Mae’r tabl isod yn amlinellu’r cyfnodau allweddol wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol Amnewid.

Cam y CynllunAmserlen
Cytundeb CyflawniAil Ddiwygiad Hydref 2020
* Galwad Cam cyntaf am
safleoedd ymgeisiol
Daeth yr ymgynghoriad i ben ar: 19eg Tachwedd 2018
Problemau, Gweledigaeth ac
Amcanion
Ymgynghoriad Anstatudol Ionawr 2019. Ers hynny, mae adolygiad wedi’i gynnal oherwydd Covid-19 ym mis Hydref 2020.
Papur Opsiynau Twf a Gofodol*Ymgynghoriad Anstatudol 4ydd Ionawr – 1af Chwefror 2021
Strategaeth Ddewisol*5 Gorffennaf – 31 Awst 2021
* Yr ail alwad am safleoedd
ymgeisiol
5 Gorffennaf – 31 Awst 2021
Cynllun Adneuo
Cyflwyno CDLlA i Lywodraeth
Cymru
Archwiliad Annibynnol
Adroddiad yr Arolygydd
Mabwysiadu

*ailedrychwyd ar y cam Opsiynau Twf a Gofodol oherwydd cyhoeddi tystiolaeth allweddol wedi’i diweddaru, sef amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd Llywodraeth Cymru yn 2018. Felly, bydd y Strategaeth Ddewisol a’r Galwad Cam 2 am Safleoedd Ymgeisiol hefyd yn cael eu hailystyried. 

Sut Wyf yn Cael Fy Hysbysu?

Os ydych am gael gwybod am yr hyn sydd yn digwydd gyda’r CDLlD,  gan gynnwys ymgynghoriadau ar gyfer y dyfodol, dylech gofrestru eich manylion neu ewch ati i gysylltu gyda’r  Tîm Polisi Cynllunio.