Ar 14eg Ebrill 2021, roedd Cabinet y Cyngor wedi dechrau proses ymgynghori statudol sydd yn ymwneud gyda’n cynnig i sefydlu ysgol pob oed  (4-19) ar safle Ysgol Brenin Harri’r VIII, a fydd yn agor ar 1af Medi 2023.

Er mwyn medru hwyluso’r broses o sefydlu’r ysgol pob oed hon yn Y Fenni, byddai’r Cyngor yn atal cynnal Ysgol Gynradd Deri View ac Ysgol Uwchradd Brenin Harri’r VIII o’r 1af Medi 2023.

Bydd yr ysgol arfaethedig newydd yn cynnwys:

  • 1200 o lefydd ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd  (rhwng 11 ac 16 oed)
  • 200 o lefydd ar gyfer disgyblion hŷn (ôl 16 / chweched dosbarth)
  • 420 o lefydd ar gyfer disgyblion cynradd
  • 30 o lefydd llawn amser yn y Feithrinfa a  20 o lefydd Dechrau’n Deg.
  • Safle ag adeilad  addas ar gyfer (16 cynradd ac 55 uwchradd) disgyblion ag anghenion niwroddatblygol a dysgu cymhleth o fewn yr ysgol.   

Fel rhan o’r broses ymgynghori statudol, mae Cyngor wedi cyhoeddi  dogfen ymgynghori sydd yn darparu mwy o wybodaeth fanwl am y cynnig. Roedd cyfnod ymgynghori’r broses hon yn dod i ben ar  25ainMehefin 2021.

Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Asesiad o’r Effaith ar yr iaith Gymraeg  wedi eu cynnal o ran y cynnig hwn.   

Cyhoeddi’r Adroddiad Ymgynghori:

Mae’r Cyngor wedi ystyried yr adborth a’r ymatebion  gan ymgyngoreion yn ystod y cyfnod ymgynghori, ac wedi cyhoeddi adroddiad ymgynghori

Mae’r adroddiad ymgynghori yn cynrychioli cyfrifoldeb y Cyngor, yn unol gyda’r Cod Trefniadaeth Ysgolion, i gyhoeddi adroddiad ymgynghori sydd yn:

  • Darparu crynodeb o’r sylwadau / pryderon sydd wedi eu nodi gan ymgyngoreion.
  • Ymateb i’r rhain drwy egluro, diwygio neu wrthod y pryderon gan gynnig rhesymau ategol.
  • Amlinellu ymateb   Estyn yn llawn i’r ymgynghoriad  ac ymateb i’r hyn a ddywed Estyn drwy  egluro, diwygio neu wrthod y pryderon gan gynnig rhesymau ategol.

Cyhoeddi’r Hysbysiadau Statudol

Bydd Cyngor y Cabinet yn cwrdd ar 6ed Hydref 2021 er mwyn ystyried yr adroddiad ymgynghori; yr argymhellion a wneir a phenderfyniad ynglŷn ag a ddylid symud i’r cam nesaf o’r prosesau statudol sydd yn berthnasol i’r cynnig hwn. Mae’r adroddiad sydd i’w ystyried gan y Cabinet ar gael yma.

Roedd Cabinet y Cyngor wedi penderfynu symud ymlaen i’r camau nesaf o’r broses statudol drwy gyhoeddi’r hysbysiadau statudol er mwyn gweithredu’r cynnig canlynol:

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig sefydlu ysgol Cyfrwng Saesneg pob oed newydd i’w chynnal gan Gyngor Sir Fynwy ar safle presennol Ysgol Uwchradd  Harri’r VIII yn Hen Heol Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP, ar gyfer bechgyn a merched rhwng 3 a 19. Bydd yr ysgol yn cynnig darpariaeth arbenigol ar gyfer plant ag anghenion niwroddatblygol a dysgu cymhleth. Y bwriad yw gweithredu’r cynnig o’r  1af Medi 2023.

PWYSIG: Bydd cyhoeddi’r hysbysiad statudol ar 19eg Hydref 2021 yn golygu dechrau’r cyfnod gwrthwynebu statudol, ac felly, mae rhywun sydd am wneud gwrthwynebiad statudol i’r cynnig yn medru gwneud hyn. Er mwyn cyflwyno gwrthwynebiad statudol, rhaid gwneud hyn ar ffurf e-bost a’i ddanfon at y Cyngor o fewn 28 diwrnod o’r dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiad.  

Dylid danfon unrhyw wrthwynebiad at  Matthew Jones, Rheolwr Uned Mynediad, Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Blwch SP 106, Cil-y-coed, NP26 9AN neu drwy e-bostio strategicreview@monmouthshire.gov.uk. Er eglurder, y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno  gwrthwynebiad statudol yw 17eg Tachwedd 2021.

Pwysig: Rhaid i chi ymateb yn ystod y cyfnod wrthwynebiad statudol os ydych am i unrhyw bryderon a nodir yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn o’r broses i gael ei drin fel gwrthwynebiad statudol.  Ni fydd adborth sydd yn cael ei dderbyn yn y cyfnod ymgynghori o’r broses yn cael ei ystyried yn awtomatig fel gwrthwynebiad statudol.