Os ydych yn bwriadu gwerthu neu gynnig i’w werthu unrhyw eitem yn y stryd o fewn Sir Fynwy efallai byddwch angen caniatâd masnachu stryd. Mae faniau byrgers, faniau hufen a stondinau dros dro angen cydsyniad masnachu stryd.

Mae pob stryd yn Sir Fynwy, gan gynnwys tir preifat yn ‘gydsyniad strydoedd’ a rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwerthu eitemau mewn stryd yn gyntaf gael cydsyniad masnachu stryd os nad ydych yn masnachu o dan un o’r eithriadau a restrir yn y Ddeddf.

Mae’r diffiniad o “stryd” mewn perthynas â “masnachu ar y stryd” yn cynnwys unrhyw ffyrdd, troetffordd, traeth neu ardal arall y gall y cyhoedd gael mynediad heb daliad.

Beth yw eu heithrio rhag masnachu ar y stryd?

Ni fydd angen caniatâd masnachu stryd os ydych yn gwneud y canlynol:

 • Masnachu gan berson sy’n gweithredu fel pedler dan awdurdod tystysgrif pedler. Cyhoeddir y pedler tystysgrifau gan yr heddlu, nid y Cyngor
 • Unrhyw beth ei wneud yn y farchnad neu ffair yr hawl i ddal a gaffaelwyd rhinwedd grant (gan gynnwys grant tybiedig) neu a gaffaelwyd neu a sefydlwyd yn rhinwedd deddfiad neu orchymyn
 • Masnachu mewn ardal bicnic gefnffordd a ddarparwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 112 o Ddeddf Priffyrdd 1980
 • Yn masnachu fel gwerthwr newyddion
 • Masnachu a (i) cael fangre a ddefnyddir fel gorsaf betrol; neu (ii) sy’n cynnal ar fangre a ddefnyddir fel siop neu mewn stryd felly defnyddio eiddo gerllaw ac fel rhan o fusnes y siop
 • Gwerthu pethau, neu gynnig neu ddatgelu ar gyfer gwerthu, fel roundsman
 • Defnydd ar gyfer masnachu o dan Rhan VIIA o Ddeddf Priffyrdd 1980 o wrthrych neu strwythur gosod ar, mewn neu dros briffordd
 • Gweithredu cyfleusterau ar gyfer hamdden neu lluniaeth o dan Rhan VIIA o Ddeddf Priffyrdd 1980
 • Roedd wneud unrhyw beth yn awdurdodi drwy reoliadau a wnaed o dan adran 5 o’r heddlu, ffatrïoedd, ac ati (darpariaethau amrywiol) Ddeddf 1916

Cwestiynau cyffredin mewn perthynas â masnachu stryd

C- Rydw i wedi gael cynnig i fasnach mewn digwyddiad a drefnwyd, a oes angen cydsyniad masnachu stryd?

Dibynna

A- Mae’n dibynnu os oes gan aelodau o’r cyhoedd fynediad at y digwyddiad heb daliad. Bydd digwyddiad mynediad am ddim bob amser angen cydsyniad masnachu stryd. Ond os yw pobl yn talu i mynd mewn ir digwyddiad nid oes angen ynrhyw caniatad. Os yw digwyddiad mynediad am ddim, peidiwch â chymryd bod y trefnwyr wedi cael caniatâd holwch yr adran trwyddedu.

C- Sut ydw i’n wneud cais am cydsyniad masnachu stryd ar dir preifat?

A- Ar dir preifat bydd angen i chi roi caniatâd ysgrifenedig oddi wrth y perchennog tir gyda’r ffurflen gais cychwynnol. Gall perchennog tir godi tal am rhent y tir.

C- Hoffwn i fasnachu mewn cilfach a oes unrhyw Llain cyfres/cymeradwyo sydd ar gael yn Sir Fynwy?

A- Dyw Sir Fynwy ddim yn cadw rhestr o leoliadau masnachu ar gael, caiff pob cais ei drin ar rinweddau ei hun, ond am resymau diogelwch gilfan gyda eu gwahanu’n glir oddi wrth y briffordd yn fwy ffafriol oherwydd bydd y cwsmeriaid dim yn sefyll wrth ochr y ffordd.

C- Gallwn rhoi cais am safle picnic ar yr A449 ger y dwneli Trefynwy?

A- Mae’r maes hwn yn ardal Picnic gefnffordd a gynhelir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Nid yw Sir Fynwy yn derbyn ceisiadau ar gyfer y safle hwn.

Q- Rwyf am wneud cais i werthu bwyd poeth yn hwyr y nos o fy fan byrgers, a oes angen unrhyw ganiatâd arall?

A- Ydw os ydych yn bwriadu gwerthu bwyd neu ddiod poeth o 11pm i 5am fydd angen drwydded safle o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 hefyd efo cydsyniad masnachu stryd. Bydd y ffioedd ar gyfer y ddau ceisiadau yn gymwys.

Sut allwng wneud cais am gydsyniad masnachu stryd?

Weld y Polici Masnachu Stryd  i’n helpu i ymdrin â cheisiadau yn gyflym a hefyd yn caniatáu i chi wybod yn gynnar a yw eich cais yn debygol o gael eu cefnogi.

Ffurflenni cais ar gyfer cydsyniad masnachu stryd ar gael ar-lein o wefan Gov.uk. Rhaid amgau ffurflen gais gyfredol  Ffioedd trwyddedu. Rhaid i chi nodi yn eich cais os ydych yn dymuno ymgeisio am y canlynol:

 • Diwrnod masnach stryd cydsyniad (un masnachwr)
 • Bloc Dydd Stryd masnachu cydsyniad (lluosog o fasnachwyr)
 • Diwrnod blynyddol stryd masnachu cydsyniad (un masnachwr)
 • Bloc blynyddol stryd masnachu cydsyniad (lluosog o fasnachwyr)

Tal am yr ceisiadau;

Masnachu stryd un diwrnod – £48

Bloc Masnachu stryd un diwrnod – £142

Masnachu stryd flynyddol – £463

Bloc Masnachu stryd flynyddol – £795

Fel arall, gallwch gysylltu â adran trwyddedu am ffurflen gais.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Heb unrhyw gynrychiolaeth yn erbyn y cydsyniad, bydd caniatâd. Efallai byddwn yn archwilio’r lleoliad caniatâd arfaeth edig cyn ystyried y cais. Byddwn yn trin pob cais ar sail teilyngdod ei hun ac mae gennym yr hawl i ohirio y mater i’r Pwyllgor Rheoleiddio a trwyddedu ar gyfer penderfyniad. Nid oes unrhyw hawl i apelio ar y penderfyniad a wnaed gan y Pwyllgor.

 

 

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL.

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420