Ble dylwn i anfon fy nghais ar ôl ei lenwi?

Ar ôl ei llenwi, dychwelwch y ffurflen gais at:

Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr

Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc

Cyngor Sir Fynwy

Neuadd y Sir

Y Rhadyr

Brynbuga

NP15 1GA

Beth os nad wyf yn derbyn ffurflen gais?

Ceisiwn sicrhau y caiff ffurflenni cais eu dosbarthu i’r holl rieni ond weithiau mae rheoliadau diogelu data yn ein rhwystro rhag cael mynediad i’r holl wybodaeth ar ddisgyblion. Fodd bynnag gallwch yn awr wneud cais ar-lein am le ysgol.

I’ch atgoffa, eich cyfrifoldeb chi yw gwneud cais am le a’n hysbysu am newid cyfeiriad.

Mae ffurflenni cais ar gael ar lein.

Email: accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01633 644508

Beth os nad wyf yn byw yn Sir Fynwy?

Os nad ydych yn byw yn Sir Fynwy ond yn dymuno gwneud cais i’ch plentyn fynychu ysgol yn Sir Fynwy, bydd angen i chi wneud hynny drwy eich awdurdod cartref (y talwch eich treth gyngor iddynt).

Gweler y manylion islaw:

Beth sy’n digwydd os yw fy nghais yn hwyr?

Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau eu trin fel rhai hwyr. Caiff y ceisiadau dilynol eu trin dan y trefniadau ar gyfer ceisiadau hwyr.

  • Ceisiadau a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cau
  • Lle bydd newid amgylchiadau wedi digwydd ar ôl y dyddiad cau yn effeithio ar y meini prawf ar gyfer pan fo mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael

Gofynnir i chi nodi os yw eich cais yn hwyr yna gallai’ch cyfle o gael lle yn eich dewis ysgol yn llai. Mae hyn oherwydd y rhoddir blaenoriaeth i geisiadau a dderbyniwyd cyn y dyddiad cau. Caiff ceisiadau hwyr eu sypynnu yn ôl y mis pan gânt eu derbyn a chaiff y meini prawf ar gyfer pan fo mwyaf o geisiadau nag o leoedd ar gael eu gweithreduFfôn:

01633 644508Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â the accesstolearning@monmouthshire.gov.uk