Yn Sir Fynwy, rydym yn ceisio gweithio gydag ymgeiswyr i gefnogi datblygiad a sicrhau bod gennym y math gorau o ddatblygiad posibl. Mae llawer ohonom yn ceisio gwneud newidiadau i’r cynigion i’w gwneud yn fwy ffafriol. Efallai y bydd angen i ni drafod newidiadau i’ch cynlluniau a byddwn yn cysylltu â chi os teimlwn y dylid newid y cynlluniau. Gellir gwneud awgrymiadau i newid eich cynigion wrth gyflwyno’r cais, yn dilyn ymweliad safle gan y swyddog achos, ar gais ymgynghorai neu oherwydd gwybodaeth ychwanegol neu er mwyn goresgyn pryderon a wnaed gan drydydd parti. Os caiff y cynllun arfaethedig ei ddiwygio yn dibynnu ar ei raddfa, efallai y bydd angen cynnal ymgynghoriad pellach gydag ymgyngoreion a phartïon cymdogion.

Bydd diwygio’r cynlluniau gwreiddiol a gyflwynwyd yn ychwanegu amser ychwanegol at y broses o wneud penderfyniadau a gallai fod yn ofynnol i ni ymestyn y cyfnod amser sydd gennym i benderfynu’r cais gyda chi. Os felly, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn gofyn am estyniad amser i benderfynu ar eich cais o fewn amserlen gytûn newydd.