Brenda Rees

b2c12e97766292513b8a53039049e5f0

(B.A. (Anrh); TAR; Diploma Ôl-radd Anghenion Arbennig (SpLD)

Bu Brenda yn gweithio i’r gwasanaeth SpLD am dros 14 mlynedd. Gyda gradd BA (Anrh) o Brifysgol Caerdydd, enillodd Brenda dystysgrif TAR o Goleg Cyncoed a bu’n gweithio i ddechrau fel athrawes ysgol gynradd yng Nghaerdydd cyn symud i Gas-gwent.

Tra’n gweithio fel athrawes gyflenwi/cymhorthydd addysgol yn Ysgol Gynradd Penfro, dechreuodd ymwneud gyda phlant anghenion arbennig ac yn neilltuol gydag Anghenion Dysgu Penodol (SpLD). Cafodd wahanol gymwysterau yn y maes hwn yn cynnwys Diploma Ôl-radd mewn Anghenion Arbennig (Anghenion Dysgu Penodol).

Bu Brenda’n gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ardal Cas-gwent/Cil-y-coed. Mae wedi ymwneud â threfniadau mynediad ar gyfer myfyrwyr TGAU a lefel A ac yn Hyrwyddwr Dysgu yn Ysgol Cas-gwent. Mae’n ymwneud yn helaeth â llunio rhaglenni hyfforddiant a helpu i lywio’r Gwasanaeth SpLD ymlaen i ddiwallu anghenion cyfredol Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol a Sir Fynwy. Mae Brenda newydd ddod yn Sgriniwr Irlen ardystiedig.

Mae ar hyn o bryd yn gweithio mewn ysgolion cynradd yng Nghasgwent: Dell Penfro, Thornwell, Santes Fair a Drenewydd Gellifarch ac yn ardal Cil-y-coed: Dewstow, Rogiet a Gwndy.

Katherine Kippax

(Tystysgrif Addysg,; B.A; Tystysgrif Athrawon Dysgwyr gydag Anghenion Dysgu Penodol; Diploma Ôl-radd Anghenion Arbennig (SpLD); aelod PATOSS)

Bu Katherine yn gweithio i’r Gwasanaeth SpLD am bron 20 mlynedd. Yn ystod ei gyrfa, a ddechreuodd yn 1978 fel athrawes Addysg Gorfforol, mae wedi addysgu ystod eang o oedrannau o Ddosbarth Derbyn i Flwyddyn 13. Mae wedi ennill nifer o gymwysterau dros y blynyddoedd ym maes Anghenion Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Mae Katherine hefyd wedi gweitho am chwe blynedd (rhan-amser gyda’r nos) fel Tiwtor Sgiliau Astudio ym Mhrifysgol Casnewydd (Campws Caerllion) yn gweithio gyda myfyrwyr dyslecsig a rhai gydag anawsterau eraill fel Dyspracsia ac Awtistiaeth/Syndrom Asperger. Yma y cafodd brofiad yn asesu myfyrwyr ar gyfer DSA.

Mae Katherine wedi cymryd rôl aseswr ar gyfer y gwasanaeth a bu’n ganolog wrth ddatblygu cyrsiau hyfforddiant i’w cyflwyno i ysgolion yn Sir Fynwy. Mae wedi gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Sir Fynwy ac yn gweitho ar hyn o bryd mewn ysgolion cynradd yn ardaloedd Y Fenni, Trefynwy a Magwyr.

Pamela Martin

(Tystysgrif Addysg; Diploma Ôl-radd mewn Addysg Ysgol; Diploma Ôl-radd Gwyddoniaeth; Diploma Ôl-radd Addysg; Diploma Ôl-radd Anghenion Dysgu Arbennig (Anghenion Dysgu Penodol)

Ar ôl cymhwyso fel athrawes yng ngholeg Hyfforddiant Athrawon Weymouth, dechreuodd Pamela ei gyrfa addysgu yn Horley, Surrey. Dychwelodd i Gymru yn 1972 a chymryd swydd yn Ysgol Gynradd Abertyleri lle bu’n gweithio am 30 mlynedd yn addysgu ar draws yr holl ystod oedran cynradd. Dilynodd nifer o gyrsiau Diploma Ôl-radd yn ystod y cyfnod hwn. Roedd Pamela yn Gydlynydd Anghenion Dysgu Arbennig am ei 8 mlynedd olaf yn yr ysgol honno. Ar ôl gadael Abertyleri, enillodd Pamela Ddiploma Ôl-radd mewn Anghenion Arbennig (Anghenion Dysgu Penodol) a dechreuodd weithio i’r gwasanaeth yn ystod ei hastudiaethau. Bu gyda’r gwasanaeth am 11 mlynedd a bu’n ganolog yn ddiweddar wrth helpu i lunio cyrsiau/rhaglenni hyfforddiant i’r gwasanaeth eu cyflwyno mewn ysgolion.

