Skip to Main Content

Hoffai Maethu Cymru Sir Fynwy a chydweithwyr o bob rhan o Faethu Cymru Gwent ddiolch i bawb a ymwelodd â’u stondinau yn Sioe Brynbuga a Gŵyl Fwyd y Fenni.

Yn y ddau ddigwyddiad, siaradodd cydweithwyr â darpar ofalwyr maeth a chodi ymwybyddiaeth o’r gwaith sy’n cael ei wneud yn Sir Fynwy.

Mae tîm maethu nid-er-lew Cyngor Sir Fynwy yn canolbwyntio ar ddod o hyd i’r cartref cywir i blentyn neu berson ifanc gyda’r nod o’u cadw’n agos at amgylchedd cyfarwydd. Yng Nghymru, mae 79% o blant sy’n derbyn gofal gan asiantaethau maethu preifat yn cael eu maethu y tu allan i’w hardal leol, a 6% yn cael eu symud allan o Gymru yn gyfan gwbl. Yn y cyfamser, mae 84% o’r rhai sy’n byw gyda gofalwyr maeth awdurdod lleol yn aros o fewn eu hardal leol, yn agos i’w cartref, ysgol, teulu a ffrindiau.

Roedd mynychu Sioe Brynbuga a Gŵyl Fwyd y Fenni yn fodd i dîm Maethu Cymru Sir Fynwy siarad â darpar ofalwyr maeth ar sut y gallent gael effaith gadarnhaol ar fywyd plentyn neu oedolyn ifanc tra hefyd yn darparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bob gofalwr maeth yn y sir.

Dywedodd y Cyng. Ian Chandler, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd Hygyrch: “Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn ymweld ac yn siarad â staff yn y digwyddiadau. Gydag amrywiaeth o gefnogaeth yn ei le trwy gynllun di-elw Maethu Cymru Sir Fynwy tîm, nid oes amser gwell i gymryd rhan a chael effaith gadarnhaol ar fywyd plentyn neu oedolyn ifanc Diolch i bawb sydd wedi cymryd yr amser i ymholi a chofrestru eu diddordeb. Os na chawsoch gyfle i ddysgu am hyn, peidiwch â phoeni; gallwch barhau i gysylltu â’n tîm ymroddedig a gwych heddiw.”

Cabinet Member for Social Care, Safeguarding and Accessible Health Services Cllr Ian Chandler & Foster Wales Monmouthshire and Gwent colleagues at Usk Show

Os na chawsoch y cyfle yn y digwyddiadau i siarad â’r tîm a darganfod mwy am ddod yn ofalwr maeth neu drosglwyddo i Faethu Cymru Sir Fynwy, nid yw’n rhy hwyr, ewch i: https://fosterwales.monmouthshire.gov.uk/contact-us/.

Tags: , ,