Ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer clybiau, tafarnau a safleoedd      

Ceisiadau newydd

Lidl, Bulwark Road, Cas-Gwent, NP16 5JQ

High Street, Rhaglan

Welsh Luxury Hamper Company, Unit 5, Hanbury House, Welsh Street, Cas-Gwent, NP16 5LL

Amos Greek Restaurant, 13 Monnow Street, Trefynwy, NP25 3EF

The Grange, 16 Maryport Street, Brynbuga, NP15 1AB

Gilwern Playing Fields, Common Road, Gilwern, Y Fenni.

Skirrid Mountain Garage, Llanvihangel Crucorney, Y Fenni, NP7 8DH.

Ceisiadau amrywiad

Ddim ceisiadau amrywiad.

Adolygu ceisiadau

Ddim ceisiadau adolygu.

Ymgynghoriadau

Datganiad o Egwyddorion

Mae Deddf Gamblo 2005 yn wneud yn ofynnol i bob Awdurdod Trwyddedu bennu a chyhoeddi datganiad o Egwyddorion o leiaf unwaith bob tair blynedd. Rhaid cyhoeddi’r polisi hwn cyn iddo wneud unrhyw swyddogaethau trwyddedu o dan y Ddeddf.

Mae’r polisi Gamblo cyfredol yn cwmpasu’r cyfnod tair blynedd a ddechreuodd ar 31 Ionawr 2019 ac nawr mae’n cael ei adolygu ar hyn o bryd. Gallwch weld y polisi drafft hwn, sy’n allweddol wrth benderfynu ar geisiadau sy’n effeithio ar gamblo.

Gobeithio y manteisiwch ar y cyfle i ddarllen y ddogfen hon a byddwn yn hapus i dderbyn unrhyw sylwadau ar y polisi hwn. Mae’r cyfnod ymgynghori yn para tan ddydd Mawrth, 31 Awst 2021. Dyma’ch cyfle i gyfrannu at y diweddariad dogfen bolisi pwysig hwn er mwyn gweithio tuag at gymuned fywiog a diogel.

Polisi ac Amodau Tacsi a Hurio Preifat

Ar ol rhyddhau dogfenau Safonau Statudol Tacsi a Cherbyd Hurio Preifat o’r Adran Drafnidiaeth (DfT) ac Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ‘Canllaw I Gysoni Trwyddedu Tacsi a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru’ gan Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig y Sylfaen ar gyfer datblygu safonau canedlaethol a pholisi ymhellach ledled Cymru.

Ar gais Llywodrath Gymru mae’r Awdurdod hwn yn cynnal ei newidiadau cyntaf I’w bolisi.  Bydd y newidiadau yn diwygio gwiriadau meddygol.  Y bwriad pellach yw ymgymryd â DBS gwell bob 6 mis ar ôl rhoi trwyddedau gyrwyr newydd. Bydd gofyn i yrwyr newydd gynnal gwiriad DBS gwell wrth wneud cais.  Bydd yn ofynnol i’r rhai sydd wedi’u trwyddedu ar hyn o bryd gan yr Awdurdod hwn wneud gwiriad DBS wrth adnewyddu eu trwydded, ac yna bob 6 mis ar ôl ei hadnewyddu. Bydd y weithdrefn hon yr un peth ar gyfer Gweithredwyr Hurio Preifat. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i Weithredwyr gynnal DBS sylfaenol ac ni fydd yn ofynnol iddynt gael gwiriad os ydynt eisoes yn gwneud hynny gan eu bod yn yrrwr. Bydd yn ofynnol i weithredwyr gynnal gwiriadau ar eu staff archebu ac anfon ac i berchnogion cerbydau hefyd gynnal gwiriadau DBS.  Argymhellir y bydd hyn yn cychwyn ar 1 Hydref 2021.

Gobeithio y manteisiwch ar y cyfle i ddarllen y dogfennau. Mae’r cyfnod ymgynghori yn para tan ddydd Mawrth, 31ain Awst 2021.

Gwiriadau Meddygol

Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL