Gall y straen a achosir gan bryderon ariannol gael effaith ddifrifol ar iechyd meddwl unigolyn – a gall iechyd meddwl gwael hefyd ei gwneud yn anos gwneud penderfyniadau da am bwysau yn eich bywyd, gan wneud pryderon ariannol yn waeth o bosibl.   Gall cael rhywfaint o help cynnar, cyn i’r straen fynd yn ormod i ymdopi ag ef, fod yn dda i’ch iechyd meddwl a’ch arian.  Isod ceir rhai o’r lleoedd y gallwch droi atynt yn lleol a all ddarparu cymorth a chefnogaeth.

Mind Sir Fynwy:

Mae Mind Sir Fynwy yn gofyn:  “Ydych chi’n teimlo’n llethol, yn bryderus, yn poeni, a yw’ch emosiynau dros y lle?  Mae Mind Sir Fynwy yma i’ch cefnogi chi a’ch lles.”  Mae Mind Sir Fynwy yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol a chyfeillgar gan gynnwys gwybodaeth, cyngor neu rywun i siarad â hwy am sut rydych yn teimlo.  Cyngor ar fudd-daliadau, gan gynnwys cymorth i wneud hawliadau newydd.  Gwasanaeth cwnsela wedi’i dalu amdano.  Grwpiau lles Rhithwir ar Zoom a hunan-gymorth gydag arweiniad Monitro Gweithredol.  Mae’r elusen hefyd yn cynnig cymorth Tenantiaeth a Phrosiect Ffermwyr i gefnogi’r gymuned wledig.

01873 858275  https://www.mindmonmouthshire.org.uk/  Testun 07950 889415

Melo Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi datblygu’r wefan hon gyda phartneriaid i ofalu am les meddyliol pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwent, Melo Cymru.

Rydym wedi casglu’r adnoddau hunangymorth gorau sydd ar gael am ddim a’u rhoi mewn un lle.  Yma fe welwch wybodaeth ar: cyrsiau, Apiau, fideos, sain, llyfrau a gwefannau i’ch cefnogi ymhellach. Mae’r holl adnoddau am ddim ac yn Gymraeg lle mae ar gael.  Bydd yr adnoddau yn eich helpu i ddatblygu sgiliau newydd a fydd yn eich cefnogi pan fydd bywyd yn anodd.

Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano yma ac efallai’n darganfod pethau newydd.

https://www.melo.cymru/cy/

Cwnsela i’r rhai y mae’r pandemig yn effeithio arnynt yn Sir Fynwy:

Fe’i sefydlwyd gan grŵp cymunedol lleol, sy’n cynnig cwnsela â chymhorthdal i’r rhai yn Sir Fynwy y mae Covid 19 yn effeithio arnynt.  Mae ar gael p’un a yw hynny oherwydd effaith uniongyrchol dioddef y feirws eich hunain, neu brofedigaeth oherwydd Covid19, neu hyd yn oed amodau fel gorbryder ac iselder a waethygir gan effaith y cyfnod cloi. Mae gennym therapyddion cymwysedig ac sydd wedi’u hyswirio, yn barod i weithio ar-lein gyda chleientiaid. Efallai y bydd rhai apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gael hefyd.  I wneud cais am therapi defnyddiwch y ddolen hon: https://chepstowcovid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6 neu i gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at: info@chepstowcovid19.co.uk

Basecamp – Cwnsela 

Mae ‘Basecamp’ yn sefydliad sydd wedi’i leoli yng Nghas-gwent sy’n darparu cwnsela wyneb yn wyneb a fforddiadwy am ddim i unrhyw un yn Sir Fynwy o 16 oed i fyny.   Gall pawb hunangyfeirio os ydynt am ddefnyddio’r gwasanaeth. Rydym yn croesawu ymholiadau gan unrhyw un.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.basecampchepstow.weebly.com 

Neu gallwch gysylltu â Basecamp ar 07838255046 neu dros ebost basecampchepstow@protonmail.ch 

Cysylltiadau Cymunedol:

Gall cynllun cyfeillio Cysylltiadau Cymunedol gefnogi pobl ledled Sir Fynwy sy’n profi teimladau o unigrwydd.   Gall y tîm gynnig galwad ffôn cyfeillgar i bobl o bob oed a allai fod yn teimlo’n ynysig ac a fyddai’n gwerthfawrogi sgwrs gyfeillgar.

contact@befriendingmonmouthshire.org.uk