Rydym eisiau adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf sy’n cefnogi llesiant y cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r weledigaeth hon yn ganolog i bopeth a wnawn i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy. 

Anelwn ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion pobl a busnesau lleol , i’n helpu i gyflawni hyn gosodwn amcanion a thargedau, gan roi ystyriaeth i’r pethau sy’n bwysig i bobl. Rydym hefyd yn aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Sir Fynwy lle gweithiwn gyda phartneriaid sector cyhoeddus i wella llesiant yn y sir. 

Y cyhoeddiad mwyaf diweddar:  

Adroddiad Hunanasesu 2021/22 

Yn ein Cynllun Corfforaethol, fe amlinellon ni cyfeiriad Cyngor Sir Fynwy ar gyfer y blynyddoedd 2017-22. O fewn y cynllun hwn, fe nodwyd pum nod, sef ein hamcanion llesiant, ynghyd â chynllun uchelgeisiol i’w cyflawni.  Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn, wynebwyd heriau digynsail, gan roi pwysau aruthrol ar y Cyngor a’i gallu i gyrraedd a chyflawni ei nodau. Mae’r adroddiad hunan-asesu cyntaf hwn yn adlewyrchu ar y pum mlynedd hynny, gan ganolbwyntio’n benodol ar 2021-22, gan nodi pa mor llwyddiannus oedd y Cyngor wrth weithredu ei nodau, tystiolaeth i ddangos hyn a lle gallwn ni wella wrth symud ymlaen. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn cynnwys gwerthusiad o ddefnydd y Cyngor o adnoddau, gan roi pwyslais ar ddatblygu cynaliadwy, yn ogystal â dadansoddiad o ymateb y Cyngor i bandemig Covid-19.  

Adroddiad Hunanasesu 2021/22

Edrych i’r Dyfodol 

Cyhoeddir cynllun cymunedol a chorfforaethol bob pum mlynedd. Mae hyn yn amlinellu uchelgeisiau a gweithredoedd y Cyngor dros y pum mlynedd ganlynol. Caiff y cynllun hwn ei adolygu’n gyson er mwyn sicrhau bod y camau gweithredu yn dal i fod yn berthnasol yn yr hinsawdd bresennol. Y cyhoeddiad mwyaf diweddar: 

Cynllun Busnes Corforaethol – Adnewyddiad Canol Tymor 2017 – 2022 

Cynllun Corfforaethol Mesurau Perfformiad 

Adolygu Perfformiad 

Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn adolygu ein perfformiad yn y flwyddyn ariannol flaenorol, sy’n cynnwys gwerthusiad o ba mor dda y gwnaethom gyflawni’r amcanion a osododd y Cyngor yn y flwyddyn flaenorol. Y cyhoeddiad mwyaf diweddar: 

Adroddiad Hunanasesu 2021/22

Adolygiadau blaenorol o Berfformiad: 

Ffeithlun Cefnogi Sir Fynwy drwy’r Pandemig Coronafeirws 

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Corfforaethol 2020/21 

Crynodeb Adroddiad Blynyddol 2020/21 y Cynllun Corfforaethol 

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Corfforaethol 2019/20 

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2018/19 

Amcanion a Datganiad Llesiant – Adroddiad Blynyddol 2017/18 

Sut wnaethon ni berfformio 2016/17 

Mesurau Perfformiad: 

Mae’r cyngor yn gyfrifol am amrywiaeth o wasanaethau. Rydym yn monitro pa mor dda y perfformiwn drwy gydol y flwyddyn wrth i ni anelu i osod safonau a, lle mae adnoddau’n caniatáu hynny, sicrhau gwelliant. Mae ein pwyllgorau dethol yn craffu ar berfformiad amrywiaeth o wasanaethau ar hyd y flwyddyn ac mae’n cynlluniau’n cynnwys nifer fawr o fesurau a ddefnyddiwn i fonitro perfformiad. 

Adolygiadau Perfformiad 

Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn adolygu ein perfformiad yn y flwyddyn ariannol flaenorol, sy’n cynnwys gwerthusiad o ba mor dda y gwnaethom wrth gyflawni’r amcanion a osodwyd. 

Cysylltu gyda ni 

Mae gennym ddiddordeb bob amser ym marn pobl am sut ydym yn gwneud. Os dymunwch rannu eich barn am ein perfformiad, gallwch anfon e-bost atom yn defnyddio improvement@monmouthshire.gov.uk