Ailgylchu a gwastraff busnes

Caiff unrhyw wastraff a gynhyrchir mewn masnachu neu gynnal busnes ei ddosbarthu fel gwastraff busnes ac felly dylid gwneud trefniadau gyda contractor gwasanaeth gyda thrwydded ar gyfer ei gasglu neu waredu ag ef gan fod hyn bellach yn ofyniad cyfreithiol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig dau brif wasanaeth ar gyfer gwastraff masnachol ar hyn o bryd:

  • Darparu bagiau ar gyfer un ai wastraff gweddilliol neu ailgylchu a gesglir fel rhan o’r cylchoedd arferol ar gyfer ein casgliadau gwastraff
  • Darparu biniau olwyn a gaiff eu casglu fel rhan o wasanaeth gwastraff masnachol ar wahân ar amlder i’w benderfynu gan y cwsmer.

Argymhellwn ddefnydd ein biniau olwyn yn hytrach na sachau gwastraff busnes gan y caiff y sbwriel ei gadw mewn cynhwysydd wedi’i gau nes y caiff ei gasglu, gan reoli problemau arllwys, sbwriel yn chwythu yn y gwynt ac ymyrryd gan anifeiliaid. Mae’r biniau ar olwynion yn eu gwneud yn rhwydd eu trin a medrir cloi’r cynwysyddion mwy.

Costau Ailgylchu

Bag Price per bag (£)
Red bag £0.62
Purple bag £0.62

  1. i) Mae angen prynu o leiaf ddau rolyn (£15.60).

Mae’r pris a ddangosir yn y tabl islaw ar sail ‘cost fesul ymweliad codi’. Caiff costau gweinyddu, casglu a gwaredu eu cynnwys yn y pris yn ddi-dâl.

Costau Casglu Gwastraff

Bin Size (Litres) Bin Specification (mm) Cost per Lift Duty of care Total
1100 Litres (holds 18-20 refuse sacks) 1250 x 1370 x 980 £23.11 £0.49 £23.06
660 Litres (holds 10-12 refuse sacks) 1250 x 1310 x 720 £17.55 £0.49 £18.04
360 Litres (holds 4-5 refuse sacks) 880 x 665 x 1100 £14.71 £0.49 £15.02
240 Litres ( holds 3-5 refuse sacks) 1062 x 573 x 715 £11.66 £0.49 £12.15
80 Litre Trade bag N/A £2.56 £0.49 £3.05

i) Y cyfanswm yw’r gost fesul ymweliad codi ynghyd â Nodyn Trosglwyddo Dyletswydd Gofal yr wythnos i ddau le degol, cost flynyddol wirioneddol £25. I gydymffurfio gyda’r ddyletswydd ddeddfwriaethol i gynhyrchu Nodyn Trosglwyddo Dyletswydd Gofal, codwn ffi fach iawn fesul cwsmer fel y dangosir yn y tabl uchod.

ii) Pan lofnodwch gontract bydd angen i chi hefyd dalu bond, a bydd swm hynny’n gysylltiedig â nifer y biniau a’r ymweliadau codi a gewch bob wythnos. Caiff y bond ei ddychwelyd yn llawn pan ddaw’r contract i ben, cyn belled ag y cafodd y cyfrif ei dalu’n llawn ac y caiff y biniau eu dychwelyd heb eu difrodi.

Caiff y cwsmer fil dri mis ymlaen llaw, neu i ddechrau’r cyfnod bilio nesaf os ydych yn newydd i’r gwasanaeth.

Casglu Ailgylchu Busnes

Gellir ailgylchu y rhan fwyaf o wastraff o fewn y bagiau coch a phorffor busnes fydd yn arbed arian i chi o gymharu â gwaredu â sbwriel.

Casglu Gwastraff Busnes

Caiff biniau olwyn a bagiau masnach eu casglu fel rhan o wasanaeth gwastraff masnachol ar wahân, gyda’r cwsmer i benderfynu pa mor aml y cânt eu casglu. Ar gyfer sbwriel cyffredinol yn unig mae’r gwasanaeth. Mae’n rhaid i unrhyw wastraff penodol, er enghraifft olew, gwastraff clinigol neu rwbel adeiladu gael ei symud gan gontractor arbenigol.

Er mwn defnyddio’r gwasanaeth casglu sachau busnes, mae’n rhaid i chi gofrestru yn yr Hybiau Cymunedol lle maent hefyd ar gael i’w prynu.

Taflen Gwastraff Busnes

Ffeithiau Wyddech Chi

Dulliau Eraill o Waredu â Sbwriel

Mae cyfleusterau ar gael yn Llan-ffwyst a Five Lanes ar gyfer gwaredu â gwastraff busnes. Codir tâl am y gwastraff yma ac mae’n rhaid iddo gael ei bwyso ar y bont bwyso.

Cyswllt:

  • Llan-ffwyst: 01873 854604
  • Five Lanes: 01633 400013

*Ni all yr hybiau cymunedol dderbyn arian parod . Gellir talu gyda cherdyn neu siec.

Cysylltu â ni