Bu Pamela hefyd yn gweithio’n rhan-amser am 4 blynedd fel Tiwtor Sgiliau Astudio ym Mhrifysgol Casnewydd (Campws Caerllion) gan weithio gyda myfyrwyr dyslecsig a rhai gydag anawsterau eraill megis Dyspracsia ac Awtistiaeth/Syndrom Asperger.

Pan ddechreuodd Pamela weithio gyda’r gwasanaeth roedd yn seiliedig yn ardal Cil-y-coed ond mae’n gweithio ar hyn o bryd mewn ysgolion yn ardal y Fenni.

Ruth Davies

 

(BA Anrh), Diploma Ôl-radd Anghenion Dysgu Arbennig (Anghenion Dysgu Penodol), Tystysgrif Glinigol mewn Hypnotherapi, cyflwynydd NAS Early Bird Plus)

Ar ôl gorffen ei gradd yng Ngholeg Avery Hill yn Eltham, de ddwyrain Llundain bu Ruth yn gweithio i Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc dros yr Amgylchedd a Chadwraeth Natur yn Guildford, Surrey, yn rhoi gwybodaeth ar gadwraeth natur i ysgolion a phobl ifanc a chyfarwyddo grwpiau o blant ar dripiau maes addysgol yn Dorset. Dychwelodd i Goleg Avery Hill yn 1993 i wneud Tystysgrif Ôl-radd Uwchradd mewn Addysg (TAR) mewn Astudiaethau Crefyddol a bu’n gweithio fel athrawes Astudiaethau Crefyddol, Addysg Bersonol Cymdeithasol ac Iechyd, Daearyddiaeth a Saesneg AAA, gan wneud gwaith addysgu cyflenwi rheolaidd mewn ysgolion uwchradd i Gyngor Sir Fynwy a De Swydd Caerloyw, yn cynnwys y Gwasanaeth Ysbyty Cartref a Hyfforddiant, ac ysgol arbennig yn Sir Fynwy ar gyfer plant gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol (SEBD). Ymunodd Ruth ag Ysgol Gyfun Cas-gwent fel athrawes yn yr Uned Anghenion Addysg Arbennig yn 2010 a chwblhaodd Ddiploma Ôl-radd mewn Anghenion Addysgol Arbennig, SpLD, bryd hynny. Ymunodd Ruth â Gwasanaeth SpLD Sir Fynwy yn 2008, i ddechrau fel aelod rhan-amser o’r tîm addysgu arbenigol ac wedyn yn dod yn Gydlynydd SpLD a Swyddog Cyswllt AAA Blynyddoedd Cynnar. Mae Ruth hefyd wedi hyfforddi gyda’r Gymdeithas Awtistig Genedlaethol fel cyflwynydd Early Bird Plus ac mae ganddi Ddiploma Hypnotherapi.

Mae Ruth wedi gweithio i Wasanaeth SpLD Sir Fynwy mewn ysgolion uwchradd a chynradd yn asesu ac addysgu plant sydd ag anawsterau dysgu penodol a, gyda’r tîm, i godi ymwybyddiaeth o hyn a phwysigrwydd sicrhau fod plant yn cyflawni eu potensial llawn ac yn dathlu eu gwahaniaethau dysgu yn hytrach na chael eu llesteirio ganddynt. Mae Ruth yn cyflwyno sesiynau SpLD ar hyn o bryd i blant mewn ysgolion cynradd yng nghlystyrau Trefynwy, Cil-y-coed a’r Fenni gan arwain y Tîm Anawsterau Dysgu Penodol ar gyflenwi a datblygu rhaglenni hyfforddiant a gweithio gyda rhieni/gofalwyr ac ymestyn ymhellach yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol/ technoleg ddigidol.

Claire Jones

BSc (Anrh)  Busnes a Thechnoleg Ewropeaidd, Prifysgol Coventry

TAR mewn Ieithoedd Tramor Modern, Prifysgol Keele

PGDip mewn Anawsterau Dysgu Penodol, Prifysgol De Cymru

Dechreuodd gyrfa addysgu Claire yn Swydd Stafford fel athrawes Ieithoedd Tramor Modern ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2/3/4.

Ar hyn o bryd mae’n rhannu ei hamserlen addysgu rhwng gwasanaeth SpLD Sir Fynwy, gan arbenigo mewn ysgolion Cymraeg ac Ysgol Gymraeg y Fenni lle mae’n cymryd rhan i godi lefelau cwricwlwm disgyblion.

Yn ddiweddar bu’n gysylltiedig â pharatoi darlithoedd ac asesu portffolios ar gyfer Cwrs Cymraeg Rhyngweithiol ALSA (Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Ychwanegol) drwy weminarau ym Mhrifysgol De Cymru, yn addysgu cymhorthwyr ystafell ddosbarth i weithio gyda disgyblion sydd â thueddiadau Dyslecsig.

Yn 2016 siaradodd yng Nghynhadledd Ryngwladol y Gymdeithas Ddyslecsia Brydeinig (BDA) gyda Dr Rhiannon Packer (Prifysgol De Cymru) yn trafod Dwyieithrwydd a Dyslecsia: Safbwynt Rhyngweithiol Cymreig.