Bagiau ailgylchu amldro Sir Fynwy

Fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i ostwng defnydd plastig untro, gwella ansawdd ailgylchu ac arbed arian, rydym yn ymestyn bagiau ailgylchu amldro i gynnwys mwy o ardaloedd.

Cafodd bagiau ailddefnyddio eu treialu’n llwyddiannus gyda dros 2000 o gartrefi yn Sir Fynwy ers mis Tachwedd 2019.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i ostwng defnydd plastig untro. Bydd y bagiau newydd hyn yn gostwng faint o blastig untro a ddefnyddiwn, felly yn lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Mae’n well gan y farchnad ailgylchu dderbyn y deunydd yn rhydd, felly dylai tynnu ein bagiau plastig ostwng costau prosesu.

Gellir defnyddio bagiau amldro nifer fawr o weithiau felly maent yn costio llai i’w cyflenwi na’r bagiau plastig untro a gyflenwn ar hyn o bryd.

Bydd y bagiau ailgylchu amldro yn cymryd lle y bagiau plastig untro presennol ar gyfer casgliadau ailgylchu wythnosol.

Gweler copi o’r llythyr a anfonwyd at breswylwyr ar ail gam ymestyn bagiau ailgylchu amldro

Gweler y daflen a gaiff ei dosbarthu gyda’r bagiau amldro

Cwestiynau Cyffredin

Sut mae defnyddio’r bagiau?
Gallwch ysgrifennu enw/rhif eich tŷ a roddir ar y bagiau fel eu bod yn rhwydd eu hadnabod.
Rhowch eich eitemau ailgylchu glân tu mewn i’r bag cywir.
Defnyddiwch y sêl Velcro i gau’r bag, mae hyn yn golygu y caiff yr ailgylchu ei gadw’n sych ac yn ddiogel.
Mae pwysau yn y bagiau i’w hatal rhag chwythu i ffwrdd.
Rhowch eich bagiau yn eich lle arferol erbyn 7am ar fore’r casgliad.

Pam newid?
Cafodd bagiau amldro eu treialu’n llwyddiannus gyda dros 2000 o gartref yn Sir Fynwy ers mis Tachwedd 2019.
Ym mis Mai 2019 cyhoeddodd Cyngor Sir Fynwy Argyfwng Hinsawdd, gyda chefnogaeth unfrydol gan gynghorwyr. Un o’r camau a awgrymwyd yw gostwng ein dafnydd o blastig untro a bydd newid i fagiau ailgylchu amldro yn gostwng faint o fagiau plastig un tro a ddefnyddiwn, gan fod o fudd i’r amgylchedd.
Mae’n well gan y farchnad ailgylchu dderbyn deunydd yn rhydd felly byddai tynnu ein bagiau plastig yn gostwng costau prosesu. Gellir bagiau amldro nifer fawr o weithiau ac felly byddant yn costio llai i’w cyflenwi na’r bagiau plastig untro a ddefnyddiwn ar hyn o bryd.

Faint o fagiau fyddaf i yn eu cael?
Bydd pob cartref yn derbyn un bag coch ac un bag porffor. Cynlluniwyd y bagiau i ddal gwerth dau fag plastig llawn o ailgylchu yr un, gan olygu y bydd un bag o bob lliw yn ddigon ar gyfer dros 90% o’n cartrefi. Gellir gwneud darpariaeth ar gyfer aelwydydd sy’n cynhyrchu mwy o ailgylchu.

Sut fyddaf i yn gwybod pa bag yw fy un i?
Mae blwch ar y bagiau lle gofynnwn i bawb roi enw/rhif eu tŷ arno gyda phen marcio parhaol fel na ddylent gael eu cymysgu.

A fydd fy nyddiau casglu yn newid?
Na, bydd eich dyddiau casglu yn aros yr un fath. Gofynnir i chi roi eich gwastraff allan cyn 7am. Gall yr amser y caiff eich gwastraff ei gasglu fod yn wahanol bob wythnos.

Nid wyf wedi cael bag.
Caiff bagiau eu dosbarthu yn yr wythnos yn cychwyn 19 Tachwedd. Cysylltwch â ni os gwelwch os yn dda os na fyddwch wedi derbyn eich bagiau erbyn 26 Hydref.

