Data agored yw data y gall unrhyw un gael mynediad iddo, ei ddefnyddio neu ei rannu.

Mae’r dudalen Data Agored newydd hon yn cael ei threialu ar hyn o bryd, a gofynnir i chi beidio dibynnu ar yr wybodaeth. Llenwch y ffurflen islaw os gwelwch yn dda a byddwn yn gadael i chi wybod pan aiff yn fyw. I gael mwy o wybodaeth am Data Agored edrychwch ar wefan y  Sefydliad Data Agored.

 

Map Data Agored Sir Fynwy

Mae hwn yn fap rhyngweithiol sy’n dangos gwybodaeth allweddol am Sir Fynwy ar lefel leol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn datblygu ei gynnig data agored ac rydym yn awyddus i ddechrau dialog gyda phobl sydd eisiau defnyddio ein data. Helpwch ni i ddeall y ffordd orau i ni wasanaethu eich anghenion data.

Rydym eisiau gwybod mwy am y mathau o ddata y dylem ei gyhoeddi a’r ffyrdd y bydd pobl eisiau ei ddefnyddio, bydd hyn yn sicrhau fod ein tudalen Data Agored mor ddefnyddiol ag sydd modd.

 

Demography

Cliciwch yma i ddweud eich barn

 

Setiau Data Sir Fynwy

 

Data a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fynwy

Data am Sir Fynwy a gyhoeddwyd gan sefydliadau eraill

  • Mae amrywiaeth fawr o ddata am yr economi, amgylchedd a chymuned Sir Fynwy ar gael ar dudalen Sir Fynwy o Ystadegau Cymdogaeth.
  • Caiff gwybodaeth am fusnes, cyflogau a chyflogaeth yn Sir Fynwy ei gyhoeddi gan wasanaeth  NOMIS .
  • Manylion ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a wneir drwy  What do they know

Ffynonellau eraill o ddata agored yng Nghymru

  • Llawer o wybodaeth am sut mae Sir Fynwy yn cymharu gyda rhannau eraill o Gymru ar gael yn Ystadegau Cymru
  • Data amgylcheddol gan amrywiaeth o sefydliadau ar draws Cymru ar gael ar wasanaeth Lle
  • Data am ysgolion yn Sir Fynwy ar gael ar  safle mySchools

 

Mae gan Sir Fynwy bolisi Data Agored lle anelwn gyhoeddi pob data nad yw’n gyfrinachol. Credwn y dylai data sector cyhoeddus fod yn y parth cyhoeddus. Ni fyddwn byth yn cyhoeddi data personol neu unrhyw beth y gellir ei gysylltu’n ôl i unigolyn – dim ond data sy’n rhoi ffeithiau ac ystadegau sylweddol am ein sir.

Os na nodir fel arall, caiff popeth ar y wefan yma ei gyhoeddi dan  Drwydded Llywodraeth Agored  sy’n golygu y gallwch ei ailgyhoeddi a’i atgynhyrchu fel y dymunwch, gyda dim ond ychydig o amodau.

Gallwch ddefnyddio ein data i greu apiau neu gysylltu’n uniongyrchol gyda’ch gwefannau.