O’r chwith i’r dde: y Cynghorydd Tudor Thomas, yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd Hygyrch, y Cynghorydd Catherine Fookes, yr Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu, Cynghorydd Su McConnel, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Laura Wright, Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, a’r Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adnoddau, y Cynghorydd Paul Griffiths.

Croesawodd Sioe Brynbuga eleni ymwelwyr yn eu miloedd i faes y sioe ar ddydd Sadwrn 10fed Medi. Yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II ddeuddydd ynghynt, gwnaed y penderfyniad i fwrw ymlaen â’r sioe eleni ar ôl llawer o feddwl a thrafod, a chydnabod cariad Ei Mawrhydi at gefn gwlad a bywyd cefn gwlad. Er bod y sioe ei hun wedi cynnwys llawer o’r ffefrynnau blynyddol, megis sioeau a beirniadu da byw, a chynhyrchwyr bwyd lleol, roedd digwyddiadau’n cydnabod colled drist ac ysgubol Ei Mawrhydi. Cyn i’r Orymdaith Fawr o Anifeiliaid cael ei chynnal yn y cylch canolog, am 3.15pm, ymgasglodd torfeydd am funud o dawelwch i anrhydeddu’r diweddar Frenhines am ei hymroddiad a’i gwasanaeth a oedd yn ymestyn dros 70 mlynedd.

Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby gyda thîm Maethu Sir Fynwy.

Roedd pabell arferol Cyngor Sir Fynwy ar faes y sioe yn cynnig cyfle i ymwneud ag ystod eang o wasanaethau. O ganlyniad i barch i’r cyfnod o alaru cenedlaethol, cafodd y gweithredoedd adloniant arfaethedig eu canslo, a pharhaodd elfennau fel cefnogaeth i bobl yn ystod yr Argyfwng Costau Byw.  Roedd tîm Dechrau’n Deg, sy’n cefnogi rhieni gyda phlant ifanc, wedi gwirfoddoli yn yr ardal newid a bwydo babanod. Ymunodd y timau Prydau Ysgol, Diogelwch y Ffyrdd, Maethu a Chyflogaeth a Sgiliau hefyd, yn ogystal â’r Siop Ailddefnyddio boblogaidd iawn. Roedd y Siop Ailddefnyddio yn gwerthu eitemau oedd wedi eu rhoi mewn canolfannau ailgylchu.  Mae’r arian a wneir o’r eitemau anwylaf hyn yn mynd tuag at ariannu plannu coed o amgylch Sir Fynwy, rhan bwysig o’r camau eang i helpu gyda’r Argyfwng Hinsawdd.

Gan barhau â’r thema, dosbarthodd tîm Natur Wyllt daflenni a roddodd ddigon o syniadau ar ffyrdd o annog mwy o fioamrywiaeth mewn gerddi, fel sut i wneud gwesty pryfed. Ochr yn ochr â hynny, roedd beic trishô Beicio i Bob Oedran hefyd ar y safle i hyrwyddo’r cynllun trafnidiaeth hygyrch sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Bridges yn Nhrefynwy.

Y Cynghorydd Catrin Maby, yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd (yn y canol) gyda rhai o’i chydweithwyr sy’n rhedeg y siopau Ailddefnyddio yng nghanolfannau ailgylchu Llan-ffwyst a Five Lanes.

Roedd y tîm Dechrau’n Deg yn cynnig ystafell newid a bwydo babanod ymroddedig o fewn y babell a chyfle i gael mynediad i grwpiau cymorth rhianta lleol, tra bod grŵp MyMates, sy’n grŵp yn benodol i bobl sydd ag anabledd, yn hyrwyddo’r gwaith maen nhw’n ei wneud i helpu unigolion i wneud cyfeillgarwch cynaliadwy sy’n dod â llawenydd i bawb sy’n rhan o’r broses.

Y Cynghorydd Catherine Fookes yn arddangosfa'r Siop Ailddefnyddio o eitemau hoffus a achubwyd o’r domen ym mhabell Cyngor Sir Fynwy yn Sioe Brynbuga.
Y Cynghorydd Catherine Fookes yn arddangosfa’r Siop Ailddefnyddio o eitemau hoffus a achubwyd o’r domen ym mhabell Cyngor Sir Fynwy yn Sioe Brynbuga.

