Skip to Main Content

Mae Sir Fynwy wedi’i bendithio ag amrywiaeth o barciau cyhoeddus deniadol, mannau agored a gwarchodfeydd natur i bobl eu mwynhau.

Mae’r rhan fwyaf o barciau sy’n eiddo i’r cyngor sir, mannau agored ynghyd â mynwentydd ac ymylon ffyrdd trefol a chylchfannau yn cael eu rheoli gan yr adran Tiroedd a Glanhau. Rheolir parciau gwledig eraill y cyngor a gwarchodfeydd natur gan MonLife. Am wybodaeth am safleoedd MonLife cliciwch yma.

Yn ogystal â’r lleoedd y mae’r Cyngor Sir yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, mae parciau a mannau agored eraill yn ein cymunedau sy’n eiddo i eraill megis Cynghorau Tref a Chymuned a chymdeithasau tai, ac ni allwn ddarparu gwybodaeth fanwl am reolaeth y mannau hyn. Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â’r meysydd hyn, cysylltwch â’r perchennog priodol.

Mae gan ein tîm Tiroedd a Glanhau lwyth gwaith amrywiol sy’n cynnwys torri gwair, cynnal a chadw a phlannu coed, cynnal a chadw mannau chwarae a gosod, cynnal a chadw planhigion a llwyni. Rydym hefyd yn darparu’r gwasanaethau hyn i sefydliadau eraill gan gynnwys cymdeithasau tai, cyrff cyhoeddus eraill, a datblygwyr.

Yn ein gwaith, rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwydn sy’n addasu i newid yn yr hinsawdd a rheoli ein mannau agored gyda bioamrywiaeth mewn golwg.

Catrin Maby yw’r Aelod Cabinet sy’n cynrychioli’r maes gwasanaeth hwn.

Torri Gwair a Chynnal a Chadw Llwyni

Mae timau cynnal a chadw tiroedd y Cyngor Sir yn torri’r glaswellt mewn mannau gwyrdd, parciau, caeau chwaraeon ac ymylon glaswellt mewn ardaloedd adeiledig lle mae’r terfyn cyflymder yn 30 mya neu’n is. Mae ymylon ffyrdd yng nghefn gwlad ehangach, lle mae’r terfyn cyflymder yn 40 mya neu’n uwch, yn cael eu torri’n gyffredinol gan gontractwyr unwaith y flwyddyn oni bai bod angen eu torri’n amlach ar gyfer diogelwch ffyrdd a gwelededd.

Fel rhan o’n gweithrediadau masnachol, rydym hefyd yn torri glaswellt ar gyfer sefydliadau eraill fel Cynghorau Tref a Chymuned, y GIG ac ysgolion. Gweler ein tudalen gweithrediadau masnachol am ragor o wybodaeth am yr ochr hon o’n gwaith.

Rydym yn gweithredu polisi Natur Wyllt i helpu i gefnogi bywyd gwyllt a chynyddu ein gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd. Mae Natur Wyllt yn canolbwyntio’n bennaf ar ardaloedd o laswellt nad oes llawer o ddefnydd hamdden iddynt ac o amgylch coed. Egwyddorion allweddol Nid yw Natur Wyllt yw:

 • Caniatáu i’r glaswellt dyfu drwy gydol y flwyddyn, gan ganiatáu i flodau a gweiriau gwblhau eu cylch bywyd llawn wrth gynhyrchu blodau a hadau
 • Torri a thynnu’r glaswellt o’r rhan fwyaf o ardaloedd Natur Wyllt yn yr hydref
 • Gadael rhai ardaloedd o laswellt heb eu torri tan y flwyddyn ganlynol er mwyn caniatáu cynefin i bryfed sy’n gaeafgysgu a bywyd gwyllt arall.

