Diweddariad ar y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig

Roedd ymgynghoriad ar Strategaeth a Ffefrir CDLlD wedi ei gynnal yng Ngorffennaf ac Awst 2021.  Ers hynny, mae’r Cyngor wedi bod yn ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad, yn enwedig yr ymateb gan Adran Gynllunio Llywodraeth Cymru a oedd wedi codi pryderon sylweddol am lefel y twf arfaethedig a ‘chydymffurfiaeth gyffredinol’ y Strategaeth gyda pholisïau  1 a 33 o ‘Cymru’r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040’.

Ar 14eg Rhagfyr 2021, roedd swyddogion wedi cyflwyno adroddiad i gyfarfod arbennig o Bwyllgor Dethol Economi a Datblygu’r Cyngor er mwyn gwahodd Aelodau i ystyried goblygiadau lefelau twf uchafswm posib   Adran Gynllunio Llywodraeth Cymru ar gymunedau Sir Fynwy ac ar fynd i’r afael gyda’r amcanion a chanlyniadau lleol. 

Mae’r tîm Polisi Cynllunio yn parhau i weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r pryderon yma, a dros y misoedd nesaf, byddwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer datblygu’r CDLlD.  Mae’r trafodaethau yma, ynghyd ag adborth o gyfarfod y Pwyllgor Dethol,  gan gynnwys mewnbwn i’r pwyllgor gan randdeiliaid a phartïon a chanddynt ddiddordeb, yn mynd i helpu i lywio’r Cyngor wrth fwrw ymlaen gyda’i waith. Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor yn Haf 2022 yn amlinellu’r opsiynau ar gyfer datblygu’r CDLlD ac yn gofyn am benderfyniad gan y Cyngor. 

Ffosffadau

CDLl a Fabwysiadwyd  – Neilltuadau Safle heb eu Gweithredu yn Ardaloedd Dalgylch Afon Wysg a Gwy, Lefelau ffosffad yn Ansawdd y Dŵr

Mewn ymateb i dystiolaeth newydd am effeithiau amgylcheddol ffosffad mewn cyrsiau dŵr mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi mabwysiadu targedau tynnach ar gyfer ansawdd dŵr cyrsiau dŵr ac wedi cynnal asesiad o’r 9 Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) afonydd yng Nghymru. Mae’r asesiad hwn wedi sefydlu bod toriadau ffosfforws yn gyffredin yn afonydd ACA Cymru gyda dros 60% o gyrff dŵr yn syrthio yn erbyn y targedau heriol a osodwyd. Yn Sir Fynwy nodwyd bod 88% o gyrff dŵr afon Wysg a 67% o gyrff dŵr afon Gwy wedi methu â chyrraedd y targed gofynnol. O ganlyniad i’r methiant hwn mae CNC wedi cyhoeddi canllawiau cynllunio manwl i sicrhau nad yw gallu amgylcheddol yr afonydd yn dirywio ymhellach.

Mae’r mater ffosffad yn effeithio ar yr holl neilltuadau cyfredol o fewn y Cynllun Datblygu Lleol a Fabwysiadwyd yn Ardaloedd Dalgylch Afon Wysg a Gwy nad ydynt wedi cael caniatâd cynllunio. Mae rhagor o wybodaeth wedi’i nodi ar dudalen benodol a ddynodwyd i’r mater hwn.

Sut Wyf yn Cael Fy Hysbysu?

Os ydych am gael gwybod am yr hyn sydd yn digwydd gyda’r CDLlD,  gan gynnwys ymgynghoriadau ar gyfer y dyfodol, dylech gofrestru eich manylion neu ewch ati i gysylltu gyda’r  Tîm Polisi Cynllunio.