Skip to Main Content

Beth yw’r Cynllun ECO4 Flex?

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (RhCY) yw hyn, sy’n gynllun effeithlonrwydd ynni gan y llywodraeth. Ei nod yw lleihau allyriadau carbon a mynd i’r afael â thlodi tanwydd trwy wella effeithlonrwydd ynni cartrefi preswylwyr sydd ar incwm isel sy’n agored i niwed i’r oerfel a/neu sy’n byw mewn cartrefi sy’n anodd eu gwresogi.  Mae RhCY yn cael ei ariannu gan gyflenwyr ynni preifat mawr a’i gyflenwi gan osodwyr PAS2030/2035 preifat sydd wedi’u hachredu gan Trustmark.

Beth yw rôl y Cyngor?

Ein rôl ni yw asesu cymhwysedd aelwyd.  Nid ydym yn rhan o, nac yn gyfrifol am, ddyrannu’r cyllid, penodi contractwyr na gosod y gwaith.

Mae ECO Flex yn cael ei redeg gan gwmnïau preifat (gosodwyr) ac mae’r cyllid ar gyfer y gwelliannau’n cael ei ddyfarnu gan y cyflenwyr ynni.

Pa welliannau sydd ar gael?

Bydd eich gosodwr/gosodwyr dewisol yn cynnal arolwg ac yn nodi pecyn o welliannau sy’n addas ar gyfer eich eiddo.

Os ydych yn gymwys, efallai gallech gael unrhyw un o’r gwelliannau a restrir isod. Nid dyma’r rhestr lawn a gallai gwelliannau eraill fod ar gael yn dibynnu ar y gosodwr.

 • Inswleiddiad llofft
 • Inswleiddiad toeon ar ongl
 • Inswleiddiad toeon fflat
 • Inswleiddiad ystafell yn y to
 • Inswleiddiad wal ceudod
 • Inswleiddiad waliau allanol
 • Inswleiddiad waliau mewnol
 • Inswleiddiad llawr (lloriau solet neu loriau crog)
 • Pympiau gwres ffynhonnell aer
 • Pympiau gwres o’r ddaear
 • Boeleri nwy
 • Boeleri trydan
 • Boeleri biomas
 • Rheolyddion gwresogi
 • Gwresogyddion storio trydan
 • Paneli ynni haul ffotofoltäig
 • Drysau allanol perfformiad uchel
 • Gwydro ffenestri
 • Diogel rhag drafftiau

Ydw i’n gymwys ar gyfer ECO4 Flex?

I fod yn gymwys, rhaid i eiddo fod yn eiddo domestig preifat a feddiannir (naill ai cartrefi a feddiannir gan berchnogion neu gartrefi sector rhentu preifat). Rhaid i’r eiddo a’r cartref fodloni’r meini prawf cymhwysedd a nodir yn o leiaf un o’r tri llwybr sydd ar gael a amlinellir isod (Diffiniadau: TPY = Tystysgrif Perfformiad Ynni, GAS = Gweithdrefn Asesu Safonol):

Llwybr 1: Bandiau EPC/SAP aelwydydd perchen-feddianwyr D-G, ac aelwydydd E-G y sector rhentu preifat, sydd ag incwm gros o lai na £31,000. Os nad ydych yn siŵr beth yw eich sgôr perfformiad ynni, efallai y gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar wefan UK Gov yma.

Llwybr 2: Bandiau EPC/SAP E-G ar gyfer aelwydydd perchen-feddianwyr ac aelwydydd y sector rhentu preifat sy’n bodloni cyfuniad o ddau o’r dirprwyon canlynol:

Dirprwy 1) Cartrefi sydd yn narpariaeth Cymru ACEHI 1-3 ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019.
Dirprwy 2) Deiliaid tai sy’n derbyn gostyngiad Treth y Cyngor (gostyngiad yn seiliedig ar incwm isel yn unig)
Dirprwy 3) Deiliaid tai agored i niwed sy’n byw mewn cartref oer fel y nodwyd yng Nghanllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Dim ond un o’r rhestr y gellir ei defnyddio, ac eithrio’r dirprwy ‘incwm isel’.
Dirprwy 4) Deiliad tŷ sy’n derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd incwm isel.
Dirprwy 6) Aelwyd sydd wedi’i atgyfeirio at yr ALl am gymorth gan ei gyflenwr ynni neu Gyngor ar Bopeth oherwydd eu bod wedi’u nodi fel rhai sy’n cael trafferth talu eu biliau trydan a nwy.

