Hoffem ddechrau drwy ddweud diolch yn fawr am y gefnogaeth barhaus a gawsom gennych chi, ein dysgwyr. Bu eleni yn flwyddyn ryfedd iawn i bawb a thrwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd rydych i gyd wedi aros yn amyneddgar a theyrngar iawn i’n staff a’n gwasanaethau. Rydym yn ddiolchgar iawn am hyn. Diolch yn fawr.

Diweddariad Ionawr 2021 – Mae dosbarthiadau wyneb yn wyneb Dysgu Cymumedol Sir Fynwy, wedi ei gohirio ar hyn o bryd yn ôl canllawiau y llywodraeth. Mae  addysgu i gyd yn cael eu wneud ar-lein. Bydd adolygiad o’r penderfyniad hwn yn digwydd ar y 29ain Ionawr. Os nad oes gostyngiad yn y nifer o achosion, bydd addysgu yn parhau i fod ar-lein nes hanner tymor mis Chwefror.

Mae ganddon ni dewis eang o gyrsiau a sesiynnau rhagflas ar-lein – clicio ar y ddolen isod i ddarganfod mwy.

Mae canolfannau Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac adeiladu

ar sgiliau presennol. Mae pump canolfan Addysg yn y Gymuned yn Sir Fynwy lle cynhaliwn amrywiaeth eang ogyrsiau yn

cynnwys Cyfrifiaduron, Ieithoedd, Saesneg a Mathemateg, Celf a Chrefft, Gwaith Blodau, Saesneg i

Siaradwyr Ieithoedd Eraill a llawer arall.

Mae ein myfyrwyr/defnyddwyr gwasanaeth wrth galon ein sefydliad, a chynigiwn gyrsiau sy’n addas i’r gymuned gyfan.

Felly p’un ai ydych yn ddysgwr newydd neu’n ddysgwyr sy’n dychwelyd, rydym yn siŵr y cewch eich amser gyda ni

yn brofiad cyffrous, heriol a gwreth chweil.

Edrychwch beth sydd ar gael o’r gwahanol ganolfannau a chofiwch gysylltu â ni os ydych angen mwy o wybodaeth.