Rydym yma i gynnig cymorth a chyngor i gymuned ffermio Sir Fynwy.

Yr ydym yn gweithio i wella iechyd a lles anifeiliaid fferm pan ar y fferm, wrth deithio ac yn y farchnad.

Mae’r gwasanaeth hon hefyd yn delio gyda thrwyddedu sefydliadau penodol sy’n cadw anifeiliaid.

Cysylltiadau

Ffôn: 

01633 644121
01873 735420
01633 644123

E-bost: animalhealth@monmouthshire.gov.uk

Cŵn Di-berchen

Beth i wneud os ydych yn cwrdd â chi di-berchen

Cartref Cŵn Dinas Casnewydd, Stryd Stephenson, Casnewydd NP19 0RB

Gwelwch leoliad Cartref Cŵn Dinas Casnewydd ar fap Fy Nghasnewydd

E-bostiwch dog.control@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656 (Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Mae Cartref Cŵn Dinas Casnewydd yn cael ei redeg gan Gyngor Dinas Casnewydd ac mae’n derbyn cŵn crwydr a ddaethpwyd o hyd iddynt gan drigolion Sir Fynwy.  

Mae cŵn sy’n mynd i mewn i’r cynelau cŵn yn cael eu gwirio ar gyfer unrhyw salwch neu anaf ac maent yn cael triniaeth gan filfeddyg os oes angen.

Rydym hefyd yn gwirio i weld a oes gan y cŵn microsglodyn er mwyn eu hadnabod.

Mae gan berchnogion saith diwrnod i hawlio’u ci a gwneir pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion.

Rhaid talu’r tâl am y gwasanaeth hwn cyn casglu’r ci (arian parod yn unig).  

Cynelau cŵn | Cyngor Dinas Casnewydd

Beth i’w wneud os ydych wedi colli eich ci

Byddwn yn cadw cofrestr o’r holl gŵn yr adroddwyd wrthym eu bod wedi’u canfod a / neu wedi’u cadw gan ein cynelau dal dros dro. Cysylltwch â Chartref Cŵn Dinas Casnewydd ar 01633 656656 i weld a yw eich ci yn cael ei gadw yno.

Taliadau am gŵn sydd wedi’u cadw

Os yw’ch ci yn cael ei gadw yng Nghartref Cŵn Dinas Casnewydd, bydd ffi ryddhau yn daladwy fesul ci i Gyngor Dinas Casnewydd yn ogystal ag unrhyw ffioedd o ran eu cadw mewn cynelau cŵn, ffioedd milfeddygol ac unrhyw gostau perthnasol eraill. Ceir rhestr o’r costau hyn ar wefan Cartref Cŵn Dinas Casnewydd Oriau agor a ffioedd y Cynelau Cŵn | Cyngor Dinas Casnewydd a bydd cŵn yn cael eu cadw am hyd at 7 diwrnod. Rhaid talu’r tâl am y gwasanaeth hwn cyn casglu’r ci (derbynnir arian parod neu siec gyda cherdyn bancwyr).

Perchnogaeth gyfrifol ar gŵn

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i berchnogion sicrhau bod eu ci yn gwisgo coler a thag sy’n manylu ar enw a chyfeiriad y perchennog. Y gyfraith bellach yw bod yn rhaid i bob ci gael microsglodyn erbyn iddynt gyrraedd 8 wythnos oed a bod y manylion yn cael eu diweddaru. Rhaid i berchnogion gadw eu cŵn dan reolaeth bob amser a heb ganiatáu iddynt grwydro neu faeddu ar balmentydd neu mewn ardaloedd cyhoeddus.

Sut alla i gael microsglodyn i fy nghi?

Y gyfraith bellach yw bod yn rhaid i bob ci gael microsglodyn erbyn iddynt gyrraedd 8 wythnos oed a bod y manylion yn cael eu diweddaru. Gallwch ddefnyddio unrhyw filfeddyg lleol i gael microsglodyn i’ch ci ond rhaid i ficrosglodyn eich ci gael ei osod gan weithiwr proffesiynol hyfforddedig, e.e. milfeddyg.

Dogfennau

Cyngor microsglodyn

Rhestr Wirio Prynwr Cŵn Bach