* Ni ellir defnyddio dirprwyon 1 a 3 gyda’i gilydd.

Llwybr 3: Bandiau EPC/SAP D-G aelwydydd perchen-feddiannaeth ac aelwydydd E-G y sector rhentu preifat, y mae eu meddyg neu eu meddyg teulu wedi nodi eu bod ar incwm isel ac yn agored i niwed, gyda phreswylydd y gallai ei gyflyrau iechyd fod yn gardiofasgwlaidd, yn anadlol, yn gwrthimiwnedd, neu’n gysylltiedig â symudedd cyfyngedig.

Sut alla i ddefnyddio ECO4 Flex?

Bydd angen i chi gysylltu â gosodwr cymeradwy (gweler y rhestr gosodwr cymeradwy ar ein gwefan). Bydd eich gosodwr dewisol yn trafod gyda chi’r mesurau ynni sydd ar gael i chi ac yn gofyn i chi gwblhau ffurflen gais a darparu tystiolaeth ategol o’ch cymhwysedd. Yna bydd y gosodwr yn anfon hwn i Gyngor Sir Fynwy er mwyn i ni gadarnhau eich cymhwysedd.  Unwaith y byddwn wedi cadarnhau cymhwyster, byddwn yn darparu datganiad ysgrifenedig i’r gosodwr, a fydd wedyn yn trosglwyddo hynny i’w gyflenwr ynni dewisol. 

Rydym yn codi ffi weinyddol o £75 am bob cais a wneir gan y gosodwr.  Mae’r ffi hon yn cynnwys ein gweithdrefnau gwirio, prosesu a chymeradwyo ac fe’i telir gan y gosodwr.  Ni ddylai gosodwr godi tâl arnoch am y datganiad, os gwnânt, rhowch wybod i ni.

Sut ydw i’n dod o hyd i osodwr?

Mae’r Cyngor wedi rhoi rhestr o osodwyr cymeradwy ar waith a bydd angen i chi ddewis gosodwr o’r rhestr hon.  Ni allwn argymell na chymeradwyo unrhyw osodwr penodol a bydd y berthynas gontractiol rhyngoch chi a’ch gosodwr dewisol.

Rydym yn argymell eich bod yn gofyn am weld eu Hunaniaeth Cwmni pan fyddant yn ymweld â’ch eiddo. Gwnewch yn siŵr eu bod yn eich gadael â’u manylion cyswllt os ydych am wirio statws eich cais ar ôl iddynt adael oherwydd ni fydd gennym fynediad at y wybodaeth hon.

Beth arall ddylwn i ei wirio?

Eich cyfrifoldeb chi yw cynnal y gwiriadau canlynol:

 • A oes angen caniatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu arnoch:  Efallai y bydd angen caniatâd cynllunio a chymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar rai mathau o insiwleiddio fel inswleiddio waliau allanol, ac fel perchennog tŷ/landlord, eich cyfrifoldeb chi fydd gwneud cais am hyn.
 • Gwnewch yn siŵr eu bod wedi’u cofrestru â Gas Safe.  Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob peiriannydd sy’n gosod boeleri nwy fod ar y Gofrestr Gas Safe.
 • Gwiriwch a ydynt yn darparu unrhyw warantau ar y gosodiad a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y rhain ac unrhyw waith papur cysylltiedig arall ar ôl cwblhau gosodiad.

Beth os nad ydw i’n hapus gyda’r gosodiad?

Dylid gwneud cwynion cychwynnol am osodiad yn gyntaf i’r cwmni a osododd y mesur.  Os bydd problemau’n parhau, dylech gysylltu â Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am gyngor diduedd, rhad ac am ddim.

Mae gennyf fwy o gwestiynau

CompanyWebsiteContact Details
A & M Energy Solutions LtdCavity Wall Insulation and Loft Insulation in Cardiff – A M Energy (am-energy.com)Mark.thomas@amenergy.com   02920 461802
Broad Oak Properties Eco LtdHome | Broad Oak Propertieshello@broadoakproperties.com 01782 550371
Everwarm Ltdhttps://everwarmgroup.com  enquiries@everwarmgroup.com 0800 1977755
Heatforce Wales LtdHeatforce | Heat Pump Installers | Cardiffneal@heatforce.co.uk
02920 763622
Zing EnergyEnergy Saving Solutions | Zing Energy (wearezing.com)martin@wearezing.com 0330 8084365

Mae Ofgem wedi cynhyrchu gwybodaeth i berchnogion tai a thenantiaid y gallwch ddod o hyd iddynt yma