Gall y pwysau a achosir gan bryderon ariannol gael effeithiau difrifol ar iechyd meddwl person – a gall iechyd meddwl gwael hefyd ei gwneud yn anos gwneud penderfyniadau da am bwysau yn eich bywyd, gan o bosibl wneud pryderon am arian yn waeth. Gall cael help cynnar cyn i’r straen ddod yn ormod ymdopi ag ef fod yn dda ar gyfer eich iechyd meddwl a’ch sefyllfa ariannol. Dyma rai o’r lleoedd y gallwch droi atynt yn lleol a all roi help a chymorth.

Mind Sir Fynwy:

Mae Mind Sir Fynwy yn gofyn: “Ydych chi yn teimlo wedi’ch llethu, yn bryderus, poeni, a yw eich emosiynau’n mynd lan a lawr? Mae Mind Sir Fynwy yma i’ch cefnogi chi a’ch llesiant.” Mae Mind Sir Fynwy yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol a chyfeillgar yn cynnwys gwybodaeth, cyngor neu rywun i siarad gyda nhw am sut ydych yn teimlo. Cyngor ar fudd-daliadau, yn cynnwys help i wneud hawliadau newydd. Gwasanaeth cwnsela y talwyd amdano. Grwpiau rhithiol ar Zoom ar lesiant a hunangymorth monitro gweithredol. Mae’r elusen hefyd yn cynnig cefnogaeth tenantiaeth a phrosiect i ffermwyr i gefnogi’r gymuned leol. 01873 858275 https://www.mindmonmouthshire.org.uk/ Testun 07950 889415

Cwnsela i bobl Sir Fynwy y mae’r pandemig wedi effeithio arnynt:

Sefydlwyd gan grŵp cymunedol lleol, yn cynnig cwnsela sy’n derbyn cymhorthdal i bobl Sir Fynwy mae Covid 19 wedi effeithio arnynt. P’un ai yw hynny oherwydd effaith uniongyrchol ei gael eu hunain neu brofedigaeth oherwydd Covid 19, neu hyd yn oed gyflyrau megis pryder ac iselder a waethygwyd gan effeithiau’r cyfnod clo. Mae gennym therapyddion gyda chymwysterau uchel ac yswiriant sy’n barod i weithio ar-lein gyda chleientiaid. Gall rhai apwyntiadau wyneb i wyneb fod ar gael. I wneud cais am therapi defnyddiwch y ddolen yma: https://chepstowcovid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6 neu i gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: info@chepstowcovid19.co.uk

Basecamp – Cwnsela

Mae ‘Basecamp’ yn fudiad yng Nghas-gwent sy’n cynnig cwnsela wyneb i wyneb am ddim a fforddiadwy ar-lein i unrhyw un yn Sir Fynwy 16 oed a throsodd. Gall unrhyw un sydd eisiau defnyddio’r gwasanaeth eu cyfeirio eu hunain. Croesawn ymholiadau gan unrhyw un. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.basecampchepstow.weebly.com neu gallwch gysylltu â Basecamp ar 07838255046 neu drwy basecampchepstow@protonmail.ch

Grwpiau Cymorth COVID-19:

Daeth cymunedau lleol ym mhob rhan o Sir Fynwy at ei gilydd i helpu pobl sydd wedi bod yn wynebu anawsterau oherwydd COVID-19 ac effeithiau’r cyfnod clo. Mae rhai o’r grwpiau hyn wedi codi neu wedi derbyn arian i helpu pobl sydd wedi wynebu trafferthion (er enghraifft yng Nghas-gwent a’r pentrefi cyfagos mae talebau Tesco ar gael i bobl sydd angen cymorth ariannol am gyfnod byr). I gael mwy o wybodaeth am eich grŵp lleol cysylltwch â partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644496.

Cysylltiadau Cymunedol:

Gall cynllun cyfeillion Cysylltiadau Cymunedol gefnogi pobl ledled Sir Fynwy sy’n profi teimladau o unigrwydd. Gall y tîm cynnig galwad ffôn gyfeillgar i bobl o bob oed a all fod yn teimlo’n ynysig ac a fyddai’n gwerthfawrogi sgwrs gyfeillgar. contact@befriendingmonmouthshire.org.uk