Bagiau ailgylchu amldro Sir Fynwy

Fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i ostwng plastig untro, gwella ansawdd ailgylchu ac arbed arian, rydym yn ymestyn defnydd bagiau ailgylchu amldro i gynnwys mwy o ardaloedd.

Cafodd bagiau amldro eu treialu’n llwyddiannus gyda dros 4000 o gartrefi yn Sir Fynwy ers mis Tachwedd 2019.

Cytunwyd y bydd bagiau amldro yn cymryd lle bagiau plastig untro ar gyfer casgliadau ailgylchu yn barhaol.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i ostwng y defnydd o blastig untro. Bydd y bagiau newydd hyn yn gostwng faint o blastig untro a ddefnyddiwn, gan felly leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Mae’n well gan y farchnad ailgylchu dderbyn deunydd yn rhydd, felly dylai dileu ein bagiau plastig ostwng cost prosesu.

Gellir defnyddio bagiau amldro drosodd a throsodd felly byddant yn costio llai i’w cyflenwi na’r bagiau plastig untro a gyflenwn ar hyn o bryd.


Beth sy’n digwydd nesaf?

Os nad oeddech yn yr ardal dreialu ar gyfer bagiau amldro, caiff y bagiau hyn yn awr eu defnyddio ar gyfer pob casgliad ailgylchu ac ni fyddwn mwyach yn casglu bagiau plastig untro.

Os cawsoch lythyr yn esbonio y byddwn yn defnyddio bagiau amldro ar gyfer casgliadau ailgylchu ond nad oes gennych rai, defnyddiwch y ffurflen islaw i ofyn am i fagiau gael eu dosbarthu.

Bydd rhannau eraill o Sir Fynwy yn newid i fagiau amldro yn ystod 2021. Byddwch yn derbyn llythyr i esbonio pryd fydd hyn yn digwydd a chaiff bagiau eu dosbarthu i chi. Caiff y bagiau eu dosbarthu mewn camau, felly efallai y byddwch yn gweld na fydd rhai cartrefi yn eich ardal leol yn defnyddio bagiau amldro yn ystod y cyfnod hwn.


Gwneud cais am fagiau

Dylai preswylwyr yn ardal wreiddiol treialu bagiau amldro dderbyn llythyr ym Mai 2021 i gadarnhau y byddant yn defnyddio bagiau amldro ar gyfer casgliadau ailgylchu yn y dyfodol. Deallwn y gall rhai bagiau fod wedi mynd ar goll neu gael eu difrodi ers y cyfnod treialu cyntaf yn 2019.

Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn am fagiau amldro, os ydym wedi cysylltu â chi.

Neu gallwch ffonio 01633 644644 neu ymweld â’ch Hyb Cymunedol lleol i wneud cais am gyflenwad.

Os nad ydych wedi derbyn llythyr am y bagiau amldro, byddwch yn derbyn gwybodaeth pan gaiff eich ardal ei chynnwys yn y cynllun a dylai bagiau gael eu dosbarthu i chi yn awtomatig.


Cwestiynau Cyffredin

Pam newid?
Cafodd bagiau amldro eu treialu’n llwyddiannus gyda dros 4000 o aelwydydd yn Sir Fynwy ers mis Tachwedd 2019.

Ym mis Mai 2019 cyhoeddodd Cyngor Sir Fynwy Argyfwng Hinsawdd, gyda chefnogaeth unfrydol gan gynghorwyr. Un o’r camau a gytunwyd arni i ostwng ein defnydd o blastig untro a newid i fagiau ailgylchu amldro fydd gostwng faint o fagiau plastig untro a ddefnyddiwn, gan fod o fudd i’r amgylchedd.

Mae’n well gan y farchnad ailgylchu dderbyn deunydd yn rhydd felly dylai tynnu ein bagiau plastig ostwng costau prosesu. Gellir defnyddio bagiau amldro drosodd a throsodd a byddant yn cosi lles i’w cyflenwi na’r bagiau plastig untro a ddefnyddiwn ar hyn o bryd.

Beth oedd canlyniad y cynllun treialu ailgylchu ac arolwg cyhoeddus?

Mae’r ffordd newydd o gasglu ailgylchu wedi gweithio’n dda i’n criwiau casglu ac wedi gostwng plastig untro.

Cysylltwyd â phreswylwyr yn y cynllun treialu ym mis Mai 2020 gydag arolwg i gael adborth. Cawsom 800 ymateb allan o 2000 cartref. Diolch yn fawr iawn i chi am eich ymateb.

Roedd 68% o’r preswylwyr yn hapus i barhau i ddefnyddio’r bagiau amldro yn y dyfodol.

