Mae cofrestru ar-lein ar gyfer casglu gwastraff gardd tymhorol yn 2018 yn awr wedi cau. Daw gwasanaeth gwastraff gardd 2018 i ben ar 30 Tachwedd.

Bydd cofrestru ar gyfer gwasanaeth 2019 yn agor ym mis Chwefror.

  

Cynllun ailgylchu coed Nadolig y Cyngor yn dod i ben

 

Mae pob trwydded a brynwch yn rhoi hawl i chi gael casgliad gwastraff gardd wythnosol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 30 Tachwedd 2018 ar gyfer un bag brown gwastraff gardd.

Cost pob trwydded yw £18.00 a gallwch brynu cynifer o drwyddedau ag rydych eu hangen.

Aiff y ddolen uchod â chi i Fy Sir Fynwy lle mae angen i chi gofrestru yn gyntaf.

Os ydych eisoes wedi cofrestru yn defnyddio Fy Sir Fynwy, yna gallwch ddefnyddio yr un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi. Wedyn cliciwch ar ailgylchu a gwastraff ac yna ddewis gwastraff gardd.

Gwasanaeth gwastraff gardd tymhorol:

Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd bellach yn gasgliad tymhorol felly ni fydd casgliad gwastraff gardd ar ôl 30 Tachwedd. Yn y dyfodol caiff yr holl wastraff gardd ei gasglu ar wahân i’r gwastraff bwyd. Fel canlyniad cafodd y gwasanaeth gwastraff gardd ei adolygu ar gyfer effeithlonrwydd o ran cost ac effeithiolrwydd gwasanaeth. Mae gostyngiad sylweddol yn y defnydd o’r gwasanaeth yn ystod misoedd y gaeaf gan wneud casgliadau’n aneffeithiol. Mewn ymateb i bwysau cynyddol ar gyllidebau’r cyngor, penderfynwyd darparu gwasanaeth tymhorol ar yr un pris yn hytrach na chynnydd mawr mewn prisiau am wasanaeth llawn.

Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth gwastraff gardd yn ein taflen Cwestiynau Cyffredin.

Sut i gofrestru a thalu am y gwasanaeth:

  • Ar-lein
  • Dros y ffôn: 01633 644705 (ar agor dyddiau Llun-Iau 9am-5pm a dyddiau Gwener 9am-4.30pm)
  • Yn eich Hyb Cymunedol lleol

Telerau ac Amodau

Beth sy’n digwydd unwaith y byddwch wedi cofrestru?

Caniatewch hyd at 14 diwrnod i’ch trwydded(au) gyrraedd gyda’r Post Brenhinol. Unwaith y bydd eich trwydded(au) yn cael eu dangos yn eich bag(iau), gellir casglu eich gwastraff gardd.

Cwsmeriaid newydd

Bydd eich trwydded(au) yn cyrraedd gyda’r Post Brenhinol

Casglwch eich bag(iau) brown o’ch Hyb Cymunedol agosaf os gwelwch yn dda.

Rhowch y drwydded tu mewn i boced glir y bag brown. I osgoi colli’r drwydded, gwnewch yn siŵr y caiff y boced ei selio’n gadarn

Cwsmeriaid presennol

Bydd eich trwydded(au) yn cyrraedd gyda’r Post Brenhinol

Rhowch y drwydded tu mewn i boced glir y bag brown. I osgoi colli’r drwydded, gwnewch yn siŵr y caiff y boced ei selio’n gadarn

Bagiau brown newydd

Os ydych yn newydd i’r gwasanaeth neu angen bag newydd oherwydd colled neu ddifrod:

Gellir casglu bag(iau) brown gwastraff gardd o’ch Hyb Cymunedol agosaf.

Dim ond i gwsmeriaid gyda chontract dilys y gellir rhoi bag(iau).

Bydd y Cyngor yn rhoi hyd at ddau fag newydd y flwyddyn (oherwydd colled neu ddifrod).

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Derbynnir yr eitemau dilynol yn y bag gwastraff gardd:

Ie, os gwelwch yn dda: Na, dim diolch:
Toriadau glaswellt Pridd, cerrig, gro a rwbel
Dail a rhisgl Canghennau mawr neu logiau dros 2″ diamedr
Planhigion, chwyn a blodau wedi’u torri Canclwm Japan a Llysiau’r Gingroen
Brigau a changhennau bach hyd at 2″ diamedr Gwastraff bwyd
Gwelltach anifeiliaid llysieuol Gwastraff/liter cath, ci neu aderyn

 

Maint y bag brown – Maint y bag brown gwastraff gardd yw 45cm x 45cm x 50cm gyda phwysau yng ngwaelod y bag.

Amlder casglu – Caiff gwastraff gardd ei gasglu’n wythnosol ynghyd â’ch gwastraff gardd  ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 30 Tachwedd 2018. Mae’n rhaid i’r bag(iau) brown fod ar ochr y palmant erbyn 7am ar fore’r casglu. Edrychwch ar y dudalen wybodaeth leol i gasglu eich diwrnod casglu.

Beth sy’n digwydd i’r gwastraff gardd ar ôl iddo gael ei gasglu? – Anfonir y gwastraff gardd a bwyd i gyfleuster compostio arbennig yn Swydd Caerloyw. Caiff y gwastraff ei droi yn wrtaith pridd i’w ddefnyddio ar dir amaethyddol. Mae mwy o wybodaeth yn ein taflen gwastraff gardd.

Pam ein bod ni’n codi tâl am y gwasanaeth? – Nid oes unrhyw ddyletswydd deddfwriaethol i gasglu gwastraff gardd ac mae’n rhaid i ni godi tâl i adennill y costau casglu (os na chaiff ei gynnwys yn eich treth gyngor). Edrychwch ar ein taflen Cwestiynau Cyffredin i gael mwy o wybodaeth am y tâl gwastraff gardd.

Rheolau casglu

Mae’n rhaid i’r holl wastraff gardd fod tu mewn i’r bag (heb fod yn gorlifo). Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio gwagu’r bagiau os ydynt yn gorlifo.

Rhaid i’r bag gwastraff gardd beidio bod yn rhy drwm. Bydd yn rhaid i’r gweithiwr godi’r bag i uchder ysgwydd. Nid oes terfyn pwysau wedi’i osod. Mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio gwagu’r bag os na all y gweithiwr godi’r bag yn ddiogel.

Compostio cartref

Mae compostio cartref yn opsiwn cyfeillgar i’r amgylchedd ar gyfer eich gwastraff gardd. Gallwch brynu bin compost o’ch canolfan arddio leol.

Edrychwch ar Ailgylchu dros Gymru i gael mwy o wybodaeth am sut i gompostio yn eich cartref, yn cynnwys fideo canllaw i ddechreuwyr.