Er mwyn cydymffurfio â Deddf Gamblo 2005, rhaid i chi gael trwyddedau mangre, gofrestriad i gynnal gamblo.

Rydym yn cyhoeddi trwyddedau neu gofrestriadau ar gyfer y canlynol

 • Canolfan Hapchwarae Oedolion
 • Siopau Betio
 • Bingo
 • Canolfan Adloniant Teulu Trwydded
 • Canolfan Adloniant Teulu Heb Trwydded
 • Gamblo mewn tafarnau a clwbiau
 • Loteriau a raffle
 • Pwynt i Pwynt a betio pwll
 • Gemau Gwobr

Amcanion y Trwydded

 • I Atal Gamblo rhag bod yn ffynhonnell trosedd neu anhrefn, yn gysylltiedig a throsedd neu anhrefn, neu’n cael ei defnyddio I gefnogi troseddu
 • Sicrhau bod Gamblo’n cael ei gynnal mewn ffordd deg ac agored
 • I amddiffyn plant a phobl eraill sy’n agored I niwed rhag cael eu niweidio neu eu hecsbloetio gan Gamblo

Mwy o wybodaeth

Y gofrestr gyhoeddus

Mae’r gofrestr gyhoeddus yn cynnwys gwybodaeth am geisiadau, hysbysiadau a thrwyddedau sy’n bodoli eisoes.  I weld y gofrestr gyhoeddus, cysylltwch a’r adran drwyddedu.

Datganiad o egwyddorion

Mae Deddf Gamblo 2005 yn wneud yn ofynnol i bob Awdurdod Trwyddedu bennu a chyhoeddi datganiad o Egwyddorion o leiaf unwaith bob tair blynedd. Rhaid cyhoeddi’r polisi hwn cyn iddo wneud unrhyw swyddogaethau trwyddedu o dan y Ddeddf.

Ar 4ydd Tachwedd 2021 cymeradwyodd Cyngor Sir Fynwy ddatganiad newydd o egwyddorion.  Cyhoeddir y datganiad Polisi Trwyddedu Gamblo ar 3ydd Ionawr 2022, a daw i rym ar 31 Ionawr 2022.

Gwelwch y datgaaniad o egwyddorion

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL.

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler fenter wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy