Sut allwch chi helpu Wcráin | Is-bwnc | LLYW.CYMRU

Croesawu pobl Wcráin i Gartrefi Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi canmol yr ymateb anhygoel gan drigolion sydd wedi agor eu cartrefi i deuluoedd sy’n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin. Mae Cyngor Sir Fynwy wedi canmol yr ymateb anhygoel gan drigolion sydd wedi agor eu cartrefi i deuluoedd sy’n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin. Mae dros chwe deg o deuluoedd yn y sir wedi cynnig llety o dan y Cynllun Cartrefi i Wcráin. Mae’r cyngor wedi bod mewn cysylltiad â’r holl bobl hyn i sicrhau bod gwiriadau diogelu ac eiddo yn cael eu cynnal.  Mae hefyd yn gweithio gyda phartneriaid gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Llywodraeth Cymru a’r Groes Goch Brydeinig i ddarparu gwasanaeth lle bydd teuluoedd o Wcráin yn gallu cael cymorth ariannol, archwiliadau iechyd, cyngor addysg a chwnsela yn ogystal â chyflenwadau hanfodol.

Fel llawer o awdurdodau lleol, bydd Sir Fynwy yn darparu dosbarthiadau iaith am ddim ynghyd â chyngor cymorth cyflogaeth i helpu pobl i ddod o hyd i swyddi.  Mae nifer o bobl leol hefyd wedi dod ymlaen i gynnig eu gwasanaethau fel cyfieithwyr ochr yn ochr â dehonglwyr proffesiynol.  Mae’r cyngor hefyd yn awyddus i glywed oddi wrth landlordiaid lleol a allai fod ag eiddo i’w osod a allai letya teuluoedd sy’n cyrraedd Cymru o dan gynllun uwch noddwr ar wahân Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Prif Weithredwr Paul Matthews,

“Rydym wedi ein bychanu gan yr ymateb rhyfeddol gan bobl Sir Fynwy sydd wedi agor eu cartrefi i deuluoedd sy’n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin.  Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar i’r busnesau a’r grwpiau cymunedol sydd wedi bod mewn cysylltiad i gynnig cymorth.”

Gall unrhyw un sy’n gallu helpu ystyried rhoi rhodd ariannol i’r Pwyllgor Argyfwng Trychinebau.

Cartrefi i Wcráin

Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu dau lwybr i bobl sy’n ffoi rhag y rhyfel yn yr Wcráin i geisio diogelwch a noddfa yn y DU a Chymru.

Os oes gan bobl yn yr Wcráin gysylltiadau teuluol yn y DU gallant wneud cais am fisa drwy Gynllun Teuluoedd o Wcráin. Mae’r cynllun hwn yn caniatáu i bobl ymuno ag aelodau o’u teuluoedd neu ymestyn eu harhosiad yn y DU. Gellir gwneud cais am ddim a bydd pobl yn gallu byw, gweithio ac astudio yn y DU a chael gafael ar gyllid cyhoeddus.

Y llwybr arall yw’r cynllun Cartrefi i Wcráin, sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl yn Wcráin nad oes ganddynt gysylltiadau teuluol yn y DU. Mae’n caniatáu i bobl yn y DU noddi rhywun yn Wcráin i ddod i fyw yn y DU.

Gall pobl yng Nghymru gofrestru ar gyfer y cynllun Cartrefi i Wcráin, cynnig bod yn noddwr a chynnig lle yn eu cartref i rywun sy’n ffoi rhag y gwrthdaro yn Wcráin i fyw am o leiaf chwe mis. Gall pobl sy’n ymuno â’r cynllun drwy wefan Cartrefi i Wcráin gael eu paru â phobl sy’n dianc rhag y rhyfel yn Wcráin ac am ddod i’r DU.

Cawsom ein rhyfeddu gan haelioni pobl Cymru hyd yma – mae miloedd o bobl wedi ymuno â’r cynllun fel noddwyr posibl.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn uwch-noddwr i’r cynllun Cartrefi i Wcráin. Mae hyn yn golygu y byddwn yn noddi hyd at 1,000 o bobl o Wcráin yn y cam cyntaf, ond gallem gymryd mwy o bobl.

Drwy noddi pobl yn uniongyrchol, bydd ganddynt broses strwythuredig o gyrraedd ac integreiddio yng Nghymru. Bydd pobl sy’n cyrraedd drwy’r llwybr uwch-noddwr yn dod i un o’r canolfannau croeso i ddechrau, sy’n cael eu sefydlu ledled Cymru ac, o’r fan honno, byddant yn mynd ymlaen i lety tymor canolig a thymor hwy. Bydd gwasanaethau cymorth, gan gynnwys gwasanaethau iechyd, cwnsela a gwasanaethau arbenigol eraill ar gael i bobl sy’n cyrraedd.

Rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol, gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a’r trydydd sector i gefnogi pobl sy’n cyrraedd drwy’r cynllun Cartrefi i Wcráin.

Bydd croeso cynnes yng Nghymru i bawb sy’n dod o Wcráin.