Rwy’n ei chael yn anodd cario’r bagiau, a fedrwch helpu?
Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os ydych yn ei chael yn anodd cario’r bagiau a bydd ein swyddogion ailgylchu yn medru helpu.

Sut fyddaf yn gwybod os y dylwn dderbyn bagiau amldro?
Dylech dderbyn llythyr (drwy’r post) erbyn dydd Gwener 16 Hydref ac wedyn y bagiau a thaflen a ddosberthir yn yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 19 Hydref.

Beth ddylwn i ei roi yn y bagiau?
Yr un eitemau a ddylai fynd yn y bag ag yn eich hen fagiau coch a phorffor. Bag coch – papur, cardfwrdd a chartonau. Bag porffor – tuniau a chaniau, poteli plastig a phecynnau plastig. Golchwch olion bwyd o’ch ailgylchu os gwelwch yn dda. Mae’n rhaid i’r eitemau fynd yn rhydd i’r bag amldro. Peidiwch â rhoi’r hen fagiau ailgylchu tu mewn i’ch bag amldro.

A yw’r bagiau amldro yn cymryd lle’r bagiau blastig untro?
Ydynt, bydd bagiau ailgylchu amldro yn cymryd lle’r bagiau plastig untro presennol ar gyfer eich casgliadau ailgylchu wythnosol. Ni fyddwn bellach yn casglu ailgylchu yn y bagiau plastig.

Pwy sy’n defnyddio’r bagiau amldro?
Ar ôl cyfnod treialu llwyddiannus ar ein cerbydau casglu mawr mewn rhannau o Drefynwy a Chaerwent ar ein cerbydau casglu mawr, rydym yn ymestyn bagiau amldro i rai ardaloedd a gaiff eu casglu ar ein cerbyd maint canolig. Mae hyn yn golygu efallai na chaiff cartrefi yn eich ardal eu cynnwys ar hyn o bryd a byddant yn dal i ddefnyddio bagiau plastig untro.

Nid wyf wedi derbyn bagiau amldro.
Dylai eich bagiau fod wedi cael eu gadael yn ymyl eich drws. Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os aethant ar goll.

Beth ddylwn i wneud gyda llawer o gardfwrdd?
Dylai unrhyw gardfwrdd gael ei agor allan a’i roi tu mewn i’ch bag ailgylchu coch os oes modd. Os na allwch roi’r cardfwrdd tu mewn i’ch bag, gallwch roi cardfwrdd gwastad hyd at 1m2 allan i gael ei ailgylchu yn ymyl eich bag ailgylchu.

Beth fydd yn digwydd os cafodd fy ailgylchu ei halogi?
Os oes bag ailgylchu yn cynnwys eitemau anghywir rhoddir sticer arno i ddangos beth yw’r eitemau anghywir ac ni chaiff ei wagu. Dylai preswylwyr dynnu’r eitemau halogi a chaiff yr ailgylchu ei gasglu yn eich casgliad nesaf. Bydd swyddog ailgylchu ar gael os ydych angen help gyda’ch ailgylchu.

Ble ddylwn i gadw fy mag?
Gofynnir i chi symud eich bagiau o’r palmant ar ôl iddynt gael eu casglu a’u cadw yn eich cartref.

Nadolig
Ar rai adegau o’r flwyddyn yn cynnwys y Nadolig, sylweddolwn y bydd llawer o gartrefi yn cynhyrchu ailgylchu ychwanegol. Gellir rhoi ailgylchu ychwanegol allan  naill ai mewn blwch cardfwrdd neu flwch plastig dros ben y bydd y criwiau yn ei wagu a’i ddychwelyd (cadwch ddeunydd coch a phorffor ar wahân os gwelwch yn dda). Gellir agor blychau cardfwrdd allan a’u rhoi allan yn ymyl eich bagiau (uchafswm maint 1m2).

Sut y gallaf ddweud wrthych na chafodd fy ngwastraff ei gasglu?
Dim ond ar ôl 4pm ar y dyddiad casglu y dylech ein hysbysu na chafodd gwastraff ei gasglu. Gallwch roi gwybod i ni y collwyd casgliad ar ap Fy Sir Fynwy neu’r wefan, ffonio 01633 644644 neu ymweld â’ch Hyb Cymunedol  lleol. Byddwch yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am eich adroddiad os ydych yn cofrestru ar system “Fy Sir Fynwy”.