Mae rhagor o wybodaeth am Natur Ddim yn Daclus ar gael yma

Mae nifer o fanteision i dorri llai o fannau gwyrdd: mae’n cynnal pryfed a bywyd gwyllt arall; mae’n cynyddu gallu planhigion a phriddoedd i wrthsefyll sychder neu lifogydd; mae’n amddiffyn gwreiddiau coed ac yn gwella iechyd coed; mae’n storio mwy o garbon na glaswellt wedi’i dorri’n fyr; mae’n gwella strwythur y pridd a’r gwreiddiau fel bod y pridd yn gallu amsugno glaw yn haws; mae’n darparu mannau addas i bryfed peillio gwblhau eu cylch bywyd cyfan – wy, larfa/lindys

O bryd i’w gilydd bydd trigolion yn gweld cymysgeddau dolydd darluniadol sydd wedi’u hau mewn lleoliadau gweladwy megis ar gylchfannau wrth fynedfeydd trefi. Er bod yr arddangosfeydd hyn yn ddeniadol, nid ydynt o reidrwydd yn dda iawn i fywyd gwyllt na’r amgylchedd ac rydym yn ymchwilio i sut y gellir eu gwella er mwyn darparu buddion ehangach.

Llwyni a gwrychoedd

Yn gyffredinol, caiff llwyni a gwrychoedd eu cynnal yn ystod yr hydref a’r gaeaf unwaith y bydd y tymor torri gwair wedi dod i ben. Mae gwrychoedd a gwelyau o lwyni yn darparu cysgod ar gyfer ystod eang o anifeiliaid ac adar. Mae gwaith cynnal a chadw blynyddol yn annog twf trwchus sy’n darparu gwell gorchudd.

Meysydd Chwarae  

Yn Sir Fynwy mae dros 100 o feysydd chwarae gydag offer amrywiol, rhai yn cynnwys tirlunio chwarae naturiol a gosodiadau. Yn dibynnu ar faint, roedd ein mannau chwarae yn cynnwys offer chwarae addas ar gyfer ystod o oedran a gallu.

Defnyddir ein parciau gan lawer o grwpiau gwahanol o bobl. Er mwyn helpu i wneud ein parciau’n fannau hamdden diogel a phleserus i bawb, dilynwch y Cod Ymddygiad. Gweler cod ymddygiad defnyddwyr y Parc – Awyr Agored Caerdydd

Mae ein holl feysydd chwarae yn cael eu harchwilio gan ein staff achrededig i sicrhau bod yr offer yn cael ei gynnal a’i gadw a’i fod mewn cyflwr diogel. Fodd bynnag, ni allwn fod yn bresennol bob dydd ac os byddwch yn gweld unrhyw offer wedi torri neu wedi’i ddifrodi, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl, naill ai dros y ffôn ar 01633 633644 neu drwy e-bost i groundandcleansing@monmouthshire.gov.uk

I ddod o hyd i’ch parc chwarae agosaf, defnyddiwch y map rhyngweithiol o’n meysydd chwarae:

Yn ogystal, rydym yn darparu ystod lawn o wasanaethau masnachol ar gyfer meysydd chwarae gan gynnwys:

 • Archwiliadau gan unigolion achrededig ROSPA
 • Ymgynghoriad dylunio
 • Dyluniad llawn ynghyd â chynlluniau graddedig a lluniadau
 • Dyfyniad manwl o’r gwaith
 • Gwasanaeth Gosod llawn gan osodwyr achrededig
 • Archwiliad ôl-osod
 • Arolygiadau ardal chwarae arferol wedi’u rhaglennu
 • Ôl-ofal ar ôl cwblhau
 • Adroddiadau arwynebau offer a diogelwch
 • Ailwynebu tarmac
 • Cymorth, cyngor a chymorth ar unrhyw ran o’r broses gosod ac archwilio meysydd chwarae cyn neu ar ôl hynny yn cynnwys cymorth i ymgysylltu â grwpiau, cleientiaid a’r cyhoedd.

Os hoffech drafod y gwasanaethau hyn cliciwch yma sgroliwch i gwasanaethau masnachol

Cynaliadwyedd

Rydym wedi gweld colled enbyd o fywyd gwyllt o’n hardaloedd gwledig a threfol oherwydd dirywiad yn ansawdd yr amgylchedd. Mae’r golled hon yn cyflymu oherwydd newid hinsawdd. Mae newid yn yr hinsawdd hefyd yn rhoi pwysau cynyddol ar ein cymunedau, yn enwedig o ran effaith tywydd eithafol megis llifogydd.

