Skip to Main Content

Sylwch: am resymau gweithredol, yn ystod y pandemig, mae’r holl apwyntiadau wedi bod yn digwydd yn y Swyddfa Gofrestru ym Mrynbuga. Pe bai’n achosi anawsterau sylweddol i chi deithio i Frynbuga, rhowch wybod i ni a gwnawn yr hyn a allwn i’ch diwallu. Er mwyn lleihau amseroedd apwyntiadau pan gyrhaeddwch y swyddfa, byddwn yn cymryd rhywfaint o wybodaeth gennych dros y ffôn cyn eich apwyntiad. O ganlyniad i newidiadau deddfwriaethol yn ystod y pandemig efallai y gallwch wneud cais am fudd-dal plant cyn cofrestru babi. Oherwydd cyfyngiadau teithio yn ystod cyfnodau cloi, a’r ôl-groniad dilynol, efallai na fyddwn yn gallu cynnig apwyntiad i chi cyn pen 42 diwrnod ar ôl genedigaeth y babi ond cysylltwch â ni a byddwn yn cynnig apwyntiad i chi cyn gynted ag y gallwn.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i chi gofrestru genedigaeth cyn pen chwe wythnos (42 diwrnod). Os oedd y rhieni’n briod â’i gilydd adeg yr enedigaeth, gall y naill briod gofrestru’r enedigaeth. Os nad yw’r rhieni’n briod â’i gilydd, gall y fam fynychu ar ei phen ei hun ond ni fyddant yn gallu cofnodi manylion y rhiant arall oni bai eu bod hefyd yn bresennol (gall meini prawf eraill fod yn berthnasol hefyd). Ffoniwch y swyddfa gofrestru os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ar 01873 735435.

Mae angen i chi gofrestru’ch babi er mwyn cael tystysgrif geni. Yna gallwch ddefnyddio hwn i hawlio budd-dal plentyn ac unrhyw fudd-daliadau eraill sy’n gysylltiedig â theulu.

Dylid cofrestru genedigaeth yn yr ardal lle digwyddodd, fodd bynnag, mae trefniadau newydd wedi’u gwneud ar gyfer pob genedigaeth yn ardal Bwrdd Iechyd “Gwent” / Aneurin Bevan. Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen yn gweithio gyda’i gilydd fel y gallwch ddod i’ch swyddfa leol i gwblhau’r cofrestriad a phrynu tystysgrif geni eich babi yn yr apwyntiad hwnnw.

Bydd angen i rieni newydd fynd i swyddfa gofrestru yn bersonol ond bydd swyddfeydd yn lleihau’r amser cyfweld hwn trwy gasglu gwybodaeth ymlaen llaw.

Ewch i wefan eich awdurdod lleol i gael mwy o fanylion: –

Manylion cyswlltCyfeiriad e-bostRhif ffôn
Gwasanaeth Cofrestru Blaenau Gwent registrars@blaenau-gwent.gov.uk 01495 353372
Gwasanaeth Cofrestru Caerffili registrars@caerphilly.gov.uk01443 864166 neu 864170
Gwasanaeth Cofrestru Sir Fynwy RegisterOffice@monmouthshire.gov.uk 01873 735435
Gwasanaeth Cofrestru Casnewyddregistrar@newport.gov.uk01633 235510 neu 235520
Gwasanaeth Cofrestru Torfaen registrars@torfaen.gov.uk01495 742132 neu 742133

Gallwch hefyd gofrestru yn yr Hybiau Cymunedol yn Nhrefynwy a Chas-gwent neu yn Ysbyty Neuadd Nevill, y Fenni. Ar gyfer pob apwyntiad, ffoniwch 01873 735435.

Nid oes unrhyw dâl i gofrestru’r enedigaeth, ond cost tystysgrif geni lawn yw £11 ar ddiwrnod y cofrestriad.

Mae hyn yn parhau i fod yn £11 ar gyfer ein gwasanaeth safonol (7 diwrnod) ar ôl cofrestru. Mae gwasanaeth blaenoriaeth (yr un diwrnod) ar gael am £35.

Os dylech ddarganfod camgymeriad yn y cofrestriad ar ôl i’r enedigaeth gael ei chofrestru, cysylltwch â’r cofrestrydd ar unwaith i gael cyngor, efallai y bydd ffi o hyd at £90 i gwblhau’r cywiriad.

Os yw’n fwy cyfleus, gellir rhoi manylion yr enedigaeth mewn swyddfa gofrestru arall trwy wneud datganiad, ac os felly anfonir dogfennau eich babi atoch yn y post o swyddfa Sir Fynwy pan fydd y datganiad wedi’i dderbyn.

Seremonïau enwi sifil

Beth am groesawu’ch dyfodiad newydd gyda diwrnod i’w gofio, ynghyd â’ch teulu a’ch ffrindiau? Os oes gennych ddiddordeb mewn cael seremoni enwi sifil, cysylltwch â gwasanaeth cofrestru Sir Fynwy ar 01873 735435 neu e-bostiwch  ceremonies@monmouthshire.gov.uk .

Ymgeisiwch am dystysgrif