Gwahoddwyd ymwelwyr â’r sioe i Gwrdd â’r Cabinet a chael sgwrs am y materion sy’n bwysig iddynt a’r newidiadau yr hoffent weld yn y dyfodol.  Roedd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby wrth law drwy’r dydd, gydag aelodau eraill o’r Cabinet gan gynnwys y Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Paul Griffiths, y Cynghorydd Tudor Thomas, yr Aelod Cabinet dros Ddiogelu, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Hygyrch, y Cynghorydd Catrin Maby, yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd, y Cynghorydd Martyn Groucutt, yr Aelod Cabinet dros Addysg a’r Cynghorydd Catherine Fookes, yr Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu.

Rhai o’r bobl ifanc a gafodd hwyl yn crefftio gyda’r tîm Ailgylchu.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby:  “Roeddwn yn falch o gael y cyfle i siarad gyda chymaint o drigolion lleol a ddaeth draw i Sioe Brynbuga eleni. Gyda’r argyfwng costau byw presennol, roedd yn bwysig i ni gael cydweithwyr yn mynychu a oedd yn gallu cynnig cymorth a chyngor, a dosbarthu gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael drwy ein hymgyrch Materion Arian. Roedd yn adlewyrchiad o’r cyfnod heriol yr ydym yn byw ynddo, bod cymaint o bobl wedi cael y wybodaeth hon mor ddefnyddiol.

“Mae’r digwyddiadau wyneb yn wyneb hyn yn rhan hanfodol o’n gwaith ymgysylltu â chymunedau,” parhaodd y Cynghorydd Brocklesby. “Mae cael cyfle i gynnig cefnogaeth i rieni newydd, i roi cyngor a chyfleoedd i’r rhai sy’n chwilio am waith, i helpu i gysylltu’r rhai sy’n byw mewn cymunedau gwledig… mae cymaint o ffyrdd y mae ein presenoldeb mewn digwyddiadau fel Sioe Brynbuga’n bwysig iawn. Rydym am annog pob un o’r trigolion i rannu eu pryderon, eu gobeithion a’u hanghenion gyda ni wrth i ni symud ymlaen, i weithio i adeiladu dyfodol gwell a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ar draws Sir Fynwy.  Edrychaf ymlaen at ragor o ddigwyddiadau o’r fath yn y dyfodol a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i ddod i’n gweld ni yn y Sioe Brynbuga.”

Y Cynghorydd Catrin Maby, yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd, yn y canol, gyda chydweithwyr o'r tîm sy’n gweithio ar yr Argyfwng Hinsawdd.
Y Cynghorydd Catrin Maby, yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd, yn y canol, gyda chydweithwyr o’r tîm sy’n gweithio ar yr Argyfwng Hinsawdd.

Meddai Nia Osborne, Rheolwr Digwyddiad Sioe Brynbuga: “Gobeithiwn fod pawb wedi mwynhau eu diwrnod yn Sioe Brynbuga 2022.  Roeddem yn falch o groesawu tua 20,000 o bobl i’n cornel fach o Sir Fynwy i ddathlu bywyd cefn gwlad.   Yn sgil y newyddion trist am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II, penderfynwyd cynnwys llyfr cydymdeimlo i’n hymwelwyr arwyddo ac roeddem yn falch fod cynifer o bobl yn gallu talu eu parch ar y diwrnod.  Roedd hi’n gefnogwr mor gryf o fywyd cefn gwlad, felly fel pwyllgor, roedden ni’n teimlo y byddai hi wedi bod eisiau i ni barhau â Sioe Brynbuga’r penwythnos hon.”

“O safbwynt personol, roeddwn i am ddiolch i’r tua 500 o wirfoddolwyr a oedd wedi ein cefnogi ni i gynnal Sioe Brynbuga.  Hebddoch chi ni fyddai sioe, felly diolch i bob un ohonoch wnaeth helpu mewn rhyw ffordd,” ychwanegodd Nia. 

I gael mwy o wybodaeth am ymgyrch Money Matters, ewch i www.monmouthshire.gov.uk/cy/materion-arian/ neu ffoniwch 01633 644644.