Mae’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd wedi cymeradwyo brechlyn PFIzer BioNTech COVID-19 . Bellach, mae gennym frechlyn COVID-19 diogel ac effeithiol i’w ddefnyddio yng Nghymru.

NEWYDDION DIWEDDARAF

Datganiad Ysgrifenedig: Trefniadau dychwelyd i’r ysgol a’r coleg

Mae’r cyngor i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, y cynllun ‘gwarchod’ gynt, wedi newid o heddiw ymlaen. Y cyngor nawr yw na ddylai’r rhai yn y grŵp hwn fynd i’r gwaith na’r ysgol y tu allan i’w cartref. Mae’r cyngor yn arbennig o berthnasol i’r rhai sy’n gweithio mewn swydd sydd â chysylltiad rheolaidd neu barhaus â phobl eraill, neu swydd lle mae unigolion, am gyfnodau hir, yn rhannu gweithle sydd heb lawer o awyr iach. Bydd llythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn cael ei anfon i gadarnhau’r cyngor hwn ond bydd yn cymryd peth amser i gyrraedd pobl oherwydd cyfnod y Nadolig. Gellir defnyddio’r llythyr hwn fel tystiolaeth i hawlio tâl salwch statudol.

Gwnaed y penderfyniad hwn ar sail nifer o ffactorau ond y dylanwad diweddaraf oedd y twf sylweddol diweddar yn y cyfraddau heintio, o bosibl yn sgil yr amrywiolyn newydd o’r coronafeirws. Rydym hefyd wedi ystyried y pwysau sydd ar ein gwasanaethau iechyd, gyda niferoedd cynyddol o gleifion mewn ysbytai. Bydd y cyngor hwn yn cael ei adolygu bob tair wythnos, yn unol ag adolygiadau Llywodraeth Cymru o’r lefelau rhybudd ledled Cymru. https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyngor-newydd-ir-rhai-syn-eithriadol-o-agored-i-niwed-yn-glinigol-y-cynllun?_ga=&fbclid=IwAR31SDcETcUuGdSNWHVUfmlrH3JqTK0sXAY-YNCJV7JLWpAhoSM1xnOFtiM

O hanner nos ar 19/12/2020, gosodwyd Cymru gyfan o fewn Lefel Rhybudd 4. Am fwy o wybodaeth:https://llyw.cymru/canllaw-lefel-rhybudd-4?_ga=2.179357668.150116871.1608403095-1006427786.1593779723

Beth sy’n rhaid i chi wneud ar lefel rhybudd 4

Ar lefel rhybudd 4, rhaid ichi:

 • Gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn eich swigen gefnogaeth.
 • Gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) yn mhob lle cyhoeddus dan do.
 • Aros gartre.
 • Peidio â ffurfio aelwyd estynedig (mae oedolion sy’n byw ar eu pen eu hunain neu rieni sengl yn cael ymuno ag un aelwyd arall i greu swigen gefnogaeth). 
 • Peidio â chwrdd dan do â neb ond y bobl rydych chi’n byw gyda nhw neu sy yn eich swigen gefnogaeth.
 • Peidio â chwrdd â neb ond eich aelwyd neu’ch swigen gefnogaeth mewn gardd breifat.
 • Peidio â chwrdd â neb ond eich aelwyd neu’ch swigen gefnogaeth yn yr awyr agored.
 • Gweithio gartre os medrwch.
 • Peidio â theithio heb esgus resymol.
 • Peidio â theithio dramor heb esgus resymol.

Beth sy’n gallu agor ar lefel rhybudd 4

 • Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant (gofal plant anffurfiol – hanfodol yn unig)
 • Sefydliadau Addysg Uwch (cymysgedd o ddarlithoedd personol ac ar-lein)
 • Addoldai
 • Canolfannau cymunedol – oriau agor cyfyngedig (er enghraifft i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol)
 • Amlosgfeydd
 • Parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • Priodasau ac angladdau (y lleoliad fydd yn pennu nifer y bobl)

Beth sy’n gorfod cau ar lefel rhybudd 4

 • Canolfannau digwyddiadau a chynadledda
 • Theatrau a neuaddau cyngerdd
 • Atyniadau dan do ac awyr agored i ymwelwyr
 • Mannau o adloniant
 • Derbyniad priodas / Te angladd / gwylnos
 • Cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff
 • Cyfleusterau hamdden a ffitrwydd
 • Atyniadau awyr agored i ymwelwyr 
 • Llety gwyliau (dim ond os yw’n hanfodol er enghraifft gwaith neu resymau eraill)
 • Lletygarwch (heblaw am dêcawê a danfon)
 • Gwasanaethau cyswllt agos
 • Siopau nad ydyn nhw’n hanfodol (dim ond clicio a chasglu)
 • Safleoedd trwyddedig – Têcawê a danfon yn unig rhwng 6am a 10pm
 • Llyfrgelloedd ac archifdai (clicio a chasglu yn unig)
 • Gweithgareddau wedi’u trefnu – dim ond gwasanaethau cyhoeddus a gwirfoddol
 • Clybiau nos a mannau adloniant i oedolion

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Lleihau’r cyfnod hunan-ynysu a chwarantin ar gyfer y coronafeirws i ddeng niwrnod yng Nghymru

Ynglŷn â’r brechlyn

Cynllun cymorth hunanynysu

Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru

Archebwch brawf yma https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 

Os gofynnir i chi hunan-ynysu, dylech wneud hynny er mwyn atal y feirws rhag lledaenu ymhellach. Cofiwch hunan-ynysu wrth aros am ganlyniadau prawf. 

Am wybodaeth a fydd yn ateb llawer o’ch cwestiynau, ewch i 

Olrhain cyswllt: eich cwestiynau

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am y system Profi, Olrhain, Diogelu 

Map Achosion Coronafeirws Sir Fynwy 

Gwelwch ein Strategaeth Coronafeirws yma: Strategaeth y Coronafeirws

Cliciwch ar y teils isod i ganfod gwybodaeth benodol am y gwasanaethau