Mae Cyngor Sir Fynwy yn gobeithio cyhoeddi y bydd gwaith yn dechrau’n fuan ar gynigion adfywio yng Nghanol Tref Cil-y-coed.

Yn dilyn ymgynghori helaeth, mae’r Cyngor wedi datblygu Dogfen Fframwaith Prosiect Strategol sy’n amlinellu cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dref ac yn amlygu pum blaenoriaeth gychwynnol.

  • Gofod Cyrchfan ‘The Cross’
  • Cronfa Gwella Eiddo’r Ganolfan Drefol
  • Hyb Mentergarwch
  • Gwelliannau i’r Rhodfa Fanwerthu
  • Jubilee Way – Cynllun Byw Trefol/Cwrt

Mae’r Gronfa Gwella Eiddo’r Ganolfan Drefol bellach ar agor i ‘fynegiadau o ddiddordeb’ o brosiectau cymwys ar gyfer Canol y Dref. Gall y gronfa ddarparu hyd at 70% o gymorth grant tuag at gost gwelliannau i eiddo masnachol a gaiff ei dargedu (hyd at uchafswm o £250 mil)

Mae’r Gofod Cyrchfan ‘The Cross’ a Hyb Mentergarwch Cil-y-coed yn destun cymeradwyaeth derfynol gan bartneriaid ariannu, ond disgwylir iddynt ddechrau ym mis Medi 2019.

Mae pob prosiect arall yn destun trafodaethau pellach gyda rhanddeiliaid

Ariennir Cynllun Adfywio Canol Tref Cil-y-coed gan Gyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru sydd wedi dyrannu £44 miliwn ar draws De Ddwyrain Cymru drwy ei raglen ‘Targedu Buddsoddiad Mewn Adfywio 2018-21

Mae’r tair rhaglen yn cefnogi adfywiad economaidd a datblygiad cynaliadwy canol ein trefi

Dewiswyd tref Cil-y-coed fel ‘cynllun adfywio blaenoriaeth’ Sir Fynwy ac yn rhan o gynllun adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC).

Dogfennau Cefndir

Manylion y Prosiectau:

  • Adnewyddu’r Rhodfa Fanwerthu; a Chynllun Byw Trefol/Cwrt Jubilee Way