Mae’ch gwasanaeth ailgylchu a chasglu gwastraff yn newid o ddydd Llun 4 Mawrth 2019 ymlaen.

Byddwch yn derbyn llythyr erbyn 1 Mawrth yn rhoi manylion y newidiadau.

Blwch ailgylchu gwydr:

Dylai aelwydydd fod wedi derbyn blwch ailgylchu newydd ar gyfer eich poteli a jariau gwydr.

Gofynnir i chi ddechrau ei ddefnyddio o 4 Mawrth 2019 ymlaen. Caiff blychau ailgylchu gwydr eu gwagu bob bythefnos. Ni allwn mwyach gasglu bagiau porffor sy’n cynnwys gwydr.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn blwch ailgylchu gwydr:

e-bost: contact@monmouthshire.gov.uk ffôn 01633 644644, neu ymweld â’ch  hyb cymunedol lleol.

Ar gyfer rhai preswylwyr sy’n byw mewn fflatiau a thai gwarchod, gall bin cymunol neu gynhwysydd llai fod ar gael yn lle blwch aiilgylchu.

Newidiadau diwrnod casglu:

Bydd eich dyddiau casglu ailgylchu a gwastraff yn newid o 4 Mawrth 2019 ymlaen.

Bydd amser eich casgliad hefyd yn newid felly gofynnir i chi wneud yn siŵr eich bod yn rhoi eich ailgylchu a’ch gwastraff allan cyn 7am ar fore’r casgliad.

Bydd gwybodaeth am eich dyddiau casglu newydd ar gael yn y llythyr a gewch erbyn 1 Mawrth.

Mae eich gwybodaeth diwrnod casglu newydd bellach ar gael ar-lein – Pryd mae fy nydd casglu?

Pam fod casgliadau’n newid?

Bydd gwahanu’r gwydr i flychau yn gwella ansawdd a gwerth yr holl ailgylchu yn y sir.

Ar gyfer y rhan fwyaf o aelwydydd, caiff y blychau gwydr eu casglu yr un pryd â’ch sbwriel. Mae hyn oherwydd fod gan y cerbydau newydd adran ar wahân ar gyfer gwydr. Caiff gwydr preswylwyr mewn ardaloedd gwledig ei gasglu ar gerbydau llai a all deithio’n rhwydd ar y ffyrdd gwledig.

Gellir darparu bin olwyn cymunol er hwylustod ar gyfer rhai preswylwyr sy’n byw mewn fflatiau a thai gwarchod. Gellir darparu blychau gyda dolenni ar gyfer pobl preswylwyr oedrannus ac anabl er mwyn eu gwneud yn haws eu cario.

Caiff gwydr Sir Fynwy ei anfon i safle ailbrosesu yng Nghwmbrân ac yna ei gludo i gael ei ailgylchu yn wydr ffibr, poteli gwydr newydd a chynnyrch concrit.

Bydd ailgylchu bagiau coch a phorffor yn dal i gael eu casglu’n wythnosol. Bydd gwastraff bwyd hefyd yn dal i gael ei gasglu’n wythnosol. Ar gyfer y rhan fwyaf o aelwydydd, caiff gwastraff bwyd a bagiau ailgylchu coch a phorffor eu casglu yr un pryd ond ar gerbydau newydd gydag adrannau ar wahân (gan gadw’r bagiau coch a phorffor ar wahân). Mae cerbydau llai yn debygol o fod yn casglu mewn ardaloedd gwledig.

Bydd bagiau gwastraff bwyd a bagiau ailgylchu coch a phorffor yn dal i fod ar gael am ddim yn eich Hyb Cymunedol lleol neu safle bagiau.

Bydd y cerbydau newydd gydag adrannau ar wahân ar gyfer deunyddiau yn darparu ailgylchu ansawdd gwell ac yn fwy effeithiol yn gyffredinol.

Mwy o wybodaeth:

Cwestiynau Cyffredin

Taflen beth sy’n mynd ble

Taflen a ddosberthir gyda’r blwch ailgylchu

Llythyr newidiadau ailgylchu mis Mawrth

calendr casglu sbwriel bob pythefnos ar gyfer 2019