Os hoffech wneud cais am GRhT dros dro, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd gyda’r holl ddogfennaeth angenrheidiol a thaliad i’r e-bost a nodir ar y ffurflen.

Rhaid cyflwyno CEISIADAU WYTH WYTHNOS cyn y dyddiad cau y gofynnwyd amdano.

Cost y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro yw £2,152.00 (ynghyd â £25.00 os yw’n talu trwy orchymyn prynu). Mae hyn yn cynnwys costau hysbysebu a chostau gweinyddol yr eir i’r Cyngor.

Bydd y CEISYDD(AU) yn gyfrifol am y canlynol:

Cysylltu ag Adran Rheoli Rhwydwaith Cyngor Sir Fynwy i archebu lle ar y ffordd, gallai methu â gwneud hynny arwain at ohirio’r gwaith.

Cysylltwch â’r Adran Rheoli Rhwydwaith trwy ffonio 01633-644764, neu e-bost streetworks@monmouthshire.gov.uk .

Cynghori pob deiliad tŷ, tirfeddiannwr, busnes ac ati ar hyd y ffordd yr effeithir arni ynghylch y gwaith a’i chau.

Sicrhau bod mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal bob amser, ynghyd â, lle bo hynny’n rhesymol ymarferol, mynediad i gerbydau i adeiladau cyfagos.

Darparu’r Awdurdod Priffyrdd gyda chynllun rheoli traffig lliw (trwy e-bost yn ddelfrydol), gan dynnu sylw at raddau’r cau, yr holl arwyddion a llwybrau dargyfeirio unwaith y bydd y llwybr amgen wedi’i gytuno.

Darparu arwyddion dros dro, gan gynnwys arwyddion dargyfeiriol, yn unol â Phennod 8 o’r Llawlyfr Arwyddion Traffig, B.S. 873 a’r Rheoliadau Arwyddion Traffig a Chyfarwyddiadau Cyffredinol 2016.

Digolledi’r Cyngor Sir mewn perthynas â chostau a thynnwyd yn rhesymol ganddo ar unrhyw lwybr amgen neu ddosbarthiad is na’r briffordd gaeedig, i:

Gwella neu gryfhau’r briffordd neu’r strwythur arni i’w galluogi i gael ei defnyddio fel llwybr amgen;

Gwneud iawn am unrhyw ddifrod i’r briffordd neu’r strwythurau arni o ganlyniad i’w defnyddio fel llwybr amgen.

Rhaid i’r Ymgeisydd neu eu Contractwr ollwng llythyr i hysbysu’r holl ddeiliaid tai, Tirfeddianwyr, busnesau ac ati, yn yr ardal gyfagos, a fydd yn cael ei effeithio gan gau’r ffordd, o leiaf saith diwrnod cyn dyddiad cychwyn y cau.