Rydym wedi cael ein herio gan ein cymunedau i weithio’n galetach i warchod ein hamgylchedd a lleihau ein heffaith ar yr hinsawdd. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw hyn i’n preswylwyr a’n staff ac rydym wedi ymrwymo i chwarae rhan mewn rheoli tir cyhoeddus yn gynaliadwy. Wrth wraidd yr hyn a wnawn, ein nod yw creu amgylchedd mwy gwydn sy’n gallu cynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, cyfrannu at les meddyliol a chorfforol a darparu dyfodol diogel a hyfyw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ein hymateb i’r her a osodwyd gan ein cymunedau fu datblygu dulliau rheoli newydd ar gyfer ein parciau a’n mannau agored. Nod y dulliau hyn yw gwella bywyd gwyllt trwy wneud mwy o fannau mwy, gwell a chysylltiedig ar gyfer natur a fydd yn gwneud amgylchedd iachach sy’n gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd a pheryglon eraill.

Egwyddorion Allweddol:

 • Nodi ardaloedd (Natur Wyllt) i ganiatáu i’r glaswellt dyfu trwy gydol y flwyddyn, gan ganiatáu i flodau a gweiriau gwblhau eu cylch bywyd llawn wrth gynhyrchu blodau a gosod hadau.
 • Torri a thynnu’r glaswellt o’r rhan fwyaf o’r ardaloedd hyn yn yr hydref
 • Gadael rhai ardaloedd o laswellt heb eu torri tan y flwyddyn ganlynol er mwyn caniatáu cynefin i bryfed sy’n gaeafgysgu a bywyd gwyllt arall.
 • Lleihau’r defnydd o gemegau yn ein gwaith a mabwysiadu dulliau eraill
 • Ymchwilio i’r defnydd o bŵer amgen ar gyfer cerbydau a pheiriannau megis cerbydau batri neu hybrid, llifiau cadwyn y gellir eu hailwefru, peiriannau torri gwair a  pheiriannau bach eraill
 • Cynyddu nifer y coed ar dir y Cyngor
 • Gwella rheolaeth coed fel eu bod yn byw yn hirach a chynnal mwy o fywyd gwyllt
 • Gwella ein casgliad data i’n helpu i asesu pa mor dda yr ydym yn gwneud a nodi meysydd y mae angen i ni weithio’n galetach.

Mae Natur Ddim yn Daclus yn ddull yr ydym wedi’i ddatblygu i reoli ein mannau agored cyhoeddus. Rydym wedi cynhyrchu taflenni, llyfrynnau a fideos i helpu i hybu dealltwriaeth well o’r hyn rydym yn ei wneud. Gellir dod o hyd i’r adnoddau hyn trwy’r ddolen ganlynol: Natur Wyllt – MonLife

Mae’r egwyddorion hyn bellach yn cael eu mabwysiadu y tu hwnt i’n tir ein hunain a thu hwnt i Sir Fynwy a gellir cymhwyso’r egwyddorion i bron unrhyw ardal o laswelltir amwynder gan gynnwys gerddi preifat. Mae’r cyngor yn rhedeg dwy siop ailddefnyddio sy’n arbed eitemau rhag cael eu taflu i’n canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Mae’r rhain wedi’u lleoli yng nghanolfan ailgylchu gwastraff y cartref Five Lanes (Dydd Mercher 10am-3pm) a chanolfan ailgylchu gwastraff y cartref Llan-ffwyst (dydd Mawrth 10am-3pm). Defnyddir incwm o’r siopau hyn i gefnogi plannu coed yn y sir. O bryd i’w gilydd, rydym hefyd yn gwerthu glasbrennau coed o’r siopau

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn aelodau gwerthfawr o’n cymuned ac yn gwneud cyfraniad pwysig at gadw ein parciau a’n mannau agored mewn cyflwr da ac yn ddeniadol. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli o fewn eich cymuned i gefnogi’r adran tiroedd a glanhau mae digonedd o ffyrdd i gymryd rhan.

Helpu yn ein parciau a gerddi

Mae sawl grŵp “Cyfeillion” ar draws Sir Fynwy, er enghraifft Cyfeillion gerddi Linda Vista a Chyfeillion Parc Bailey yn y Fenni sy’n rhoi cymorth gyda garddio, plannu a chwynnu. Yng Nghas-gwent, mae grŵp perllannau cymunedol lleol sy’n gofalu am berllannau bach o amgylch yr ardaloedd ac yn cefnogi eraill i gymryd rhan.

Gwiriwch o gwmpas eich parciau lleol i weld a oes gardd gymunedol neu grŵp cymunedol.

http://www.monmouthshiregreenweb.co.uk/friends-of-linda-vista-gardens

https://www.facebook.com/FriendsofBaileyPark

Os nad oes gan eich parc neu ardd agosaf grŵp Cyfeillion, neu os ni allwch ddod o hyd i gyfeiriad at un, neu os oes gennych chi neu’ch cymuned ddiddordeb mewn dechrau grŵp newydd, cysylltwch â ni.

Helpu i leihau sbwriel

Mae cannoedd lawer o drigolion yn ymwneud â chasglu sbwriel yn eu cymunedau. Trefnir rhai mewn grwpiau ac mae rhai yn helpu’n anffurfiol, naill ai ar eu pen eu hunain, gydag aelodau’r teulu neu gyda chymdogion a ffrindiau.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Cadwch Gymru’n Daclus i gefnogi ein Hyrwyddwyr Sbwriel i sicrhau bod ganddyn nhw’r offer cywir, eu bod nhw’n gallu casglu sbwriel yn ddiogel ac i drefnu casglu sbwriel sydd wedi’i godi. Mae rhagor o wybodaeth a sut i gael gafael ar offer ar gael yn un o’r canolfannau casglu sbwriel niferus. Gallwch ddod o hyd i’ch canolfan agosaf yma: Canolfannau Casglu Sbwriel – Cadwch Gymru’n Daclus – Caru Cymru

Ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli eraill gyda’r cyngor sir, mae porth gwirfoddolwyr ar gyfer ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli: https://volunteer.monmouthshire.gov.uk/index-classic

Gwasanaethau Masnachol – Cynnal a Chadw Tiroedd

Yng Nghyngor Sir Fynwy, rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth o safon i’n cwsmeriaid. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o gyflawni prosiectau masnachol yn llwyddiannus ar gyfer nifer o sefydliadau. Mae ein hymagwedd broffesiynol a’n gallu i gyflawni gwaith o ansawdd uchel wedi arwain at gysylltiadau gwaith rhagorol ac adnewyddu contractau flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae ein holl dimau wedi’u hyfforddi’n llawn, yn gymwys ac wedi’u hardystio i’r safonau uchaf mewn cynnal a chadw tiroedd ac iechyd a diogelwch.

Ar hyn o bryd mae gennym lawer o gwsmeriaid bodlon sy’n amrywio o sefydliadau mawr i fach yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, sy’n cynnwys:

Addysg
Awdurdodau Lleol a pharciau
Gofal iechyd
Datblygwyr adeiladu
Seilwaith a phriffyrdd Rheoli cyfleusterau
Tai Cymdeithasol

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ac mae gennym ddigon o adnoddau i ddelio ag unrhyw raddfa o waith, er enghraifft clirio safle’n llwyr neu adfer plannu coed untro. Mae gennym y gallu i gyflawni contractau tymor byr neu hirdymor unigol neu safleoedd lluosog. Rydym yn hapus i ddarparu arolwg heb rwymedigaeth a dyfynbris am ddim lle byddwch yn gweld bod ein prisiau’n gystadleuol iawn. Isod mae rhai o’r gwasanaethau y gallwn eu darparu:

Coedyddiaeth Asesiadau diogelwch coed gan ddefnyddio methodoleg QTRA (Asesiad Risg Coed Meintiol) Rheoli coed gan gynnwys tocio, tocio, prysgoedio a chlirio dail. Plannu coed

Garddwriaeth Torri glaswellt a rheoli tyweirch mân                       Rheoli ail-blannu a blodau gwyllt Cynnal a chadw caeau chwaraeon                             Cynnal a chadw gwrychoedd a llwyni Clirio a symud llystyfiant                                                   Gwasarn blynyddol a basgedi
 

Cynnal a chadw Tirwedd Caled Ffensys a gatiau                                                                 Waliau, Gosod meinciau a biniau                                                  Llwybrau Lloriau Graddio – Lefelu safle                                                         Concrit a tharmac
 
Meysydd chwarae
Goosd                                                                     Arolygiad wedi ei achredu gan ROSPA  
Cynnal a chadw
 
Cynnal a chadw adeg y gaeaf
Gwasanaeth graeanu                                       Gosod a gofalu am finiau a halen
Clirio eira

Os hoffech wneud ymholiadau ynglŷn â’r gwasanaethau hyn cysylltwch â  groundsandcleansing@monmouthshire.gov.uk