Mae Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Fynwy yn dîm newydd a ffurfiwyd o aelodau’r Siop Un Stop, Sbwriel a Glanhau a Diogelu’r Cyhoedd, i gynnig gwasanaeth mwy effeithiol fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad ffôn i’r cyngor, ac rydym yn barod i helpu gydag unrhyw ymholiadau a dderbyniwn .

 

Rydym yn delio gyda:-

Pob ymholiad Switsfwrdd a throsglwyddo galwadau i’r adran berthnasol fel bo angen a gellir cysylltu â ni ar

01633 644644

 

TAI BUDD-DAL TRETH GYNGOR

 • Cyngor
 • Ceisiadau
 • Tystiolaeth
 • Gwybodaeth am hawliadau
 • Newid amgylchiadau

PASIAU BWS I’R ANABL

 • Ffurflenni cais
 • Cyngor a chymorth

SBWRIEL A GLANHAU 

 • Sbwriel
 • Ailgylchu
 • Glanhau strydoedd
 • Graffiti tamgwyddus
 • Bagiau gardd

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

 • Llinell Gofal

PRIFFYRDD

 • Tyllau yn y Ffordd
 • Gwaith Ffordd
 • Goleuadau Stryd
 • Llifogydd a Bagiau Tywod
 • Draeniad
 • Perthi/Ymylon Ffyrdd
 • Sgiliau a Sgaffaldau

AMGYLCHEDD

 • Niwsans Sŵn
 • Diogelwch Bwyd
 • Llygredd
 • Trwyddedu
 • Ceir wedi’u Gadael
 • Baw Cŵn

TAI

 • Ceisiadau ac atgyfeiriadau Digartrefedd
 • Chwilio am Gartref
 • Rhestr Cynnig
 • Right Move (Cynllun Bond)

Y DRETH GYNGOR

 • Bandio
 • Ôl-ddyledion
 • Taliadau
 • Ymholiadau Cyffredinol

BATHODYNNAU GLAS I’R ANABL

 • Cyngor a Gwybodaeth
 •  Ffurflenni Cais
 • Gwybodaeth am geisiadau

TRAFNIDIAETH GYMUNEDOL GRASS ROUTES

 • Derbyn ceisiadau am deithiau
 • Ffurflenni Cais

Ein Hamserau Agor yw

Dydd Llun i Ddydd Iau 9:00 – 5:00

Dydd Gwener 9:00 – 4:30

Os dymunwch drafod unrhyw beth wyneb i wyneb gallwch wneud hynny drwy ymweld â’r Canolbwyntiau Cymunedol (yn eich llyfrgell leol ac eithrio yn y Fenni)