Fel canlyniad i gyngor y Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, caiff pob dosbarth Addysg Gymunedol eu gohirio ar ôl dydd Gwener 20 Mawrth tan rybudd pellach.

Byddwn yn cysylltu’n uniongyrchol â’n holl ddysgwyr a thiwtoriaid a sylweddolwn y bydd hyn yn siom fawr i bawb sy’n cymryd rhan yn ein dosbarthiadau, ond gobeithiwn y byddwch yn gwerthfawrogi’r rhesymau am y penderfyniad.

Cysylltwch â’ch Hyb lleol neu’r ganolfan gyswllt os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich dosbarth.

Mae canolfannau Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac adeiladu

ar sgiliau presennol. Mae pump canolfan Addysg yn y Gymuned yn Sir Fynwy lle cynhaliwn amrywiaeth eang ogyrsiau yn

cynnwys Cyfrifiaduron, Ieithoedd, Saesneg a Mathemateg, Celf a Chrefft, Gwaith Blodau, Saesneg i

Siaradwyr Ieithoedd Eraill a llawer arall.

Mae ein myfyrwyr/defnyddwyr gwasanaeth wrth galon ein sefydliad, a chynigiwn gyrsiau sy’n addas i’r gymuned gyfan.

Felly p’un ai ydych yn ddysgwr newydd neu’n ddysgwyr sy’n dychwelyd, rydym yn siŵr y cewch eich amser gyda ni

yn brofiad cyffrous, heriol a gwreth chweil.

Edrychwch beth sydd ar gael o’r gwahanol ganolfannau a chofiwch gysylltu â ni os ydych angen mwy o wybodaeth.