P’un a ydych yn denant yn y sector cymdeithasol neu’r sector preifat, neu os oes gennych forgais, mae’n bwysig eich bod yn siarad â’ch landlord neu’ch banc cyn gynted â phosibl os credwch y cewch anhawster i dalu eich rhent a’ch biliau, gan y gallent eich helpu o bosib.

Gallech hefyd fod â hawl i’r canlynol i helpu gyda’ch costau tai:

Taliadau Tai Disgresiynol: Gall y rhain ddarparu arian ychwanegol pan fydd eich awdurdod lleol yn penderfynu bod angen cymorth ychwanegol arnoch i dalu eich costau tai, ar ben pa gymorth budd-daliadau a gewch eisoes drwy’r Adran Gwaith a Phensiynau.

I gael Taliad Tai Disgresiynol, bydd angen i chi naill ai eisoes dderbyn yr hen gynllun Budd-dal Tai neu’r elfen cyfraniad tai drwy Gredyd Cynhwysol.

Yn ogystal, gall y Gronfa Atal Ddigartrefedd helpu pobl i gadw eu llety presennol neu helpu i gael mynediad at lety amgen.

I gael gwybod a ydych yn gymwys i gael taliad neu gymorth tai disgresiynol gan y Gronfa Atal Ddigartrefedd, cysylltwch â Chyngor Sir Fynwy ar 01633 644644 https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/tai-2/

Cyngor ar Bopeth:

Gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor da ar eich hawl i gartref diogel.  Rhif cyngor cenedlaethol: 0300 330 2117 neu cysylltwch â’ch swyddfa leol (manylion ar gael ar monmouthshire.gov.uk/money-advice)

https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

Benthyciad Gwella Cartref

Mae’r cynllun, sy’n cael ei gynnig gan Gyngor Sir Fynwy mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru,

yn darparu benthyciadau di-log i helpu gyda chostau adnewyddu eiddo. Mae ar gael i berchen- feddianwyr, perchnogion eiddo gwag sy’n dymuno byw yn yr eiddo eu hunain, landlordiaid, datblygwyr eiddo a sefydliadau elusennol.

Dylai ymgeiswyr gysylltu â’r Cyngor am fwy o wybodaeth a Ffurflen Mynegi Diddordeb (FfMD) ar y manylion cyswllt isod. Ar ôl derbyn y FfMD byddwn yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad ac amser addas i’ch cyfarfod yn yr eiddo ar gyfer ymweliad safle.

Sylwch nad oes sicrwydd o unrhyw gynnig am fenthyciad tan eich bod wedi derbyn sêl bendith ffurfiol gan y Cyngor.

Benthyciadau Di-log

 • Y swm benthyciad lleiaf yw £5000 hyd at uchafswm o £35,000 fesul uned o lety.
 • Os nad yw’r benthyciad yn talu am gost lawn y gwaith, bydd angen tystiolaeth o gyllid digonol i sicrhau bod y cynllun yn hyfyw yn ariannol
 • Mae pob benthyciad yn gaeth i gymhareb gwerth (CG) o 80/20.
 • Bydd y benthyciad ac unrhyw fenthyciad presennol a sicrhawyd yn erbyn yr eiddo yn cael ei ystyried ar gyfer cyfrifiad cymhareb gwerth y benthyciad.
 • Bydd pob benthyciad yn ddi-log, ond bydd tâl gweinyddu yn cael ei gymhwyso. Gellir ychwanegu’r ffi hon at faint o fenthyciad y gwnaed cais amdano neu fe ellir ei dalu rhag blaen.
 • Bydd pob benthyciad yn cael ei sicrhau fel tâl cyntaf neu ail yn erbyn Teitl y Gofrestrfa Tir.
 • Cytunir ar delerau ad-dalu fesul achos, dros gyfnod hyd at uchafswm tymor benthyciad o 7 mlynedd i berchen-feddianwyr.
  • Bydd yn ofynnol i landlordiaid, datblygwyr ac elusennau ad-dalu’r benthyciad o fewn uchafswm tymor benthyciad o 5 mlynedd
 • Mewn rhai amgylchiadau, gall y Cyngor gynnig Benthyciad Gwerthfawrogiad Eiddo (BGE) lle mae ymgeisydd yn methu’r asesiad ariannol ac mae angen gwelliannau i wneud y tŷ yn “ddiogel ac yn gynnes “.

Bydd unrhyw waith rydych chi’n ei wneud cyn derbyn cymeradwyaeth ar eich cost eich hun

Am fwy o wybodaeth ewch i https://www.monmouthshire.gov.uk/home-improvement-loan-scheme/

Neu fe allwch gysylltu â Steve Griffiths, Swyddog Strategaeth a Pholisi  (Digartrefedd) ar  

E-bost: stephengriffiths@monmouthshire.gov.uk

Ffôn 01633 644455

Cymorth i aros yn eich cartref:   

Nod Tîm Cymorth Tai Cyngor Sir Fynwy yw helpu unrhyw un a allai fod mewn perygl o golli ei gartref am unrhyw reswm, ac maent yn gallu rhoi cyngor, cydgysylltu â’ch landlord neu fenthyciwr morgais, neu weithiau hyd yn oed ddarparu cymorth ariannol.  Gall y tîm hefyd eich helpu i ddelio â’r rhesymau sydd tu ôl i pam rydych yn ei chael hi’n anodd talu eich rhent neu forgais – fel pryderon iechyd meddwl neu anawsterau o ran cael gafael ar y cymorth ariannol y mae gennych hawl iddo.

I gysylltu â’r tîm ffoniwch 01633 740730 neu e-bostiwch housingsupportservice2@monmouthshire.gov.uk. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut y gall y tîm helpu drwy ymweld â https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/cymorth-tai/

Cymdeithasau Tai:

Os ydych yn denant i landlord cymdeithasol yn Sir Fynwy – fel Melin, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Pobl neu United Welsh – gallwch gael help a chefnogaeth gyda’r canlynol:

 • Cyngor cyflogaeth
 • Cyngor ar ddyledion
 • Cymorth tenantiaeth
 • Cyllidebu
 • Cyngor budd-daliadau
 • Cyngor ar gyfleustodau
 • Taliad caledi untro

Y cysylltiadau ar gyfer pob un o’r cymdeithasau tai mwy yn Sir Fynwy yw:

Pobl: contact@poblgroup.co.uk 01633 212375.

Cymdeithas Tai Sir Fynwy: 0345 677 2277 neu moneywise@monmouthshirehousing.co.uk

Melin: moneyadvice@melinhomes.co.uk neu 01495 745910.