Data agored yw data y gall unrhyw un gael mynediad iddo, ei ddefnyddio neu ei rannu.

Mae’r dudalen Data Agored newydd hon yn cael ei threialu ar hyn o bryd, a gofynnir i chi beidio dibynnu ar yr wybodaeth. Llenwch y ffurflen islaw os gwelwch yn dda a byddwn yn gadael i chi wybod pan aiff yn fyw. I gael mwy o wybodaeth am Data Agored edrychwch ar wefan y  Sefydliad Data Agored.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn datblygu ei gynnig data agored ac rydym yn awyddus i ddechrau dialog gyda phobl sydd eisiau defnyddio ein data. Helpwch ni i ddeall y ffordd orau i ni wasanaethu eich anghenion data.

Rydym eisiau gwybod mwy am y mathau o ddata y dylem ei gyhoeddi a’r ffyrdd y bydd pobl eisiau ei ddefnyddio, bydd hyn yn sicrhau fod ein tudalen Data Agored mor ddefnyddiol ag sydd modd.

Demography

Cliciwch yma i ddweud eich barn

 

Setiau Data Sir Fynwy

Data a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fynwy

Data am Sir Fynwy a gyhoeddwyd gan sefydliadau eraill

  • Mae amrywiaeth fawr o ddata am yr economi, amgylchedd a chymuned Sir Fynwy ar gael ar dudalen Sir Fynwy o Ystadegau Cymdogaeth.
  • Caiff gwybodaeth am fusnes, cyflogau a chyflogaeth yn Sir Fynwy ei gyhoeddi gan wasanaeth  NOMIS .
  • Manylion ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a wneir drwy  What do they know

Ffynonellau eraill o ddata agored yng Nghymru

  • Llawer o wybodaeth am sut mae Sir Fynwy yn cymharu gyda rhannau eraill o Gymru ar gael yn Ystadegau Cymru
  • Data amgylcheddol gan amrywiaeth o sefydliadau ar draws Cymru ar gael ar wasanaeth Lle
  • Data am ysgolion yn Sir Fynwy ar gael ar  safle mySchools

Mae gan Sir Fynwy bolisi Data Agored lle anelwn gyhoeddi pob data nad yw’n gyfrinachol. Credwn y dylai data sector cyhoeddus fod yn y parth cyhoeddus. Ni fyddwn byth yn cyhoeddi data personol neu unrhyw beth y gellir ei gysylltu’n ôl i unigolyn – dim ond data sy’n rhoi ffeithiau ac ystadegau sylweddol am ein sir.

Os na nodir fel arall, caiff popeth ar y wefan yma ei gyhoeddi dan  Drwydded Llywodraeth Agored  sy’n golygu y gallwch ei ailgyhoeddi a’i atgynhyrchu fel y dymunwch, gyda dim ond ychydig o amodau.

Gallwch ddefnyddio ein data i greu apiau neu gysylltu’n uniongyrchol gyda’ch gwefannau.