Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i'r dudalen Gwybodaeth Leol i ganfod pryd y caiff eich gwastraff ac ailgylchu eu casglu.

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda

Casglwch fagiau melyn o’ch Hyb Cymunedol i ddefnyddio’r gwasanaeth yma os gwelwch yn dda. Gallwch gael mwy o fagiau o’r Hyb Cymunedol pan fyddwch eu hangen.

Rydym wedi gwneud y bagiau melyn yn llai o faint i’w gwneud yn haws i’n preswylwyr a’n gweithwyr eu codi. Gallwch roi cynifer o fagiau streipiog melyn a du mas ag ydych eu hangen.

Caiff gwastraff cewynnau a glanweithdra eu casglu bob bythefnos mewn bagiau streipiog melyn a du. Bydd eich diwrnod casglu yr un diwrnod â’ch diwrnod casglu sbwriel cartref.

Ar gyfer disgresiwn, gallwn gasglu eich bagiau melyn o fin lludw bach a roddir ar y palmant gyda’ch sbwriel.

Dim ond ar gyfer gwastraff cewynnau a glanweithdra ac eitemau cysylltiedig megis: napis tafladwy, gwlân cotwm, weips gwlyb, sachau cewynnau a chynnyrch gwastraff glanweithdra amsugnol y dylid defnyddio’r bagiau streipiog melyn a du. Ni chânt eu casglu os cânt eu defnyddio ar gyfer sbwriel cyffredinol cartrefi.

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â ni:

E-bost: contact@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01633 644644

Neu ymweld â’ch Hyb Cymunedol Lleol

Cewynnau Go Iawn

Yng Nghymru yn unig, yr amcan yw bod 200 miliwn o gewynnau tafladwy’n cael eu taflu i ffwrdd bob blwyddyn. Mae cewynnau tafladwy’n creu swm enfawr o wastraff, sy’n ddrud i’w gasglu ac i’w waredu.

Amser newid?

Mae mwy a mwy o rieni’n symud tuag at ddefnyddio cewynnau go iawn. Mae cewynnau go iawn yn garedig i groen eich baban (gan nid oes cemegau ynddynt), nid ydynt yn cynhyrchu unrhyw wastraff a gallwch arbed cannoedd o bunnau (o’i gymharu â chewynnau tafladwy).

Wrth ystyried dyluniadau modern, mae’n hawdd defnyddio cewynnau go iawn. Mae nifer yn cael eu clymu gyda Velcro neu fotymau a gellir eu golchi gyda dillad eich baban ar 40ºC. Os ydynt wedi’u difetha, gellir eu golchi ar wahân ar 60ºC a gellir eu sychu ar lein olchi neu yn y peiriant sychu.

Gall y gost gychwynnol am gewynnau go iawn ymddangos yn ddrud ond mae ‘Little Treasures’ yn cynnig gostyngiad hyd at £30 os ydych yn prynu set geni i boti oddi wrthynt. Mae prisiau’n dechrau o £114 (gan gynnwys gostyngiad) ac maen nhw hefyd wrthlaw i gynnig cyngor ynglŷn â chewynnau’n rhad ac am ddim.

Ymwelwch â www.littletreasuresuk.com neu Ffoniwch 01873 857765.

Mae gennym ni hefyd ychydig o samplau am ddim i roi i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy. Ebost Contact@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch 01633 644644 am fwy o wybodaeth.