Cytunodd cynghorwyr i newid yn barhaol i fagiau amldro ar gyfer casgliadau ailgylchu yn Sir Fynwy. Rydym yn anelu i bob cartref yn Sir Fynwy fod yn defnyddio bagiau ailgylchu amldro erbyn diwedd 2021. Caiff hyn ei wneud mewn camau felly gallwch weld cartrefi yn eich ardal lleol heb fod yn defnyddio bagiau amldro yn ystod y cyfnod yma.

Sut mae defnyddio’r bagiau?

Gallwch ysgrifennu enw/rhif eich tŷ yn y blwch a roddwyd ar y bagiau fel eu bod yn rhwydd eu hadnabod.

Rhowch eich ailgylchu glân tu mewn i’r bag cywir.

Defnyddiwch y sêl Velcro i gau’r bag, mae hyn yn golygu y bydd yr ailgylchu yn aros yn sych ac wedi’i cau’n gadarn. Mae pwysau yn y bagiau i osgoi iddynt gael eu chwythu bant.

Rhowch eich bagiau yn y lle arferol erbyn 7am ar fore’r casgliad.

Faint o fagiau fyddaf i yn eu cael?
Bydd pob cartref yn cael un bag coch ac un bag porffor. Bydd pob bag yn dal cymaint o ddeunydd ailgylchu â dau o’r bagiau plastig blaenorol. Gwyddom y bydd y capasiti hwn yn ddigon i’r rhan fwyaf o gartrefi. Gellir darparu ar gyfer aelwydydd sy’n cynhyrchu mwy na hynny o ailgylchu. Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os gwelwch eich bod yn cael problemau.

Sut fyddaf i’n gwybod pa fag yw fy un i?
Mae blwch ar y bagiau lle gofynnwn i bawb roi enw/rhif eu tŷ arno gyda marciwr parhaol felly ni ddylent gael eu cymysg.

Ble ddylwn i gadw fy mag?

Gofynnir i chi nôl eich bagiau o’r palmant ar ôl y casgliad a’u cadw yn eich cartref.

Beth ddylwn i wneud gyda fy hen fagiau ailgylchu plastig?

Ni fydd yr hen fagiau coch a phorffor untro yn cael eu defnyddio ar gyfer casgliadau ailgylchu wedyn. Gallwch gadw’r bagiau ar gyfer eich defnydd personol neu gallwch eu dychwelyd i ni drwy eu rhoi allan yn ymyl eich bagiau ailgylchu amldro (unwaith fod gennych rai) ar ddiwrnod nesaf eich casgliad ailgylchu. Gallwch hefyd ddychwelyd y bagiau i’ch Hyb Cymunedol lleol.

A fydd y dyddiau casglu yn newid?
Na, bydd eich dyddiau casglu yn aros yr un fath. Gofynnir i chi fynd â’ch gwastraff allan cyn 7am. Gall faint o’r gloch y caiff eich gwastraff ei gasglu amrywio o wythnos i wythnos.

Beth ddylwn i roi yn y bagiau?
Mae’r eitemau a ddylai fynd i’r bag yr un fath â’ch hen fagiau coch a phorffor. Bag goch – papur a chardfwrdd. Bag porffor – tuniau a chaniau, poteli plastig, hambyrddau a blychau ffrwythau bach a chartonau. Gofynnir i chi olchi gweddillion bwyd o’ch ailgylchu. Mae’n rhaid i’r eitemau fynd yn rhydd i mewn i’r bag amldro. Peidiwch rhoi eich hen fagiau ailgylchu y tu mewn i’ch bag amldro. Dylai cartonau (e.e. tetrapak) yn awr fynd i mewn i’r bag ailgylchu porffor.

Mae fy mag yn dweud fod cartonau (e.e. tetrapak) yn mynd i mewn i’r bag coch, sy’n wahanol i’r daflen?

Mae geiriad ar y cyflenwad gwreiddiol o fagiau yn awgrymu fod cartonau’n mynd i’r bag coch. Adeg archebu bagiau ar gyfer y cynllun treialu yn 2019, byddai’r proseswyr ailgylchu yn derbyn cartonau gyda’r papur a’r cardfwrdd.

Ers hynny, mae’r farchnad ailgylchu wedi newid ac argymhellir yn awr fod cartonau’n mynd yn y bag porffor fel y gellir eu gwahanu’n rhwyddach ar gyfer y deunyddiau eraill ac felly caiff mwy ei ailgylchu.

Rhowch gartonau yn y bag porffor os gwelwch yn dda.

Beth allaf i wneud gyda phapur wedi carpio?

Gellir ailgylchu papur wedi carpio yn y bag coch ond rhowch ef mewn blwch cardfwrdd wedi’i selio (e.e. blwch  grawnfwyd) neu o fewn amlen bapur. Mae hyn yn rhwystro’r papur wedi carpio rhag mynd yn sownd yn eich bag ac yn gostwng y cyfle y bydd yn syrthio allan y ystod y casgliad.

Byddaf yn ei chael yn anodd cario’r bagiau, sut allwch chi helpu?
Cysylltwch â ni os ydych yn cael anhawster i gario’r bagiau a gall ein swyddogion ailgylchu helpu.

Sut fyddaf yn gwybod os dylwn dderbyn bagiau amldro?
Byddwch yn derbyn llythyr drwy’r post pan fyddwch i dderbyn y bagiau.

A yw’r bagiau amldro yn cymryd lle’r bagiau plastig untro?

Ydynt, bydd bagiau ailgylchu amldro yn cymryd lle’r bagiau plastig untro ar gyfer eich casgliadau ailgylchu wythnosol. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich bagiau amldro, ni fyddwn wedyn yn casglu ailgylchu yn yr hen fagiau plastig untro.

Pwy sy’n defnyddio’r bagiau amldro?
Yn dilyn cynllun treialu llwyddiannus yn rhannau o Drefynwy a Chaerwent ar ein cerbydau casglu mawr, rydym hefyd wedi ymestyn ein bagiau amldro i rai ardaloedd gwledig a gaiff eu casglu ar ein cerbyd canolig. Mae hyn yn golygu efallai y gwelwch na chaiff cartrefi yn eich ardal eu cynnwys y tro hwn ac y byddant yn dal i ddefnyddio’r bagiau plastig un-tro.

Bydd rhannau eraill o Sir Fynwy yn newid i fagiau amldro yn ystod 2021. Byddwch yn derbyn llythyr i esbonio pryd y bydd hyn yn digwydd a chaiff bagiau eu dosbarthu i chi. Caiff y bagiau eu dosbarthu mewn camau, felly efallai y byddwch yn gweld cartrefi yn eich ardal leol nad ydynt yn defnyddio bagiau amldro yn ystod y cyfnod yma.

Pam nad wyf wedi cael bagiau amldro eto?
Os cawsoch lythyr i ddweud y caiff eich bagiau eu dosbarthu a bod y dyddiad dosbarthu wedi mynd heibio, llenwch y ffurflen cais am fag amldro uchod os gwelwch yn dda. Dylai eich bagiau fod wedi eu gadael yn ymyl eich drws.

Os na chawsoch unrhyw ohebiaeth am y bagiau ailgylchu amdro ac heb gael bagiau, yna nid yw’r cynllun ymestyn wedi eich cyrraedd eto.

Beth ddylwn i wneud os oes gennych lawer o gardfwrdd?

Dylai unrhyw gardfwrdd gael ei agor allan a’i roi yn eich bag ailgylchu coch os yn bosibl. Os na allwch roi’r cardfwrdd tu mewn i’ch bag gallwch roi cardfwrdd gwastad hyd at 1m2 allan i’w gasglu yn ymyl eich bag ailgylchu.

Beth fydd yn digwydd os caiff fy ailgylchu ei halogi?

Os rhoddwyd yr eitemau anghywir yn y bag ailgylchu, rhoddir sticer arno i ddangos beth yw’r eitemau anghywir ac ni chaiff ei wagu. Dylai preswylwyr dynnu’r halogiad a chaiff yr ailgylchu ei gasglu ar eich casgliad nesaf. Bydd swyddog ailgylchu os ydych angen help gyda’r ailgylchu.

Nadolig
Sylweddolwn y bydd gan lawer o gartrefi fwy o ailgylchu ar rai adegau o’r flwyddyn yn cynnwys y Nadolig. Gellir rhoi ailgylchu ychwanegol mas naill ai o fewn blwch cardfwrdd neu flwch plastig sbâr y bydd y criwiau yn ei wagu a’i ddychwelyd (cadwch ddeunydd coch a phorffor ar wahân os oes modd). Gellir agor blychau cardfwrdd allan a’u rhoi mas yn ymyl eich bagiau (uchafswm maint 1m2).

Sut mae rhoi adroddiad os na chafodd fy ailgylchu ei gasglu?
Dim ond ar ôl 4pm ar ddyddiad y casgliad y dylech roi adroddiad am wastraff heb ei gasglu. Gallwch roi adroddiad ar gasgliad a gollwyd ar ap Fy Sir Fynwy neu wefan, ffonio 01633 644644 neu ymweld â’ch Hyb Cymunedol lleol. Byddwch yn derbyn diweddariad ar eich adroddiad os cofrestrwch ar system “Fy Sir Fynwy” .

Cysylltu â ni:
E-bost: contact@monmouthshire.gov.uk
Ffôn: 01633 644644
Gwefan: Eich Hyb Cymunedol lleol