Mae angen Trwydded Sefydlu Rhyw ar gyfer

 • Siop rhyw – unrhyw safle sy’n gwerthu teganau rhyw, llyfrau neu fideos
 • Sinema Rhyw – I redeg lleoliad lle dangosir ffilmiau penodol i aelodau o’r cyhoedd
 • Lleoliad Adloniant Rhyw – I redeg lleoliad sydd ag adloniant rhywiol – unrhyw safle sydd ar fwy na 12 achlysur mewn blwyddyn galendr yn cynnig adloniant o natur oedolyn, er enghraifft sioeau stribed, dawnsio lap/pole/bwrdd, sioeau peep a sioeau rhyw byw.

Sut ydw i’n gwneud cais am Drwydded Sefydlu Rhyw?

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am Drwydded Sefydlu Rhyw mae’n rhaid i chi

 • Byddwch yn 18 oed neu’n hŷn
 • Rhaid peidio â chael ei anghymhwyso rhag dal trwydded
 • Rhaid iddo fod wedi bod yn preswylio yn y DU o leiaf chwe mis yn union cyn y cais neu, os yw’n gorff corfforaethol, rhaid ei ymgorffori yn y DU
 • Ni ddylid bod wedi gwrthod rhoi nac adnewyddu trwydded ar gyfer y safle dan sylw o fewn y 12 mis diwethaf oni bai bod y gwrthodiad wedi’i wrthdroi ar apêl

Rhaid i’r cais hefyd gynnwys

 • Bil cyfleustodau diweddar (dim mwy na chwe mis oed) yn nodi eich cyfeiriad cartref presennol ac o leiaf un o’r canlynol: (i) Pasbort dilys (ii) Trwydded Yrru gyfredol y DU (iii) Tystysgrif Geni
 • Cynllun safle (Graddfa 1:1250)
 • Cynllun o’r safle (Graddfa 1:50) sy’n dangos holl fynedfeydd ac allanfeydd yr adeilad
 • Lluniadau sy’n dangos gweddlun blaen y safle presennol ac fel y cynigiwyd (Graddfa 1:50)

Rhaid hysbysebu hysbysiad cyhoeddus o’r cais, sy’n cynnwys hysbysiad mewn papur newydd lleol sy’n cylchredeg o fewn Sir Fynwy a hysbysiad a arddangosir ar y safle neu gadael y safle.

Y ffi ar gyfer y cais yw £440.

Gwnewch gais ar-lein am Drwydded Sefydlu Rhyw

I adnewyddu eich trwydded sefydlu rhyw.

Unwaith y bydd eich trwydded wedi’i rhoi, bydd yn para am gyfnod o un flwyddyn. Byddwn yn gofyn i chi adnewyddu’r drwydded cyn i’r drwydded ddod i ben.

Y ffi i adnewyddu’r Drwydded Sefydlu Rhyw yw £159.

Gwnewch gais ar-lein i adnewyddu eich trwydded sefydlu rhyw

I newid manylion ar y Drwydded Sefydlu Rhyw

Wnewch cais ar-lein i newid manylion y Drwydded Sefydlu Rhyw. Er enghraifft trosglwyddo’r defnydd o adeilad.

Fel arall, gallwch gysylltu â’r Adran Drwyddedu ar gyfer ffurflenni cais.

Mae dyletswydd ar yr awdurdod hwn i ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, ac i’r perwyl hwn gall ddefnyddio’r wybodaeth yr ydych wedi’i darparu ar gyfer atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. I gael rhagor o wybodaeth, gweler gwybodaeth y Fenter ar wefan MCC