Rydym yma i gynnig cymorth a chyngor i gymuned ffermio Sir Fynwy.

Yr ydym yn gweithio i wella iechyd a lles anifeiliaid fferm pan ar y fferm, wrth deithio ac yn y farchnad.

Mae’r gwasanaeth hon hefyd yn delio gyda thrwyddedu sefydliadau penodol sy’n cadw anifeiliaid.

Cysylltiadau

Ffôn: 01633 644121

E-bost: animalhealth@monmouthshire.gov.uk

Cŵn Di-berchen

Beth i wneud os ydych yn cwrdd â chi di-berchen

Fe all gi di-berchen gael ei ddiffinio fel ci mewn man gyhoeddus sydd ddim dan reolaeth ei geidwad. Os ydych yn cyfarfod ci di-berchen, mae’r opsiynau canlynol ar gael i chi:

  • Ceisiwch ddychwelyd y ci i’w berchennog os yw’n gwisgo coler a thag adnabyddiaeth
  • Cymrwch y ci i’r milfeddyg neu i Usk Kennels i weld os ydynt gyda microsglodyn; os ellir adnabod y ci dylid ei ddychwelid i’r perchennog
  • Gellir cymerid y ci i’n cenelau enwebedig, Usk Kennels, Llantrisant
  • Fel arall, cysylltwch 01633 644126 er mwyn i’r ci gael ei gasglu gan ein gwasanaeth casglu. Mae’r gwasanaeth ar gael rhwng dydd Llun a dydd Iau, 9:00 tan 17:00, a dydd Gwener rhwng 9:00 a 16:30.

Cyfeiriad y cenel a manylion cysylltu

Allt Farm

Llantrisant

Brynbuga

Sir Fynwy

NP15 1LG

Ffôn: 01291 675459 (8:00 i 17:00 dydd Llun i ddydd Gwener)

Tu fas i oriau’r swyddfa: 07977 461615

 

Amseroedd Agor y Cenelau

I gŵn di-berchen:

Os yr ydych wedi darganfod ci di-berchen a methu’i ailuno da’r perchennog (gwelwch uchod), gellir cymerid y ci i Usk Kennels yn Llantrisant ger Brynbuga saith diwrnod yr wythnos, heb gyfyngiadau amserol (nodwch, gan fo’r dderbynfa’n cau am 17:00, galwch cyn 17:00 os na fedrwch gyrraedd cyn yr amser hwn i drefnu apwyntiad, os gwelwch yn dda).

Er mwyn casglu eich ci:

Os yr ydych yn casglu eich ci o Usk Kennels, gallant dim ond gael eu casglu dydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod oriau agor rheolaidd:

  • Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9:00 i 17:00
  • Cysylltwch â’r cenelau am amseroedd agor Nadolig a Gŵyl y Banc.

 

Beth i’w gwneud os yr ydych wedi colli’ch ci.

Mi fyddwn yn cadw cofrestr o bob ci sydd wedi’i adroddi atom fel wedi darganfod a/neu wedi atafaelu yn ein cenelau. Cysylltwch â ni ar 01633 644126 neu Usk Kennels ar 01291675459 i weld os gedwir eich ci yno.

Taliadau am gŵn sydd wedi’i atafaelu

Os gedwir eich ci yn Usk Kennels bydd tâl rhyddhau o £30 y ci yn daladwy i Cyngor Sir Fynwy, yn ogystal ag unrhyw gostau cenel/ milfeddyg/ arall a dynnir. Cost y cenel bydd £6 y dydd bob ci a gedwir lan at 7 dydd. Gellir talu’n syth i’r cenel mewn ffurf arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn ddebyd. Ni dderbynnir sieciau.

Perchnogaeth Ci Gyfrifol

Mae’n gyfraith i bob perchennog i sicrhau ei fod ei gŵn yn gwisgo coler a thag sy’n manylu enw a chyfeiriad y perchennog. Mae nawr yn gyfraith hefyd i sicrhau bod gan bob ci microsglodyn erbyn iddynt gyrraedd oedran 8 wythnos ac i gadw’r manylion yn gyfredol. Mae’n hanfodol i bob perchennog cadw’u chŵn o dan reolaeth ar bob adeg a sicrhau eu bod ddim yn crwydro neu’n baeddu palmantau neu fannau cyhoeddus..

Sut galla i sicrhau bod microsglodyn da’r ci?

Yr ydym yn dal sesiynau microsglodyn rheolaidd mewn partneriaeth â Dogs Trust mewn ymdrech i leihau nifer y cŵn di-berchen sy’n cael eu hatafaelu bob blwyddyn.

Gellir sicrhau microsglodyn i’ch ci am £9.99 neu yn rhad ac am ddim os ydych yn derbyn budd-dal prawf modd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’n cenelau nodedig: 01633 644126.