Diweddariad 19/06/2020

 • O ddydd Llun 22 Mehefin bydd newidiadau i’r rheoliadau er mwyn galluogi busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol i ail-agor, lle y gallant gymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â’r ddyletswydd i ymbellhau’n gorfforol, a fydd yn helpu i ddiogelu cyflogeion a chwsmeriaid rhag y coronafeirws.
 • Bydd ail-agor cyfleusterau gofal plant yn digwydd yn raddol, gan weithredu o dan ganllawiau newydd a ddatblygwyd gyda’r sector.  Dylai plant fynychu un lleoliad yn unig, lle bo hynny’n bosibl.  Os yw plentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad, megis ysgol a gofal plant, dylai aros yn yr un grŵp bach cyson ar draws y ddau. 
 • Bydd llacio ar gyfyngiadau ar fannau chwaraeon awyr agored ond nid ar gyfer chwaraeon cyswllt na thîm. Dylid cynnal ymbellhau cymdeithasol ar bob amser.
 • Gwneir newidiadau hefyd i’r rheoliadau er mwyn galluogi athletwyr elitaidd nad ydynt yn broffesiynol, fel ein gobeithion Olympaidd a Pharalympaidd, i ddychwelyd i’w hyfforddiant.
 • Dechrau ar ail-agor y farchnad dai drwy wneud newidiadau er mwyn caniatáu i ymweliadau digwydd mewn eiddo gwag a symudiadau tai lle cytunwyd i werthu, ond sydd heb eu cwblhau eto.  Parhau i weithio gyda’r sector i ystyried y camau nesaf ar gyfer cylchoedd adolygu yn y dyfodol.
 • Diwygiadau er mwyn caniatáu gweddïo preifat mewn addoldai lle mae ymbellhau cymdeithasol yn cael ei gynnal ac nid yw cynulleidfa’n digwydd.
 • Ar ddydd Llun 29 Mehefin, bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol, o dan y cynlluniau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Gweinidog Addysg, er mwyn cofrestru, dal i fyny a pharatoi ar gyfer yr haf a mis Medi.
 • Bydd adolygiad pellach o’r gofyniad i aros yn lleol ymhen pythefnos.  Dylai cymunedau lleol, awdurdodau lleol ac atyniadau ymwelwyr awyr agored ddefnyddio’r cyfnod hwn i baratoi ar gyfer ail-agor.  Bydd y penderfyniadau terfynol yn seiliedig ar y dystiolaeth a’r cyngor gwyddonol a meddygol diweddaraf sydd ar gael ar y pryd.
 • Ond, bydd teithio y tu allan i ardal leol rhywun yn cael ei ganiatáu ar sail dosturiol, er enghraifft i ymweld ag un o’r anwyliaid sydd angen cymorth neu mewn sefydliad troseddwyr ifanc pan ganiateir ymweliadau.

Y meysydd penodol i’w hystyried yn yr adolygiad nesaf yw:

 • Paratoadau ar gyfer ail-agor yr economi ymwelwyr, gan gynnwys llety heb gyfleusterau wedi’u rhannu lle mae ymbellhau cymdeithasol yn bosibl.
 • Paratoadau ar gyfer ail-gychwyn gwasanaethau gofal personol trwy apwyntiad, gan gynnwys trin gwallt.

Novel Coronafeirws (COVID-19)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain yr ymateb i’r Coronafeirws yng Nghymru. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi diweddariad dyddiol ar sefyllfa Cymru gyfan am 3pm (os yw’r sefyllfa wedi newid)  https://phw.nhs.wales/news/public-health-wales-response-to-outbreak-in-wuhan-china/

Mae cyngor cyffredinol ar gael yma:

·         https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/