.cymru)

Mae canfyddiadau ymchwil yn gyson yn amlygu nifer o gryfderau model ysgol pob oed:

 • Gwell addysgu a dysgu yn ganlyniad gweithio a chynllunio ar y cyd, rhannu arfer da a datblygu safonau unffurf ar gyfer fframwaith addysgu, dysgu ac asesu, a dealltwriaeth gyffredin o ofynion pontio;
 • Pontio llyfnach rhwng cyfnodau ar gyfer y disgyblion yn deillio o fod yn gyfarwydd gyda’r ysgolion ac athrawon, arferion addysgeg traws-gyfnod a disgwyliadau cliriach wrth i blant symud ymlaen drwy’r camau addysgol allweddol;
 • Llai o ostyngiad perfformiad oherwydd mwy o gydlyniaeth, parhad ond hefyd hyblygrwydd yn gysylltiedig gydag addysgu a dysgu traws-gyfnod;
 • Ethos cryf ac ansawdd uchel o berthynas yn arwain o weledigaeth gyffredin a chreiddiol, parhad o brofiad a dull gweithredu cyson i fynd i’r afael ag unrhyw faterion ymddygiad.
 • Gwell gofal bugeiliol a phwyslais ar lesiant oherwydd gwell gwybodaeth o ddisgyblion yn aros yn yr amgylchedd drwy gydol eu taith dysgu;
 • Cefnogaeth estynedig ar gyfer plant gydag anghenion dysgu ychwanegol a diwylliant o gynhwysiant;
 • Gwell ymgyfraniad rhieni sy’n symud ymlaen o’r cynradd drwy’r cyfnod uwchradd, a mwy o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned a datblygu;
 • Gwell effeithiolrwydd economaidd oherwydd rhannu adnoddau.

Mae’r Cyngor yn ymroddedig i ddatblygu a sefydlu dulliau arloesol i sicrhau deilliannau gwell drwy fwy o barhad mewn dysgu disgyblion drwy bontio llyfn rhwng cyfnodau a strategaeth gydlynol at ddysgu, gofal bugeiliol a chefnogaeth.

Er mwyn hwyluso sefydlu ysgol pob oed yn y Fenni, bydd y cyngor yn peidio cynnal Ysgol Gynradd Deri View ac Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII yn weithredol o 1 Medi 2023.

Bydd yr ysgol newydd arfaethedig yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer:

 • 1200 lle i ddisgyblion oedran uwchradd (11-16 oed)
 • 200 lle i ddisgyblion (ôl-16/6ed dosbarth)
 • 420 lle i ddisgyblion oedran cynradd
 • 30 lle cyfwerth ag amser llawn i ddisgyblion meithrin a 20 lle Dechrau’n Deg
 • Cyfleusterau addas ar gyfer 71 disgybl (16 cynradd a 55 uwchradd) gydag anghenion niwroddatblygiadol a dysgu cymhleth o fewn yr ysgol.

Cynlluniau: