Os oes gennych safle cymunedol, efallai y byddai’n bosibl i ddatgymhwyso amod gorfodol ar gyfer y gofyniad yn oruchwyliwr safle dynodedig lle gwerthir alcohol o dan ddarpariaethau’r Drwydded safle. Gall y safle cymunedol allu trosglwyddo cyfrifoldeb o werthu alcohol i rheoli Bwrdd Pwyllgor o unigolion. Rhaid gwneud y cais gan y Pwyllgor neu’r Bwrdd sydd â chyfrifoldeb am reoli’r safle cymunedol.

Mae’r adeilad cymunedol yn cynnwys neuadd yr Eglwys, Neuadd Capel, neuadd bentref, Neuadd y plwyf, neuadd gymunedol neu adeilad tebyg eraill.

Bydd y Pwyllgor Rheoli yn gyfrifol am pob gwerthiant alcohol o dan y drwydded.

Sut i wneud cais i Di-ymgeisio y Goruchwyliwr safle dynodedig?

Rhowch cais ar-lein i ddatgymhwyso y Goruchwyliwr safle dynodedig.

Yn y cais hwn, rhaid i chi osod:

  • Sut y rheolir y safle
  • Eich strwythur Pwyllgor
  • Sut i sicrhau goruchwyliaeth gwerthu alcohol
  • Unrhyw wybodaeth arall sydd ei angen.

Rhaid i chi gyda’ch cais gopiau o unrhyw gyfansoddiad neu dogfennau rheoli eraill a gynnwys enwau’r swyddogion allweddol, fel Cadeirydd, Ysgrifennydd a thrysorydd.

Os oes gennych Drwydded safle yn barod sy’n cynnwys cyflwyniad o alcohol, rhaid rhoi eich cais efo ffi £23 efo eich trwydded safle gwreiddiol.

Os ydych yn gwneud cais am Drwydded safle newydd neu amrywiad llawn i eich trwydded bresennol i gynnwys cyflwyniad o alcohol, nad oes ffi ychwanegol ar gyfer gwneud cais i Disapply y Goruchwyliwr safle dynodedig.

Gall dim ond yr heddlu gall wrthwynebu cais i ddatgymhwyso Goruchwyliwr safle dynodedig ar sail troseddu ac anhrefn. Rhaid ir heddlu wneud sylwadau o fewn 28 diwrnod wrth i’r cais wedi’i gyflwyno i’r adran trwyddedu. Os bydd yr heddlu yn ceisio gwrthod y cais efo hysbysiad gohiriwn bydd y mater yn mynd i’r Pwyllgor Rheoleiddio a trwyddedu ar gyfer penderfyniad ar y cais.

Fel arall, gallwch gysylltu â Adran drwyddedu ar gyfer ffurflenni cais.

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler NFI gwybodaeth ar wefan CSF