Bydd trwyddedau personol yn caniatáu ddeiliaid i werthu alcohol i’w yfed ar neu oddi ar unrhyw safle dan Drwydded safle ac i gael ei enwebu fel goruchwyliwr safle dynodedig.

Beth yw safle dynodedig goruchwylydd?

Rhaid pob safle syn gweithredu o dan drwydded safle i gwerthu neu gyflenwi alcohol benodi Goruchwyliwr safle dynodedig (DPS) ar gyfer y safle. Dim ond gellir un DPS ar bob safle ac y person â gofal cyffredinol dros y safle.  Does ddim angen i DPS fod ar y safle bob amser, ond mae’n rhaid iddynt gymryd cyfrifoldeb am beth sy’n digwydd yno. Ni all person ddod DPS heb fod yn ddeiliad trwydded personol.

Sut mae gwneud cais am drwydded bersonol?

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am drwydded bersonol rhaid:

  • Bod yn 18 mlwydd oed neu drosodd
  • Yn meddu ar gymhwyster trwyddedu, oni bai eu bod yn aelod o’r cwmni y Meistr, Warden a gyffredin Gwinwyr Dinas Llundain
  • Rhaid hefyd nad oes gennych unrhyw gollfarnau sydd heb ei wario ar gyfer unrhyw dramgwyddau perthnasol yng Nghymru neu Loegr neu am unrhyw droseddau tramor. Mae wahanol amser syn mynd heibio ar gyfer penderfynir pob tramgwydd o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Os oes gan ymgeisydd gollfarnau sydd heb ei wario bydd yr heddlu yn cael eu hysbysu os ywr heddlu yn ystyried fod y troseddau danseilio amcan atal troseddu a gyhoeddi hysbysiad o wrthwynebiad i’r awdurdod o fewn 14 diwrnod os teimlir wna. Rhaid i’r awdurdod trwyddedu wedyn gynnal gwrandawiad i benderfynu i rhoi drwydded.
  • Nid fforffedu drwydded yn ystod y cyfnod 5 mlynedd flaenorol.

Y ffi am y cais yw £37. Am cais gysylltwch â’r Adran Drwyddedu, does dim cais ar-lein ar gael.

Newid enw a chyfeiriad trwydded bersonol

Gallwch wneud cais ar-lein i newid manylion enw a chyfeiriad trwydded bersonol .

Mae methiant i roi gwybod i’r awdurdod trwyddedu y dyroddi trwydded bersonol yn drosedd y gellir ei chosbi â dirwy hyd at £2500.

Adnewyddu trwydded bersonol

Gydag effaith o 1 Ebrill 2015 does ddim rhaid i chi adnewyddu eich trwydded bersonol. Fel y cyfryw, mae pob drwydded bersonol cyn 1af Ebrill 2015 yn cael dyddiad terfynol arno. Ond nawr does ddim dyddiad terfynol fellu fydd y drwydded yn parhau mewn grym oni bai ei hildio, ei atal neu ei ddirymu ac felly y gellir anwybyddu ynrhyw dyddiad terfynol. Does dim gofyniad i ailddyroddi trwydded newydd er mwyn dileu’r dyddiad terfynol or drwyddedau bersonol cyn 1 Ebrill 2015.

Fel arall, gallwch gysylltu â Adran drwyddedu ar gyfer ffurflenni cais.

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler NFI gwybodaeth ar wefan CSF