Mae angen trwydded or Cyngor ar gyfer gweithrediad cychod pleser i adael ar gyfer llogi i aelodau o’r cyhoedd, neu eu defnyddio ar gyfer cludo teithwyr ar gyfer llogi. Mae Trwydded pellach yn ofynnol ar gyfer cychwr yn gyfrifol am neu llywio cychod o’r fath.

Byddwn yn trwyddedu cwch pleser modur i unrhyw berson sy’n dymuno gludo 12 neu llai o bobl ar gwch (nid ar y môr). Gall y cwch gael ei gweithredu’n llawn gan cychwr cymwysedig a trwyddedig, sydd yn ei dro bydd angen trwydded i fod yn gyfrifol amdano neu lywio cwch.

Byddwn ddim yn rhoi trwydded ar gyfer cwch pleser i’w defnyddio ar gamlas sy’n eiddo neu a reolir gan Fwrdd Dyfrffyrdd Prydain. Dylid cyfeirio ceisiadau am ddefnydd ar gamlesi o’r fath i’r Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain .

Hefyd byddwn ni ddim yn cyhoeddi trwydded cwch pleser ar gyfer llongau sy’n mynd i’r môr ac yn cario teithwyr mwy na 12. Trwyddedig rhain o dan reoliadau Bwrdd Masnach ac i geisiadau ar gyfer y diben hwn, cyfeiriwch at y Bwrdd Masnach. Ar gyfer teithiau allan i’r môr Dylech hefyd ofyn am gyngor a gwybodaeth gan yr Asiantaeth gwylwyr y glannau môr .

Cais i weithredu cwch pleser

Dilynwch y ddolen hon i wneud cais i weithredu cwch pleser .

Rhaid i chi wneud trefniadau ar gyfer Ymddiriedolaeth yr harbwr Caerloyw i gynnal arolygiad o eich cwch(oedd). Noder: Ni chynhwysir y ffi ar gyfer yr arolygiad Ymddiriedolaeth yr Harbwr yn y ffi gwneud cais a rhaid i hyn fod yn talu ar wahân i Ymddiriedolaeth yr Harbwr gan y ceisydd.

Gloucester Harbwr Ymddiriedolwyr swydd Gaerloyw Berkley Frath Dociau GL13 9UD

Ffôn: 01453 811913

Bydd yn ofynnol ichi gyflwyno adroddiad arolygu gan Ymddiriedolaeth Harbwr Caerloyw i Adran drwyddedu. Ni fydd y cais ei brosesu hyd nes derbynnir adroddiad o’r fath.

Bydd y person sy’n gyfrifol am neu lywio cwch yn ofynnol i gyflwyno cofnod o gollfarnau sydd heb ei wario neu dystiolaeth bod ganddynt unrhyw euogfarnau, i asesu addasrwydd y rhai sy’n cludo teithwyr eu. Er mwyn cael cofnod hwn bydd angen i chi gysylltu â Disclosure Scotland am ddatgeliad sylfaenol

Caiff y cais ei ohirio i trwyddedu a rheoleiddio Pwyllgor am benderfyniad i roi neu i wrthod y cais a bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod hynny.

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler fenter wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy