Rydym eisiau adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf sy’n cefnogi llesiant y cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r weledigaeth hon yn ganolog i bopeth a wnawn i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy.

Anelwn ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion pobl a busnesau lleol , i’n helpu i gyflawni hyn gosodwn amcanion a thargedau, gan roi ystyriaeth i’r pethau sy’n bwysig i bobl. Rydym hefyd yn aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Sir Fynwy lle gweithiwn gyda phartneriaid sector cyhoeddus i wella llesiant yn y sir.

Y cyhoeddiad mwyaf diweddar

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2018/19

Mae Adroddiad Blynyddol y Cynllun Corfforaethol yn rhoi diweddariad ar gynnydd a pherfformiad ar y nodau a osodwyd yn y Cynllun Corfforaethol yn ystod 2018/19. Mae’r Cynllun Corfforaethol yn nodi’r ymrwymiadau y mae’r cyngor yn bwriadu eu cyflawni hyd at 2022; mae’n anelu i wella llesiant yn Sir Fynwy a chyflawni ei ddiben craidd o adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2018/19

Crynodeb Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2018/19

Cynllun Corfforaethol 2017-2022 yn cynnwys Amcanion a Datganiad Llesiant

Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy ‘Sir Fynwy sy’n gweithio i bawb’ yn gosod cyfeiriad clir ar gyfer y Cyngor hyd at 2022. Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ail-ddatgan diben y cyngor o adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf a defnyddiodd amrywiaeth o dystiolaeth i nodi’r cyfeiriad y bydd y Cyngor yn ei ddilyn i ddarparu gwasanaethau yn awr a chynllunio ar gyfer dyfodol Sir Fynwy yn yr hirdymor.

Mae’r cynllun yn gosod pum nod blaenoriaeth ac yn cynnwys nifer o raglenni gwaith, cyfanswm o 22, y mae’r Cyngor yn ymroddedig iddynt rhwng nawr a 2022. Y pump nod yw:

  • y dechrau gorau posibl mewn bywyd;
  • cymunedau llewyrchus a chysylltiedig;
  • yr amgylchedd naturiol ac adeiledig;
  • llesiant gydol oes;
  • cyngor gyda ffocws ar y dyfodol

Mae’r cynllun yn cyflawni ein cyfrifoldeb i gynhyrchu Datganiad ac Amcanion Llesiant a gosod Amcanion Gwella dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a deddfwriaeth Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Byddwn yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn gwerthuso ein cynnydd ar y Cynllun Corfforaethol.

Cynllun Diweddaraf

Cyhoeddwyd Cynllun Corfforaethol 2017-22

Cynlluniau Blaenorol

Cynllun Gwella 2016/17

Amcanion a Datganiad Llesiant

Amcanion a Datganiad Llesiant (Crynodeb)

Adolygu Perfformiad

Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn adolygu ein perfformiad yn y flwyddyn ariannol flaenorol, sy’n cynnwys gwerthusiad o ba mor dda y gwnaethom gyflawni’r amcanion a osododd y Cyngor yn y flwyddyn flaenorol.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2018/19

Crynodeb Adroddiad Blynyddol Cynllun Corfforaethol 2018/19

Adolygiadau blaenorol o Berfformiad:

Amcanion a Datganiad Llesiant – Adroddiad Blynyddol 2017/18

Sut wnaethon ni berfformio 2016/17

Sut y gwnaethom berfformio 2015-16

Mesurau Perfformiad:

Mae’r cyngor yn gyfrifol am amrywiaeth o wasanaethau. Rydym yn monitro pa mor dda y perfformiwn drwy gydol y flwyddyn wrth i ni anelu i osod safonau a, lle mae adnoddau’n caniatáu hynny, sicrhau gwelliant. Mae ein pwyllgorau dethol yn craffu ar berfformiad amrywiaeth o wasanaethau ar hyd y flwyddyn ac mae’n cynlluniau’n cynnwys nifer fawr o fesurau a ddefnyddiwn i fonitro perfformiad.

Adolygiadau Perfformiad

Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn adolygu ein perfformiad yn y flwyddyn ariannol flaenorol, sy’n cynnwys gwerthusiad o ba mor dda y gwnaethom wrth gyflawni’r amcanion a osodwyd.

Cysylltu gyda ni

Mae gennym ddiddordeb bob amser ym marn pobl am sut ydym yn gwneud. Os dymunwch rannu eich barn am ein perfformiad, gallwch anfon e-bost atom yn defnyddio improvement@monmouthshire.gov.uk